4.1 Jeugd, gezin en onderwijs

Jeugd, gezin en onderwijs

Visie

Het gezin is de basis van kinderen, ouders zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Maar niet alleen het gezin moet een gezonde basis zijn, ook de directe omgeving waarin kinderen opgroeien en gezinnen functioneren: het sociale netwerk. De ChristenUnie wil zich inzetten voor het versterken van de kringen rond gezinnen. We vinden relaties belangrijk, relaties waarin waarden en normen worden uitgewisseld.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin gaat ouders en kinderen ondersteunen bij het opvoeden en opgroeien. Door de komst van het Centrum voor Jeugd en Gezin heeft de gemeente een belangrijk middel in huis om werk te maken van preventie en om de zorglijnen kort te houden en adequaat op te treden bij ontsporingen tijdens de opvoeding van de jeugd.

Door een rijk aanbod van opleiding, cultuur en sport kunnen jongeren de vaardigheden en de kennis opdoen die zij nodig hebben in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Scholen moeten alle ruimte krijgen om zich te kunnen richten op hun kerntaak: het geven van goed onderwijs. De opvoedingsverantwoordelijkheid ligt bij de ouders en mag niet worden uitbesteed aan de school of aan andere instellingen rond het kind. Het is belangrijk dat kinderen onderwijs aangeboden krijgen op hun niveau en dat ze een diploma kunnen halen. Het onderwijs dient alle wettelijke mogelijkheden te benutten om spijbelen en schooluitval tegen te gaan. Ouders (en vooral ook de jongeren) moeten ervan doordrongen worden dat schooluitval veel minder kansen in de samenleving biedt door het ontbreken van startkwalificaties. Lokale samenwerking tussen onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven moet resulteren in een betere aansluiting op de arbeidsmarkt.

De problematiek van alcohol- en drugsgebruik, vernielingen en overlast vraagt om een integrale aanpak vanuit zorg en ingrijpen/voorkomen. De ChristenUnie ziet jongeren graag gezond opgroeien en zal daarom initiatieven die gezond gedrag stimuleren steunen. Gok-, game- en drankverslaving bij jongeren willen we tegengaan. Eenzaamheid onder jongeren is één van de oorzaken van de vlucht in verslaving. ChristenUnie wil deze vereenzaming aanpakken door het verstevigen van het netwerk rond de jongeren. Jongeren hebben ruimte nodig, de ChristenUnie wil ze die ruimte bieden en daarbij voorzieningen voor de jeugd realiseren. Door met hen in gesprek te gaan willen wij als ChristenUnie aansluiten bij de behoefte van de jongeren. Wij vinden het belangrijk om hen te betrekken bij de keuzes die gemaakt kunnen worden. De woonomgeving moet voor jongeren een positieve uitstraling hebben.

Uitwerking

Het gezin is de hoeksteen van de samenleving, maar het gezin staat er de laatste jaren in toenemende mate alleen voor. Er zijn gaten ontstaan in de pedagogische infrastructuur: familie, buurt, kerk en andere elementen van de traditionele leefomgeving spelen een steeds kleiner wordende rol en zijn niet langer vanzelfsprekende opvoedingspartners van de ouders.

De school is verantwoordelijk voor de zorg rondom de leerlingen, de gemeente zorgt voor de omgeving van de school (leefbaarheid en veiligheid). Samen betrekken ze de ouders erbij. De ouders blijven eindverantwoordelijk voor hun kinderen.

De school hoort een veilige omgeving te zijn waar kinderen zich thuis voelen en zich kunnen ontwikkelen naar volwassenen die voldoende zijn toegerust om de maatschappij te betreden.

Helaas wordt de school in toenemende mate een onveilige plek, onder meer vanwege het individualisme, de afname van respect en verkilling in de relaties. Teveel wordt er gedacht en gehandeld vanuit het eigenbelang, soms zelfs met (verbaal) geweld.

Als een kind vastloopt, hoort er een breed, integraal zorgaanbod te zijn om kind en ouders te ondersteunen. Respect van alle betrokken partijen voor elkaar is een noodzakelijke voorwaarde.

De gemeente Ermelo moet op lokaal en regionaal niveau een makelaarsfunctie verzorgen voor maatschappelijke stage. Daarvoor krijgt zij geld van de ministeries van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

In het kort

  • De gemeente heeft een stimulerende/coördinerende rol aan in de verdere ontwikkeling van brede scholen
  • De gemeente ondersteunt campagnes ter voorkoming/bestrijding van pesten op school
  • Misbruik van kinderen en kindermishandeling wordt het meest op school gesignaleerd. De gemeente blijft voorlichting hierover stimuleren
  • De peuterspeelzaal zal steeds meer uitgroeien tot een basisvoorziening. De gemeente moet hierop anticiperen en adequate huisvesting bieden
  • Steun van het aanbod van mogelijkheden, gedragen en ondersteund door de plaatselijke kerkelijke gemeenten, voor verantwoorde tijdsbesteding en opvang van onze jeugd
  • Particuliere initiatieven voor het ondersteunen van de jeugd in de samenleving moeten ondersteund worden. Bijv. het  initiatief projectvoorstel “Gezin in de Buurt” van de HGJB
  • Sportverenigingen sportief laten strijden, maar organisatorisch laten samenwerken (meer doen met hetzelfde geld). Hier ligt een uitdaging voor gemeente en sportverenigingen
  • Sport stimuleren zowel voor ouderen en jongeren. Het moet mogelijk zijn om WMO-gelden hiervoor te gebruiken