4.3 Sociale samenhang

Visie

Bewogenheid is een belangrijke drijfveer om als overheid te investeren in onze samenleving. De Bijbel geeft praktische invulling aan die bewogenheid. Omzien naar onze naaste blijft echter een belangrijk speerpunt als het gaat om het samenleven in stad, dorp, wijk of buurt. In kleine kernen is de sociale cohesie een zeer belangrijk aspect voor de leefbaarheid in die kernen.

De ChristenUnie is van mening dat het gemeentebeleid invulling moet geven aan een duurzame samenleving. Te veel wordt een standpunt van een groepering verheven tot een tegenstelling die er naar onze mening niet moet zijn. Zonder onze eigen principes geweld aan te doen, moeten we respect opbrengen voor de ander.

We willen als politieke partij geen inbreuk maken op persoonlijk leven van de burger. Wij vinden het belangrijk dat verschillende groepen met elkaar in gesprek komen. Sociale cohesie ontstaat pas als er sprake is van samenwerking tussen inwoners van een dorp of wijk, onderlinge solidariteit ervaren wordt en betrokkenheid op elkaar. Wij zijn van mening dat verenigingen en kerken al een belangrijke bijdrage aan sociale cohesie leveren. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning willen we als (één van de) instrumenten hiervoor gebruiken.

De ChristenUnie constateert dat de meeste burgers gelukkig goed in staat zijn hun eigen ‘levenspad’ vorm te geven. Wij willen er vooral zijn voor die burgers die dat niet kunnen. Het gemeentelijk beleid moet er op gericht zijn op zoek te gaan naar kwetsbare medeburgers.

Uitwerking

De gemeente moet veel investeren in het verstevigen en uitbreiden van de sociale cohesie in buurten, met een sterke nadruk op de vragen en behoeften van de bewoners. Steeds opnieuw blijkt dat als mensen de wijk ‘van henzelf’ beschouwen, zij zich veel socialer gedragen. Zodra een groenvoorziening ’eigendom’ is van de straat of de buurt, gaan mensen opeens spontaan tuinieren. Alledaagse leefbaarheidvraagstukken moeten beter opgepakt worden, waarbij overheid en sociale spelers meer ruimte laten voor bewoners.

De ChristenUnie wil investeren in de buurt: serieus werk maken van buurtgericht werken en buurtbeheer. Als mensen zelf geen initiatief tonen, zal de gemeente buurtgerichte activiteiten kunnen oppakken, met als doel deze daarna weer “terug te geven” aan de samenleving.

Ook het beschikbaar stellen van geld voor projecten, dient zoveel mogelijk een tijdelijk karakter te hebben. Ideeën voor de wijk kunnen zo direct gestalte krijgen en zullen bijdragen aan een grotere betrokkenheid van de bewoners.

De gemeente steunt particuliere initiatieven van buurtbeheer, bemiddeling bij burenconflicten, burenhulp, buurtpreventie en dergelijke.

In het kort

  • De gemeente steunt particuliere initiatieven van buurtbeheer, bemiddeling bij burenconflicten, burenhulp, buurtpreventie en dergelijke; ondersteuning buurtverenigingen
  • Goede bekendheid van de wijkambtenaar en wijkagent binnen de wijk. Regelmatig overleg met wijkvertegenwoordigers. Zij zijn de eerste aanspreekpunten
  • Niet alleen goede voorzieningen voor jongeren, maar ook voor ouderen
  • Inspraakmomenten bij herstructureren van woningbouw en infrastructuur met buurtbewoners
  • Geen heffingen vragen voor bijvoorbeeld aanvraag buurtfeesten, straatbarbecues e.d.
  • Bewustwording van het belang van vrijwilligersorganisaties stimuleren, het toekennen budgetten voor scholing van vrijwilligers
  • De gemeente stimuleert de cultuureducatie binnen het onderwijsprogramma
  • De functie van de ‘muziektent’ meer promoten, bijv. voor muziek- en kooruitvoe­rin­gen