4.2 Zorg, welzijn en sociale zaken

Visie

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat er vanuit de overheid aandacht is voor de kwetsbaren in onze samenleving. De Bijbel geeft ons op diverse plaatsen aan dat Christenen oog moeten hebben voor de zwakkere medemens in onze samenleving. Deze aandacht dient er ook te zijn wanneer schaalvergroting van instellingen wordt overwogen.

De ChristenUnie zal zich steeds weer sterk maken voor de positie van chronisch zieken.

De overheid dient een nadrukkelijke rol te blijven vervullen waar het gaat om zorg voor onze burgers en inkomensondersteunende maatregelen voor mensen die niet kunnen werken.

Van groot belang is dat er een actief en uitnodigend beleid is waardoor mensen via een werksituatie aan de slag kunnen. Zoveel mogelijk moet geprobeerd worden dat iedereen mee doet. Maar ook daar geldt weer dat wanneer dat niet mogelijk is de overheid er voor zorgt dat er in de sfeer van financiële vergoeding een goed, bekend en toegankelijk vangnet is.

Toch wil de ChristenUnie hier niet een berustende houding innemen. Zo veel mogelijk moeten belemmeringen om een actieve bijdrage in onze samenleving te vervullen weggenomen worden. Kwetsbare burgers moeten in staat gesteld worden hun eigen levenspatroon vorm te geven.

Na de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning is nog duidelijker geworden dat een sterk georganiseerd vrijwilligerswerk noodzakelijk is. De ChristenUnie wil zich inzetten om dit nog sterker onder de aandacht te brengen.

Voor de ChristenUnie geldt het gezin als hoeksteen van de samenleving. Daarnaast moeten we ook aandacht hebben voor sterk groeiende groep alleenstaanden.

Sport speelt in onze huidige samenleving een belangrijke rol. Veel mensen genieten van het beoefenen van een sport of het kijken er naar. De ChristenUnie ziet voor de gemeente vooral een faciliterende rol weggelegd. Daarnaast kan de sport een gunstige invloed hebben op het terrein van gezondheid, integratie, bevorderen gemeenschapszin e.d.

Cultuur manifesteert zich op tal van manieren in onze samenleving. Kunst, musea, muziek, toneel e.d. zijn in onze samenleving niet weg te denken. Bovendien zijn we trots op het culturele erfgoed in de vorm van gebouwen, dorpsgezichten en cultuurlandschappen.

Cultuur is van groot belang voor de samenhang in het dorp. Bibliotheek en buurthuizen (verenigingsleven!) moeten gestimuleerd en beschermd worden. De ChristenUnie is van mening dat de overheid in de voorwaardenscheppende sfeer een taak heeft. Telkens dient kritisch de vraag gesteld te worden of een gemeente ook professionele cultuur (in gebouw en accommodatie) moet ondersteunen.

Uitwerking

Binnen de zorg merken we de gevolgen van het ‘marktdenken’. Deze zijn lang niet altijd positief.

Ontwikkelingen ten gevolge van het groeiend aantal ouderen zijn ook de komende jaren actueel.

De gevolgen van ongezonde levensstijlen en verslavingen zullen merkbaar zijn.

De wereld verkeert in een economische crisis. Toenemende werkloosheid, gevaar van een jonge generatie die ‘verloren’ gaat en omgaan met een ruime arbeidsmarkt zijn uitdagingen waarmee de sector ‘sociale zaken’ te maken krijgt.

Daarnaast zien wij een groei in het aantal sociale regelingen waardoor de toegankelijkheid er voor de burger niet eenvoudiger op wordt. Ook de grotere vraag naar vrijwilligers en het toenemend aantal alleenstaanden stelt ons de komende jaren voor de nodige uitdagingen.

Ontwikkeling woonzorgzones

De ChristenUnie ondersteunt de ontwikkeling van woonzorgzones voor alle wijken in Ermelo.

Door een combinatie te maken van verschillende typen woningen, zorginstellingen, kleinschalige voorzieningen wordt de sociale cohesie bevorderd, kunnen ouderen langer op zichzelf blijven wonen, en verbetert de kwaliteit van de buurt. Bovendien wordt vereenzaming van vooral oudere mensen op deze wijze tegengegaan.

Goede verkeers- en vervoersvoorzieningen voor ouderen en gehandicapten

Ouderen en gehandicapten moeten mogelijkheden hebben voor het bezoeken van familie, vrienden, school, sport en andere activiteiten. Anders ontstaat er een sociaal isolement. De gemeente moet zich hard maken om dit te voorkomen door een ruimhartige en rechtvaardige Wet voorzieningen gehandicapten-(Wvg), en collectief vervoerbeleid, ook onder het Wmo-regime.

De gemeente moet zorgen voor goede verkeersveiligheid, vooral voor gehandicapten, kinderen en ouderen. Met name in de Stationsstraat moeten maatregelen worden getroffen om de begaanbaarheid voor mindervalide verkeersdeelnemers te verbeteren.

Ondersteuning vrijwilligerswerk en mantelzorg

De ChristenUnie wil waken voor een verantwoord niveau van zorg en ondersteuning. Juist met het oog op de invoering van de Wmo zal veel aandacht besteed moeten worden aan het stimuleren én ondersteunen van vrijwilligerswerk en mantelzorg. Een belangrijk instrument achten wij de respijtzorg: overname van de zorg om de mantelzorger vrijaf te geven.

Met de invoering van de Wmo en de toenemende vergrijzing zijn ouderenadviseurs onmisbaar.

Continuering van zorg bij de taken vanuit AWBZ

Gegeven het overheidsbeleid dat erop gericht is functies vanuit de AWBZ over te hevelen naar de gemeente, zet de ChristenUnie zich er voor in dat er continuering van zorg plaatsvindt bij de taken die vanuit de AWBZ worden overgeheveld naar de gemeente.

Ruimhartig minimabeleid

In de Wet Werk en Bijstand staat terecht het streven naar werk voorop. Het blijft echter van bijzonder belang aandacht te besteden aan het aspect van de bijstand. De gemeente stimuleert minima om aanspraak te doen op regelingen door middel van intensieve voorlichting en gerichte huisbezoeken. Samen met organisaties/kerken/diaconie wordt ‘stille armoede’ door de gemeente getraceerd. Bij verstrekking van bijstand streeft de gemeente naar individueel maatwerk.

Samenwerking met kerken en maatschappelijke organisaties

Van cruciaal belang is dat de gemeente, zowel bij de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand als de Wet maatschappelijke ondersteuning, gedegen samenwerkt met maatschappelijke organisaties. Het Overleg Kerken Ermelo (OKE) waarin vrijwel alle kerken van Ermelo vertegenwoordigd zijn, heeft tweemaal per jaar overleg met B&W. Dit zien we als een belangrijk overlegplatform en de samenwerking met de gemeente willen we graag verstevigen en zo mogelijk verder uitbouwen.

Snelle toeleiding naar werk voor uitkeringsgerechtigden

Het hebben van betaald werk is van niet te onderschatten waarde. Werk biedt mensen inkomen, voldoening, aanzien, sociale contacten en is daarmee een van de belangrijkste factoren om volwaardig in de samenleving te kunnen deelnemen. De gemeente dient dan ook alles ´in het werk´ te stellen om uitkeringsgerechtigden zo snel mogelijk te helpen bij het vinden van (betaald) werk. Re-integratie begint overigens al bij de eerste aanmelding bij het UWV Werkbedrijf.

Maatwerk achten wij van cruciaal belang. Samen zoeken naar een passende oplossing!

De ChristenUnie wil ook hier het principe van zelfredzaamheid van de cliënt onderstrepen. Wij zijn dan ook voorstander van het invoeren van een zogeheten persoonsgebonden budget, waarmee uitkeringsgerechtigden zelf een passend re-integratietraject kunnen kiezen.

Sluitende aanpak voor werkzoekenden

Onderkend moet worden dat betaald werk voor een deel van de uitkeringsgerechtigden niet direct tot de reële mogelijkheden behoort. Voor hen dient gezocht te worden naar een gesubsidieerde vorm van arbeid. Afhankelijk van de persoonlijke capaciteiten, zou dit een gesubsidieerde baan kunnen zijn of een plaats in de zogeheten sociale activering. Te allen tijde dient een sociaal isolement te worden voorkomen.

Arbeidsplicht: maatwerk voor alleenstaande ouders met jonge kinderen

Stimulering richting werk is met het oog op de toekomst ook voor alleenstaande ouders met jonge kinderen van groot belang. Een flexibele regeling voor kinderopvang is hierbij zeer waardevol. 

Ook in deze situaties is maatwerk geboden.  Indien alleenstaande ouders – gelet op de specifieke omstandigheden – aangeven werk niet te kunnen of willen combineren met de zorgplicht voor hun kind(eren), dan dient de wens van de ouders te prevaleren.

Brede scholen

De brede school heeft een doelgroep voor alle leeftijden. Het biedt activiteiten aan voor alle inwoners van de wijk, met de nadruk op het lerende aspect. De volgende thema’s staan centraal:

 • kennisoverdracht en vorming voor jong en oud, met of zonder lichamelijke en/of  geestelijke beperking
 • maatschappelijke bijdrage tussen school en wijk
 • formele en informele ontmoeting tussen school en wijk
 • ontspanning, welzijn en cultuur.

De brede school past in de visie van de ChristenUnie om mensen in een wijk met elkaar samen te laten leven en de onderlinge sociale banden te versterken. Het succes van de brede school staat of valt met de bereidheid van organisaties om daadwerkelijk met elkaar samen te werken en bij te dragen aan de invulling van het concept. De gemeente Ermelo moet daarin haar steentje bijdragen en tevens zich inzetten voor de noodzakelijke bewustwording en ondersteuning van de organisaties in de wijken.

In het kort

 • Ontwikkeling woonzorgzones in alle wijken van Ermelo
 • Bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar blijft aandachtspunt
 • Goede verkeers- en vervoersvoorzieningen voor ouderen en gehandicapten
 • Ondersteuning vrijwilligerswerk en mantelzorg
 • Ruimhartig minimabeleid, ruimte voor maatwerk
 • Invoeren persoonsgebonden budget bij het kiezen van een passend re-integratietraject
 • Sluitende aanpak voor werkzoekenden
 • Maatwerk, met name voor alleenstaande ouders met jonge kinderen
 • De jeugd is belangrijk voor de ChristenUnie. Begeleiding vroegtijdige schoolverlaters, goede scholen. In overleg met de scholen vormgeven aan de brede school met een duidelijke wijkfunctie.
 • Snelle toeleiding naar werk voor uitkeringsgerechtigden