Verkiezingsprogramma 2014-2018

1.0 Voorwoord

ChristenUnie, partij van de samenleving

Deze verkiezingen gaan over mensen. Over ouders, kinderen, buren, de leerkracht op de school, de wijkverpleegkundige, werkgevers en werk-nemers. De gemeenteraadsverkiezingen in Ermelo gaan over ons en onze manier van samenleven.

De ChristenUnie gelooft dat mensen geschapen zijn door God en dat Hij ons aan elkaar gegeven heeft om samen te leven. Wij geloven dat mensen meer zijn dan alleen maar consumenten. Het gaat in het leven om veel meer dan geld en bezittingen. Wij willen ook waardering en mogelijkheden om onze talenten te ontplooien in dienst van die ander. We willen niet alleen een overheid die goed met het geld omgaat, maar ook een samenleving waarin we ruimte krijgen, gehoord worden, waarin zwakkeren beschermd worden, en een duurzame wereld die leefbaar blijft, ook voor onze kinderen.

Geef geloof een stem

Bij het zoeken naar antwoorden op de uitdagingen van deze tijd laat de ChristenUnie zich inspireren door de Bijbel. In de Bijbel gaat het over mensen, over samenleven en ook over de overheid. Het gaat ook over het handelen van mensen in tijden van crisis en het kiezen van de juiste weg daarin. Die weg te gaan zal soms betekenen dat het anders moet dan nu.

De Bijbel, waarin God tot ons spreekt, heeft een bevrijdende boodschap die hoop geeft voor de toekomst.

Dat motiveert ons om ons in te zetten, in het volle besef dat christenen in de politiek deel uit maken van een beweging van christenen die hun geloof niet bewaren voor de kerk of thuis, maar bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen en samen te werken voor een betere samenleving.

Wij geloven dat God dit van ons wil: recht doen, trouw zijn, en nederig de weg gaan die God van ons vraagt (Micha 6:8).

De kracht van de samenleving

De ChristenUnie streeft naar een krachtige samenleving, met zorg voor elkaar, een cruciale rol van gezinnen, een dienstbare en rechtvaardige overheid, een duurzame economie en een zorgvuldige omgang met Gods schepping.

De samenleving wordt in de eerste plaats gevormd door de burgers zelf - in verbanden als gezinnen, verenigingen en geloofsgemeenschappen - en ook door maatschappelijke organisaties, scholen en bedrijven. Samen nemen we verantwoordelijkheid, gaan verplichtingen aan en maken de samenleving leefbaar. Wij geloven dat mensen tot bloei komen wanneer ze echt samen leven en zich verantwoordelijk voelen, voor zichzelf, voor elkaar en voor hun omgeving.

De ChristenUnie wil bij de inrichting van de samenleving niet uitgaan van regels en bureaucratie maar van mensen en hun mogelijkheden. Zij bepalen de kracht van de samenleving. Wij rekenen op het inzicht en de vakkundigheid van de verpleegkundige, de leerkracht, de agent en andere professionals. Daarnaast kunnen we niet zonder de inzet van vrijwilligers voor hun medeburgers.

Samen het verschil maken

De ChristenUnie gaat bij de inrichting van het openbaar bestuur zorg, de woningcorporaties, het onderwijs en de politie uit van de menselijke maat zodat de burgers in Ermelo betrokken blijven bij wat er gebeurt in hun wijk of buurtschap.

Talloze mensen zijn actief in vrijwilligersorganisaties, (sport)verenigingen, kerken, helpen mee in de school van hun kinderen of het verzorgingshuis van hun ouders. Onbetaalde arbeid en vrijwilligerswerk zijn de smeerolie van de samenleving en verdienen als zodanig erkenning en respect. Zonder vrijwilligers is er voor veel sociale verbanden geen toekomst.

De ChristenUnie is een bondgenoot van die mensen, een bondgenoot van de samenleving.
Samen willen wij het verschil maken.

De ChristenUnie maakt ruimte voor de samenleving. Dus óók ruim baan voor bijzonder onderwijs, voor zorginstellingen met een eigen identiteit en voor christelijke organisaties in het welzijnswerk.

De ChristenUnie voelt zich aangesproken door de Bijbelse opdracht: Zet je in voor de bloei van de stad waarin je woont, want de bloei van de stad is ook jullie bloei. (Jeremia 29:7)

De ChristenUnie is een partij van christenen voor alle mensen. Wij willen iets uitstralen en doorgeven van de liefde die God heeft voor deze wereld, voor Nederland, en voor de gemeente Ermelo.

Doe met ons mee

2.0 Betrouwbare Overheid

2.1. De gemeente, dat zijn we samen

Bij de ChristenUnie staat niet de overheid of de markt centraal, maar de samenleving en de mensen daarin. De overheid staat in dienst van God, de burger ten goede. Overheid en burgers zijn elkaars bondgenoten. De overheid stimuleert en ondersteunt mensen waar nodig.
De ChristenUnie staat voor een overheid die herkenbaar, transparant en betrouwbaar is. De Gemeenteraad, het College B & W en de ambtenaren moeten het vertrouwen van de inwoners van Ermelo waard zijn. De gemeente is het eerste en meest concrete contact tussen overheid en burger. Burgers moeten samen met anderen en met de Gemeente de zorg voor de samenleving oppakken.

Ermelo blijft een zelfstandige gemeente. Maar in stevige samenwerking met omliggende gemeenten: Elburg, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde. Belangrijk uitgangspunt daarbij blijft de controlerende taak van de gemeenteraad. De ChristenUnie waardeert de kernen en buurtschappen binnen de gemeente en hecht aan het eigene van de lokale gemeenschap. De kernen en buurtschappen blijven wel een integraal deel van de Ermelose samenleving.

Bij de decentralisatie van taken vanuit de landelijke overheid naar de gemeenten is zorgvuldigheid geboden. Zorg voor de zwakken blijft voor ons voorop staan. Betrokkenheid van burgers, bedrijven en belangenbehartigers bij de uitvoering van het beleid is essentieel. Dat is een voorwaarde voor draagvlak en vruchtbare samenwerking. Initiatieven vanuit de samenleving worden door de gemeente dan ook ondersteund.

Meer algemene regels in plaats van gedetailleerde vergunningen. Meer initiatief aan de burger laten. Daarbij moet er wel voldoende handhaving zijn. Maar bij geconstateerd goed gedrag, minder controle.

2.2 Veiligheid

De gemeente is verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid, echter ook hier geldt veiligheid ontwikkel je met elkaar, gemeente en burgers. En vóór alles: veiligheid begint thuis!

Een integrale aanpak van het veiligheidsbeleid is van belang. Partners in preventie en aanpak zijn behalve de gemeente en politie, de wijk­verenigingen, welzijnswerk, Jeugdzorg, scholen en instellingen in de verslavings- en gezondheidszorg.
Per 1 januari 2014 is de handhaving van de Drank- en Horecawet overgedragen aan de gemeente. De gemeente toont bij preventie en handhaving een eigen gezicht, bv. door ondersteuning van het project Samen Op Stap, van het werk van Moedige Moeders en door strikte uitvoering van het horecaconvenant. De gemeente stelt duidelijke normen, zorgt voor consequente handhaving en pakt waar mogelijk de voedingsbodem aan.

2.2 Waar gaat de ChristenUnie in Ermelo voor?

 • klantvriendelijke en deskundige (balie)medewerkers zijn de belangrijkste sleutel voor een laagdrempelig contact met de burgers.
 • De ChristenUnie wil die kwaliteit, ondanks bezuinigingen, behouden.
 • elke wijk heeft zijn eigen ‘contactambtenaar’.
 • versterking van de samenwerking met gemeenten op de Veluwe:
  • strategisch in Regio Noord Veluwe (RNV) voor zaken als ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en regionale economie
  • uitvoeringstaken overdragen aan Meerinzicht (samenwerkingsverband van Ermelo, Harderwijk en Zeewolde) zoals belasting- en salarisadministratie, ICT, juridische en facilitaire zaken.
 • de gemeente stimuleert het doen van aangifte betreffende overlast en crimineel gedrag.
 • de gemeente zorgt voor consequente handhaving van bestaande regels en voor goed toezicht door de politie en boa’s (buitengewone opsporingsambtenaren).
 • dat geldt ook voor zaken die ergernis opwekken, zoals het niet ruimen van hondenpoep buiten de vele uitlaatgebieden, dumpen van (tuin)afval langs de berm en in het bos.
 • de gemeente schenkt ruime aandacht aan preventie en voorlichting gericht op het ombuigen en voorkomen van onwenselijk gedrag van burgers.
 • geen drugshandel, coffeeshops, drankketen, prostitutie en hennepteelt.
 • het horecaconvenant wordt strikt gehandhaafd, er wordt actief opgetreden tegen overlast.
 • gelijke sluitingstijden horeca met omringende gemeenten.
 • op correcte verkoop (leeftijd en legitimatie) van alcoholhoudende drank in winkels, sportkantines en soosruimtes in kerken wordt (zo nodig handhavend) toegezien. De ChristenUnie pleit voor beleid waarbij slechts op één kassa in de supermarkt alcoholhoudende drank wordt verkocht.
 • bij huiselijk geweld integrale samenwerking tussen politie, gezondheidsdiensten, het Centrum voor Jeugd en Gezin, onderwijs, wijkteams en sportorganisaties.
 • goede openbare verlichting
 • een goed bezet en opgeleid brandweerkorps.

2.3 Financiƫn

Waar staat de ChristenUnie in Ermelo voor?

De gemeente is een betrouwbare en goede rentmeester van de beschikbare middelen. De gemeente Ermelo heeft al 12 jaar een ChristenUnie-wethouder met o.a. de post financiën in zijn portefeuille. Mede door zijn inbreng is Ermelo nog steeds een financieel gezonde gemeente. Ook voor de komende raadsperiode blijft het uitgangspunt dat er eerst gespaard moet worden, voordat er kan worden uitgegeven. De komende jaren vinden grote investeringen in Ermelo plaats, o.a. bij het centrumplan, in wegen, duurzaamheid en sportaccommodaties. Dit is alleen mogelijk bij voortzetting van een degelijk financieel beleid. De ChristenUnie gaat daarvoor!

Ermelo blijft t.a.v. de gemeentelijke belastingen, zoals OZB, afvalstoffen­heffing en rioolheffing, één van de goedkoopste gemeenten van ons land. De tarieven van de OZB mogen geen sluitpost van de begroting vormen, waarmee naar believen tekorten kunnen worden gedekt.

Realiteit is echter dat Ermelo voor circa 60% afhankelijk is van rijksbijdragen (gemeentefonds). Als het Rijk bezuinigt, moet Ermelo daarin volgen. In de afgelopen raadsperiode is al een bezuinigingsoperatie van ca. € 6 miljoen doorgevoerd, maar we zijn er nog niet. Nieuwe bezuinigingen, gevoegd bij nieuwe taken, betekenen dat er opnieuw gekozen moet worden voor wat de gemeente wel en niet meer gaat doen. De ChristenUnie wil aan deze bezuinigingsslag meewerken maar stelt daarbij wel een aantal voorwaarden, zoals het voeren van een kerntakendiscussie waarbij alle onderdelen van de gemeentelijke begroting bespreekbaar zijn. Eén belangrijk uitgangspunt voor de ChristenUnie blijft dat uitgaven die te maken hebben met het lenigen van de nood van individuele burgers zoveel mogelijk buiten schot blijven.

Waar gaat de ChristenUnie in Ermelo voor?

 •  een kerntakendiscussie, waarbij de ‘kaasschaaf’ wordt vermeden en duidelijke keuzes worden gemaakt.
  Kritisch kijken naar de volgende uitgaven
  • subsidies op sport, welzijn en cultuur
  • efficiënter gebruik van gemeentelijke en sportaccommodaties
  • afstoten van snippergroen
  • onderhoud van wegen e.d.
 • de kerntaken openbare orde en veiligheid worden zo veel mogelijk ontzien.
 • de gemeente richt zich vooral richten op de nu lopende projecten. Die zijn degelijk gefinancierd en worden eerst afgerond.
 • geen subsidies meer voor organisaties en activiteiten die ook met private middelen kunnen worden gefinancierd.
 • het college wordt teruggebracht van vier naar drie wethouders.

3.0 Gezonde Samenleving

3.1. Samen zorgen

Waar staat de ChristenUnie in Ermelo voor?

Ermelo is een gemeente met veel zorginstellingen en waar veel inwoners bij de zorg betrokken zijn, bv. omdat je er werkzaam bent of je er als vrijwilliger voor inzet. Er verandert de komende jaren veel op het gebied van zorg en welzijn. Zorgtaken die voorheen via Rijk of Provincie werden geregeld, komen nu onder verantwoordelijkheid van de gemeente, meestal gecombineerd met fikse bezuinigingen op de bijbehorende budgeten. Burgers hebben niet meer automatisch recht op alle voorzieningen, maar er wordt vooral gekeken naar wat men zelf nog kan, al dan niet met behulp van het eigen netwerk. Dit is geregeld in de WMO. We zullen steeds meer onze eigen verantwoordelijkheid moeten nemen en minder van de overheid kunnen verwachten.

Betrokkenheid van bewoners, winkeliers, organisaties en (kerkelijke) instellingen is bij het welbevinden van burgers en de leefbaarheid in de wijken van groot belang. Er zijn veel partijen die in de wijk een belangrijke rol kunnen spelen, denk aan de combinatiefunctionaris, de brede school, de woningcorporatie Uwoon. Samen met elkaar, jong, oud, mensen met een beperking of wonend in een aangepaste woning, vormen we de wijk waar wij ons thuis en veilig willen voelen. Naast de bewoners zelf is er ook vanuit de gemeente een wijkteam actief. Alle wijken in Ermelo kennen één wijkteam, maar dat kan per wijk verschillend zijn samengesteld. Het bestaat uit professionals zoals de wijkagent, medewerker thuiszorg, medewerker gemeente, medewerker woningbouwcorporatie, jongerenwerker. De ChristenUnie wil dat het wijkteam meer zichtbaar en bekend wordt en dat het meer gaat samenwerken met vrijwilligers.

Wij hechten aan de keuzevrijheid van zorgvragers en ouders om zorg te krijgen die past bij hun situatie en levensovertuiging. De gemeente garandeert dat toegang tot zorg vanuit christelijke identiteit mogelijk blijft.

In een gemeente als Ermelo wonen veel mensen die zorg nodig hebben. Naast de ouderen die steeds langer thuis wonen met (soms zware) zorg, zullen ook andere groepen mensen met zorg een woning nodig hebben. Ook komen er steeds meer mensen met zorgbehoefte thuis te zitten die eerder gebruik konden maken van een passende dagbesteding.

In de komende raadsperiode worden ook jeugdzorgtaken overgeheveld naar de gemeente. De voorbereiding is in volle gang. Ook deze decentralisatie gaat gepaard met forse bezuinigingen op het budget. Het gevaar is dat de transitie zich vooral zal richten op het verschuiven van bestuurlijke verantwoordelijkheid, maar het moet vooral gaan om de inhoud. De zorg moet dichter bij het kind en in betere samenhang met zijn/haar omgeving worden geregeld. De continuïteit van deze zorg wordt gewaarborgd.

In Ermelo heeft het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) zich de afgelopen jaren weten te ontwikkelen en is steeds bekender geworden bij de inwoners. Het CJG zal zich verder moeten ontwikkelen naar een netwerkorganisatie met een coördinerende rol. Naast de al bestaande taken als het signaleren van problemen bij kinderen en in gezinnen, en het geven van advies en voorlichting, zal het centrum ook de preventieve taak krijgen om tijdig door te verwijzen naar de juiste hulpverlening.

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat mensen zich er voor inzetten om gezond te leven. Beweging en goede voeding zijn hierbij van belang maar ook het tegengaan van verslavingen zoals gamen, roken, alcohol, drugs en gokken. Een verslaving kan grote eenzaamheid en gebrokenheid bij mensen of in het gezin veroorzaken. De ChristenUnie wil daarom dat de gemeente een proactief gezondheidsbeleid voert.

3.1. Samen zorgen

Waar gaat de ChristenUnie in Ermelo voor?

 • een jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek over de WMO
 • de WMO adviesraad mag rekenen op voldoende faciliteiten vanuit de gemeente.
 • medewerkers van het WMO-loket zijn minimaal 1 keer per week aanwezig op het wijkcontactpunt. Dit is een locatie binnen elke wijk waar het wijkteam spreekuur houdt.
 • vrijwilligers en mantelzorgers worden ondersteund door cursussen en er is blijvende aandacht vanuit de gemeente voor deze groep.
 • ouderen kunnen in Ermelo kunnen blijven wonen. Er is voldoende huisvesting voor ouderen (met zorgbehoefte).
 • initiatieven vanuit de samenleving worden ondersteund zoals SchuldHulpMaatje, Stichting Present, De Praatpaal e.d.
 • toegang tot zaken als administratieve ondersteuning, schuldhulpverlening, voedselbank en rechtsbijstand is mogelijk voor iedereen die dat nodig heeft.
 • het wijkteam werkt aan naamsbekendheid bij de inwoners van Ermelo. De wijkbewoner weet het wijkteam te vinden en andersom.
 • het wijkteam wordt uitgebreid met vrijwilligers uit de wijken. Dit vraagt om een cultuuromslag bij de professionals.
 • de wijken streven naar integratie van de verschillende groepen bewoners die Ermelo kent. Hierbij worden specifieke groepen zoals bv. jongeren van Groot Emaus niet vergeten. De combinatiefunctionaris kan hierin samen met bv. de sportverenigingen een initiërende rol spelen.
 • het Centrum van Jeugd en Gezin (CJG) profileert zal zich als toegangspoort voor ouders met kinderen en voor jeugd met problemen, die doorverwezen kunnen worden naar instellingen voor jeugdzorg. De medewerkers van CJG zijn gemakkelijk te vinden, zoals op scholen, via sportverenigingen of wijkcontactpunten. Hiervoor werken zij samen met andere partijen waar door vroegtijdige signalering van bv. bij huiselijk geweld mogelijk is.
 • het CJG respecteert en verleent medewerking aan zorg vanuit christelijke levensovertuiging, bv. het verwijzen naar Siriz (voorheen VBOK) voor hulp bij ongewilde zwangerschap.
 • er is passende dagbesteding voor hen die dit nodig hebben. De Gemeente is hierin actief, gaat op zoek naar geschikte ruimtes, werkt samen met de instellingen in Ermelo en laat niemand door gebrek aan opvang, thuis vereenzamen.
 • de Gemeente voert een actief gezondheidsbeleid wat vooral gericht is op preventie. De Gemeente blijft projecten faciliteren als de kwaliteitsmeter ‘Veilig uitgaan’. Het horecaconvenant wordt gehandhaafd. Drankketen zijn in Ermelo niet toegestaan.
 • op correcte verkoop (leeftijd en legitimatie) van alcohol-houdende drank in winkels, sportkantines en soosruimtes in kerken wordt (zo nodig handhavend) toegezien. De ChristenUnie pleit voor beleid waarbij slechts bij één kassa in de supermarkt alcoholhoudende drank kan worden verkocht.

3.2. Werk en inkomen

Waar staat de ChristenUnie in Ermelo voor?

Ieder mens heeft de primaire verantwoordelijkheid om in zijn eigen levensonderhoud te voorzien. Soms lukt dat (tijdelijk) niet. Niemand mag aan zijn lot worden overgelaten. Zowel van de overheid als van de samenleving wordt extra zorg en aandacht gevraagd voor kwetsbare burgers.

Ook heeft de gemeente een taak als het gaat om het bevorderen van de lokale en regionale werkgelegenheid. De ChristenUnie zet zich in voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen op een manier die zo goed mogelijk aansluit bij zijn of haar talenten.

Het beleid van de gemeente Ermelo is erop gericht zijn om zoveel mogelijk mensen in staat te stellen zich te kunnen inzetten voor de samenleving. De gemeente, bedrijven, instellingen en andere organisaties bieden ook aan mensen met beperkingen de mogelijkheid hun talenten in te zetten.

Bij bezuinigingen kiest de ChristenUnie in eerste instantie niet voor het klakkeloos verminderen of bemoeilijken van het gebruik van voorzieningen. Eerst moet onderzocht worden of de bezuinigingen gerealiseerd kunnen worden door een andere verdeling van taken en verantwoordelijkheden, en in de uitvoering bv. door samenwerking met andere gemeenten en maatschappelijke organisaties.

Hoewel voedselbanken er bij voorkeur niet behoren te zijn, sluit de ChristenUnie haar ogen niet voor de realiteit. De gemeente stimuleert regionale samenwerking en zorgt er voor dat de vrijwilligers hun werk goed kunnen doen.

Bij het verkrijgen van een uitkering mag een tegenprestatie worden gevraagd. Dit mag niet ten koste gaan van reguliere arbeidsplaatsen, maar moet gaan om aanvullende taken en is, – zo mogelijk – gericht op het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt. De gemeente kan daartoe activiteiten of leer/werkervaringsplaatsen aanwijzen.

De (nog in te voeren) Participatiewet regelt lokaal en/of regionaal het zgn. ‘beschut werken’. Voor de ChristenUnie staat vast dat beschutte werk­plekken noodzakelijk blijven en zij ziet daarbij het belang van de kwetsbare burger in Ermelo, alsook van Proson en de Inclusief Groep. Een belangrijke voorwaarde daarbij is het regionaal optrekken.

De gemeente houdt rekening met zzp-ers, bv. bij de invulling van aanbestedingscontracten, de mogelijkheden binnen bestemmingsplannen en de eisen betreffende uitkeringen en aanvullingen hierop door eigen arbeid.

De ChristenUnie wil investeren in een samenleving die gebaseerd is op vertrouwen, een gemeente waarin mensen worden gestimuleerd, uitgedaagd en gewaardeerd. Echter, mensen die ‘niet willen’ worden aangepakt.

Waar gaat de ChristenUnie in Ermelo voor?

 •  gemeente, bedrijven, instellingen en organisaties worden actief gestimuleerd en voelen zich verantwoordelijk om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt leer-en/of werkervaringsplekken aan te bieden. Er zijn structureel (re-) integratietrajecten nodig.
 • wegens de forse kortingen op de budgetten is stevig toezicht op een goede bedrijfsvoering bij de Sociale Dienst Veluwerand (SDV) van groot belang. Het doel is om mensen waar mogelijk aan het werk te krijgen; eerst wellicht op vrijwillige basis. SDV zet blijvend in op samenwerking met o.a. Het Participatiehuis en Match en werkt samen met bedrijven, kringloopwinkels, uitzendbureaus e.d.
 • de gemeente stelt alles in het werk om de bijzondere plaats van Proson in Ermelo te garanderen. De gemeente blijft alert op de negatieve gevolgen van de nieuwe Participatiewet voor Proson en de Inclusief Groep.
 • voor iedereen die financieel afhankelijk is van de gemeente wordt een persoonlijk ontwikkelingsplan opgesteld. De ChristenUnie hecht daarbij aan een persoonlijke benadering.
 • geen lange wachttijden voor de schuldhulpverlening. Steun voor projecten zoals SchuldHulpMaatje; maak gebruik van het diaconaal platform van de kerken.
 • het huidige minimabeleid wordt gecontinueerd. Wees alert op stille armoede. Bijstand is individueel maatwerk. Geen arbeidsplicht voor alleenstaande ouder met jonge kinderen.
 • extra aandacht voor gezinnen met kinderen die langdurig een uitkering ontvangen. Overgang van armoede van ouders op kinderen moet worden voorkomen.
 • voorkom uithuisplaatsing of afsluiting van energie/water door vroegtijdige signalering en preventieve maatregelen. Maak bv. afspraken met Uwoon en nutsbedrijven over het tijdig melden van betalingsachterstanden.
 • de gemeente geeft voedsel/kledingbanken alle ruimte en aandacht om zo goedkoop mogelijk te kunnen werken.

3.3. Onderwijs

Waar staat de ChristenUnie in Ermelo voor?

De ouders zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Ouders moeten kunnen blijven kiezen voor scholen die in het verlengde liggen van de opvoeding thuis.

De school is een belangrijke samenwerkingspartner van de gemeente, bv. bij passend onderwijs, jeugdzorg, leerplicht, het voorkomen van voortijdig schoolverlaten en de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Ook heeft de school een belangrijke rol in burgerschapsvorming en sociale integratie.

Gemeente en onderwijsveld hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een adequate hulpstructuur voor onderwijs, ondersteuning en hulp aan jongeren. Dit betekent een duidelijke visie op het gemeentelijk zorgnetwerk en de rol van de scholen daarin. De ChristenUnie wil daarbij een aanpak waarbij het gezin centraal staat. Identiteitsgebonden scholen en zorginstellingen houden de mogelijkheid om samen te werken en te zorgen voor passend onderwijs en jeugdhulpverlening. Ook blijft er ruimte voor identiteitsgebonden kinderopvang.

De voor- en vroegschoolse educatie valt onder verantwoordelijkheid van de ouders. De gemeente stimuleert dat er een divers aanbod is en dat de Jeugdzorg betrokken is bij de screening.

Waar gaat de ChristenUnie in Ermelo voor?

 • scholen delen ruimtes met elkaar. Beide hebben daarvan voordeel. Scholen kunnen ruimtes laten gebruiken t.b.v. wijkactiviteiten enz.
 • bij onderwijshuisvesting is er aandacht voor duurzaamheid.
 • nu kinderopvang steeds meer een basisvoorziening wordt, biedt de gemeente ook hulp bij het vinden van de juiste huisvesting.
 • de leerplicht wordt actief gehandhaafd. Verzuim en vroegtijdige schoolverlating zijn veelal een teken dat het niet goed gaat met de jongere. De gemeente ontwikkelt gericht beleid om die jongeren te helpen.
 • een goed en divers aanbod van voor- en vroegschoolse opvang maakt het mogelijk dat kinderen achterstanden kunnen in halen.
 • de gemeente voert beleid om mensen te laten helpen bij het leren lezen en schrijven. Dit kan armoede en sociale uitsluiting voorkomen.
 • een tegemoetkoming in de kosten van leerlingenvervoer voor ouders die hun kinderen naar een school van eigen keuze sturen, blijft mogelijk. Een eigen bijdrage naar draagkracht mag worden gevraagd.

3.4. Cultuur en sport

Waar staat de ChristenUnie in Ermelo voor?

Sport, cultuur en recreatie dragen bij aan een juiste balans tussen in- en ontspanning en bieden de mogelijkheid om op zinvolle wijze individueel of gezamenlijk vrije tijd te besteden. Daarnaast hebben sport, cultuur en recreatie positieve sociale, maatschappelijke en gezondheidseffecten. Ze zijn heel belangrijk bij het vasthouden en bevorderen van gemeenschapszin en onderlinge betrokkenheid in de samenleving.

Ieder mens heeft gaven en talenten ontvangen om God te eren, anderen te dienen en zichzelf te ontplooien. In dat licht wil de ChristenUnie ook sport en cultuur beschouwen.

De focus van de Gemeente ligt op de breedtesport en amateurverenigingen, en niet op topsport en geprofessionaliseerde instellingen.

Sportstimulering en het specifiek betrekken van ouderen, gehandicapten en minima is een speerpunt voor de gemeente Ermelo. Met elkaar sporten is niet alleen gezond maar bevordert ook de onderlinge verbondenheid en integratie.

Het nieuwe “Kulturhûs” (wij vinden dat dit gewoon “Dorpshuis” kan heten) op de Raadhuisplein wordt in Ermelo de centrale plaats voor welzijn, cultuur en kunst. De bibliotheek krijgt er haar nieuwe plek, ook het huidige Pinel, de SWOE en het jongerencentrum Plaza krijgt er onderdak.

Met de opwaardering van sporthal Calluna wordt de verouderde Balverszaal overbodig. Het zwembad moet vooralsnog open blijven, maar de exploitatie­kosten moeten wel drastisch omlaag, dat kan bv. door de inzet van vrijwilligers. De energielast is een belangrijk aandachtspunt. Ideeën vanuit de samenleving over alternatieve energievoorziening verdienen serieuze aandacht. In het nieuwe accommodatiebeleid komen alle verenigingen op een passende en eerlijke manier aan hun trekken. Om gebouwen zo optimaal mogelijk te benutten scholen, kerken, wordt gezocht naar goede samenwerking tussen alle betrokken instanties zoals sport­verenigingen, kleuter- en peuteropvang, Dorpshuis en soms ook met de recreatieondernemers.

Waar gaat de ChristenUnie in Ermelo voor?

 • beweging stimuleren door goede voetpaden en fietspaden, Nordic-Walking en hardlooproutes en sportaccommodaties.
 • verenigingen dragen in redelijkheid bij aan exploitatie en onderhoud van eigen accommodaties en terreinen.
 • museum ‘t Pakhuis ontwikkelt zich tot een financieel zelfstandige stichting.
 • sporthal Calluna wordt opgewaardeerd. De Balverszaal kan dan worden afgebroken.
 • optimale benutting van regelingen om deelname aan sport en cultuuractiviteiten voor de minima mogelijk te maken.
 • zwembad Calluna blijft – vooralsnog- open; door inzet van vrijwilligers kunnen de kosten gedrukt worden.
 • kinderen moeten in Ermelo zwemles kunnen krijgen. Zorgaanbieders en recreatieondernemers kunnen hierin een rol spelen.
 • er is één sterke welzijnsorganisatie door de samenvoeging van Swoe, Pinel en de Maatschappelijke Dienst Veluwerand (MDV), die op alle fronten in de gemeente zichtbaar aanwezig en actief is.
 • het jongerencentrum Plaza houdt een eigen ingang in het nieuwe Dorpshuis

4.0 Duurzaam Werken, Wonen en Leven

4.1. Economie, landbouw en recreatie

Midden- en kleinbedrijf

Waar staat de ChristenUnie in Ermelo voor?

Nederland zit in een stevige recessie. Veel ondernemers (in het midden- en kleinbedrijf), agrariërs en recreatieondernemers zitten in zwaar weer. De ChristenUnie zet zich daarom in voor meer ruimte, minder regels en meer kansen voor ondernemers.

De crisis bepaalt ons ook bij de vraag hoe we als maatschappij verder moeten. De drang van steeds meer heeft ons uiteindelijk minder gebracht, dat zien we aan de crisis. Volgens de ChristenUnie moeten wij van “meer” naar “genoeg”, van kwantiteit naar kwaliteit. Dat is onze opdracht als rentmeester van Gods schepping. Bij die omslag in denken spelen (recreatie)ondernemers en agrariërs, naast consumenten, een belangrijke rol.

Sinds kort mag elke gemeente zelf bepalen hoeveel koopzondagen er zullen zijn. In een zgn. 24-uurs economie is er te weinig sprake van een gezamenlijk rustmoment. Een collectief rustmoment komt de samenleving ten goede. Vanuit onze christelijke levensovertuiging is de zondag de daarvoor aangewezen dag.

Waar gaat de ChristenUnie in Ermelo voor?

 •  aantrekken van toekomstgerichte werkgelegenheid.
 • de gemeente Ermelo is zich bewust van de bijzondere werkgelegenheidsbanden met defensie, zorg en recreatie en zet zich in die te versterken.
 • geen verkoop aan particulieren door webwinkels en outletcentra, in hun vestigingen op bedrijventerreinen of in het buitengebied.
 • op zondag zijn in Ermelo de winkels gesloten.
 • voorzichtige ontwikkeling van bedrijventerrein Veldzicht-Noord voor kleinschalige industrie en werkfaciliteiten voor zzp-ers.
 • op Kerkdennen is een verandering naar lichtere bedrijvigheid noodzakelijk. Voor de ChristenUnie is beperking van geluidsoverlast, verkeershinder en –onveiligheid de komende periode een belangrijk aandachtspunt. Vooral de leefbaarheid van wijk West is daarbij belangrijk. Het lang- en weekend parkeren wordt niet toegestaan.
 • langs de Kolbaanweg, in het bestemmingsplan De Driehoek, aanleggen (in combinatie met tankstation) van een langparkeerplaats voor vrachtwagens.
 • het stimuleren van verduurzaming van het eigen woningbezit door particulieren en woningcorporaties d.m.v. o.a. duurzaamheidsleningen.
 • verduurzaming (zonnepanelen, isolatie) van eigen gemeentelijke gebouwen.
 • Uitvoering van het plan Centrumgebied:
  • scherp toezien door de gemeenteraad op verantwoorde besteding van het gevoteerde bedrag (11 mln.);
  • overschrijdingen binnen begroting opvangen;
  • versterking van het centrumgebied vanuit richting Station en minder vanuit De Verbinding;
  • ontwikkel stationsplein tot transferpunt naar winkelgebied, Strand Horst en de Ermelose heide en bossen;
  • herontwikkeling leegstaande winkelpanden t.b.v. bv. visueel-gehandicapte jongeren.
  • het nieuwe Raadhuisplein wordt autovrij.
 • voor de weekmarkt wordt een passende en voldoende ruime locatie gecreëerd op het vernieuwde Raadhuisplein

4.1 Landbouw en recreatie

Waar staat de ChristenUnie in Ermelo voor?

Boeren en recreatieondernemer zijn ondernemers die enerzijds zorgen voor de productie van gezond en goed voedsel en anderzijds hun terrein beschikbaar stellen voor recreanten. Het gaat om sectoren die naar hun aard een nauwe relatie met de schepping hebben. De ChristenUnie wil ruimte blijven bieden aan boeren en recreatieondernemers en zet daarbij in op een sterke, duurzame en innovatieve landbouw en recreatie. Het in stand houden van gezonde gezinsbedrijven speelt in het realiseren van die ambitie een belangrijke rol.

De gemeente zal zich daarom beijveren ruimte te scheppen op het gebied van ruimtelijke ordening en toepassing van milieuwetgeving. De ChristenUnie zet zich in voor het behoud van het landschap, de plattelandscultuur en voor de bescherming van het milieu. Boeren en recreatieondernemers zijn belangrijke dragers van de kwaliteit van het buitengebied en medeverantwoordelijk voor het beheer daarvan.

Waar gaat de ChristenUnie in Ermelo voor?

 • door het functieveranderingsbeleid maakt de gemeente Ermelo zich sterk voor een kwaliteitsverbetering van het buitengebied. Boeren krijgen daarbij ruimhartig de mogelijkheid nevenactiviteiten uit te voeren.
 • productie en verkoop van streekproducten wordt gestimuleerd.
 • de aanleg van glasvezelnetwerken in het buitengebied en in de recreatieparken wordt gestimuleerd.
 • ontwikkeling van een lokaal groei- en krimpbeleid met de mogelijkheid van functieverandering voor de recreatieondernemers.
 • onderzoek naar de effecten van de verblijfsrecreatie op de middenstand in de gemeente Ermelo.
 • convenant tussen de gemeente Ermelo en de recreatieondernemers over o.a. duurzame recreatie, kaders waarbinnen eigen bedrijfsvoering qua m2 en bebouwingsdichtheid geregeld mogen worden en de huisvesting van bijzondere gevallen (gescheiden mensen en migranten).
 • stimuleren van de bouw van recreatiebungalows t.b.v. grote gezinnen en zorgbehoeftige recreanten/mantelzorger.
 • Weghalen van de 60 km-borden op zandwegen.

4.2. Goed wonen

Waar staat de ChristenUnie in Ermelo voor?

Wonen, werken en recreëren strijden om een plekje op de kaart van Ermelo, want ruimte is een schaars goed. Keuzes die we nu maken, hebben gevolgen voor de leefomgeving van toekomstige generaties. De gemeente Ermelo heeft hierin een belangrijke regierol.

Ruimtelijke ordening is bij uitstek een onderwerp waar de burger bij betrokken moeten worden, want het gaat ten slotte over de kwaliteit van zijn eigen leefomgeving.

De woningmarkt zit al jaren op slot en het laat zich aanzien dat dit de komende jaren niet zal veranderen.

De ChristenUnie heeft landelijk, samen met andere partijen, een belangrijke rol gespeeld bij het op gang brengen van de noodzakelijke hervorming van de woningmarkt. Ook in Ermelo doet de ChristenUnie er alles aan om de woningmarkt te stimuleren. Kwalitatief goede (huur)woningen voor mensen met lagere inkomens blijven voor de ChristenUnie belangrijk. Ook de veranderingen in de ouderenzorg vragen om een woningaanbod dat daarbij past. Bestaande woonbestemmingen voor ouderenhuisvesting zoals bv. het terrein van Rehoboth blijven gehandhaafd.

Waar gaat de ChristenUnie in Ermelo voor?

 • in de gemeente Ermelo zijn meerdere woningcorporaties actief zijn. Zij voeren het woonbeleid van de gemeente loyaal uit. Daartoe worden prestatieovereenkomsten afgesloten, waarin afspraken gemaakt worden over het aantal te bouwen sociale huurwoningen, hun bijdrage aan het levensloopbestendig maken van woningen en wijken en verduurzaming van hun woningvoorraad. Woningcorporaties blijven in de gemeente Ermelo een belangrijke rol spelen bij de leefbaarheid in de wijken.
 • binnen de gestelde kaders krijgen de corporaties de ruimte innovatief, vraaggericht en toekomstbestendig te bouwen. Het toezicht op de woningcorporaties verandert. Zij zullen nadrukkelijker verantwoording afleggen aan de lokale samenleving.
 • ter bevordering van de doorstroming en het zgn. scheefhuren tegen te gaan worden er meer huurwoningen boven de huurwaardegrens gebouwd en ‘sociale koop woningen’.
 • de zgn. starterslening gaat ook gelden voor de ‘ouderen’ vanaf 55 jaar.
 • de ontwikkeling van het gebied naast molen De Koe (nu De Zaak van Ermelo/oude Albert Heijn) krijgt voorrang. Daarmee wordt de leefbaarheid in dat gebied versterkt.
 • door toepassing van beeldkwaliteitsplannen kan welstandsvrij bouwen veel meer ruimte krijgen. In de wijk Ermelo-Noord, de recreatie-
  gebieden en de zgn. buitengebieden mag, wat de ChristenUnie betreft, welstandsvrij worden gebouwd.
 • transformatie van kantoorpanden en winkels naar woningen wordt mogelijk.
 • braakliggende gronden kunnen tijdelijk een alternatieve aanwending krijgen, zoals volkstuinen of het inzaaien met bijenvriendelijk bloemenmengsel.

4.3. Mobiliteit

Waar staat de ChristenUnie in Ermelo voor?

Mobiliteit brengt mensen bij elkaar en is belangrijk om samen te kunnen leven en werken. De gemeente is verantwoordelijk voor een goede infrastructuur, zowel binnen als ook buiten de bebouwde kom. Goed beheer en onderhoud zijn belangrijk. De gemeente stimuleert (via scholen) het geven van verkeerslessen en het verwerven van het zgn. verkeersveiligheidslabel. Dat geldt ook voor het gebruik van de elektrische fiets bij ouderen.

De ChristenUnie wil echter dat de groeiende mobiliteit zo weinig mogelijk ten koste van onze leefomgeving gaat. Daarom zijn wij voorstander van verduurzaming van de mobiliteit, vermijden van overbodig verkeer en optimale benutting van de bestaande infrastructuur. Dat betekent dat in bepaalde gebieden de auto te gast is en het primaat ligt bij de fietser en de voetganger.

Het door ChristenUnie bepleite vooronderzoek naar de mogelijkheid van veilige ongelijkvloerse spoorwegkruisingen is afgerond. Wij vinden het nu tijd om onze ambitie te realiseren:

                “fietsers en voetgangers kunnen via een goedverlichte tunnel de perrons en de oost- en westkant van het dorp goed bereiken”

(citaat bijdrage CU behandeling Structuurvisie op hoofdlijnen, mei 2011).

Waar gaat de ChristenUnie in Ermelo voor?

 • er komt een tunnel voor voetgangers en fietsers bij het station waardoor tevens een veilige verbinding Oost-West wordt gerealiseerd. In de komende raadsperiode gaat de planvorming van start. De gemeente zoekt actief naar financieringsmogelijkheden vanuit restant Nuon gelden, bijdrage Prorail, Rijks- en provinciale subsidie.
 • zet Ermelo op de kaart als dé fiets vriendelijkste gemeente van Nederland.
 • fietsstraten met ‘auto te gast’. Fietsroutes vanuit de nieuwe wijk Groevenbeek-Noord naar het Centrum en door wijk West met aansluitingen op de Oude Nijkerkerweg, Arendlaan, Volenbeekweg en (Oude) Telgterweg.
 • fietspad over grondgebied van SG Groevenbeek parallel aan de Paul Krügerweg, na realisering van de nieuwe woonwijk Groevenbeek-Noord (geopend tijdens openingstijden van de school).
 • de Schaapsdijk autovrij maken en langs de Zeeweg richting de Telgterweg een fietspad aanleggen t.b.v. een veilige fietsroute van en naar de fietspont Strand Horst.
 • op strategische plaatsen (station, bushaltes en parkeerplaatsen) komen oplaadpunten voor elektrische auto’s en fietsen.
 • het gemeentelijke predicaat ‘fietscafé’ wordt ingevoerd en daar wordt verwezen naar het fietsknooppuntennetwerk.
 • in het Centrumgebied, het station en bushaltes komt voldoende overdekte fietsparkeergelegenheid.
 • planvorming inrichting Stationsplein: verkeersafwikkeling en beeldkwaliteitsplan. Bij deze inrichting wordt ook de ondertunneling betrokken, voor de financiering zal zo veel mogelijk een beroep worden gedaan op provinciale subsidiemogelijkheden.
 • optimale veiligheid en toegankelijkheid voor (visueel) gehandicapten.
 • parkeerbeleid wordt in Ermelo voor alle vormen van vervoer beschreven, van auto tot fiets (met trapondersteuning). In het centrumgebied komt, naast parkeernormen voor auto’s, ook een parkeernorm voor fietsen.
 • in Ermelo blijft het parkeren gratis.
 • de ChristenUnie is géén voorstander van nog meer parkeerplaatsen in het Centrum.

4.4. Energie, klimaat en milieu

Waar staat de ChristenUnie in Ermelo voor?

Wij geloven dat wij de aarde van God, de schepper van hemel en aarde, hebben gekregen en dat we er als samenleving zuinig mee moeten omgaan. Dat is goed voor ons, maar zeker ook voor onze (klein)kinderen. Veel burgers in Ermelo zijn al actief in het werken aan een beter milieu. De gemeente moet dit blijven ondersteunen. Ook de gemeente zelf moet een actieve bijdrage blijven leveren aan het verbeteren van het milieu.

De ambitie van de gemeente om Ermelo in 2030 energieneutraal en in 2035 klimaatneutraal te zijn blijft in de komende raadsperiode de inzet van de ChristenUnie. Met het huidige klimaatuitvoeringsprogramma wordt dit waarschijnlijk niet gerealiseerd. Daarom is herijking aan de ambities van de ChristenUnie noodzakelijk.
Het thema ‘duurzaamheid’ loopt als een rode draad door dit verkiezingsprogramma en zal een integraal thema moeten zijn in elk beleidsstuk waar dat relevant is.

Waar gaat de ChristenUnie in Ermelo voor?

 • het klimaatuitvoeringsprogramma wordt herijkt aan de ambities van de ChristenUnie.
 • de gemeente stimuleert de burgers tot het gebruik van zonnepanelen, door bv. duurzaamheidsleningen, via een bijdrage uit de zgn. NUON-gelden.
 • de gemeente ondersteunt initiatieven, bv. duurzaamheidscorporaties, waarbij het bedrijfsleven en het MKB gestimuleerd worden tot duurzaam ondernemen (geen warmtegordijnen maar gesloten toegangsdeuren, gezamenlijke exploitatie van zonnepanelen).
 • in Ermelo worden uitsluitend nog klimaatneutrale woningen gebouwd, met toepassing van duurzame materialen, die op verantwoorde wijze geproduceerd zijn.
 • oplaadpunten voor elektrische auto’s, scooters en fietsen.
 • bij bestaande tankstations de verkoop van milieuvriendelijke brandstoffen stimuleren (bv. aardgas, elektriciteit en waterstof). Bij de ontwikkeling van nieuwe tankstations wordt de verkoop daarvan als voorwaarde gesteld.
 • de gemeente stimuleert educatie, bewustwording en voorlichting aan kinderen aangaande het belang van de natuur en een goed milieu.
 • de gemeente geeft zelf het goede voorbeeld door o.a.:
  • gemeentelijke gebouwen voorzien van zonnepanelen;
  • doelstelling minder energieverbruik van 2-3 % per jaar;
  • inkoop duurzame producten, doelstelling daarbij is 100% in 2015;
  • zuinig en schoner eigen wagenpark (alternatieve brandstoffen);
  • in de openbare ruimten LED-verlichting toe te passen.
 • met uitzondering van het overgangsgebied Strand Horst/Nulde komen op het grondgebied van de gemeente Ermelo geen windturbines.
 • door nieuwe energiebesparende technieken kan sterk op de openbare verlichting worden bezuinigd, zonder dat de veiligheid in gevaar wordt gebracht.