Verkiezingsprogramma vanaf 2018

Verantwoording

Dit programma heeft als doel het beleid van de ChristenUnie in Ermelo te formuleren en het
concreet te maken voor de komende raadsperiode (2018-2022). Daarbij geven we op een
aantal punten onze visie voor de verdere toekomst ook een plaats in dit document. Immers,
keuzes die binnenkort worden gemaakt, zijn bepalend voor wat er in de toekomst mogelijk is.
Het programma is ontwikkeld in de overtuiging dat een betrokken God inspiratie en inzicht
geeft. Het programma is vormgegeven vanuit een intensieve samenwerking van partijleden,
fractie en bestuur. Daarnaast zijn er tientallen gesprekken gevoerd met mensen binnen de
partij, met veel contacten uit onze persoonlijke omgeving, maar vooral ook met professionals
in onze lokale samenleving. Er waren gesprekken met vertegenwoordigers van CJG, UWOON,
Stichting Present, VERON, Groot Emaus, ’s Heeren Loo, Welzijn Ermelo, de politie,
bedrijvenkring Ermelo, wijkvereniging West, de buurtverenigingen Horst & Telgt, Speuld e.o.
en Tonsel, de Ermelose jongerenraad, Schuldhulpmaatje, De Dialoog, agrariërs uit Speuld en
van Horst & Telgt, de Fietsersbond, Christelijke Scholengemeenschap Groevenbeek, Natuur en
Milieu Platform. Voor de toekomst zijn er bovendien afspraken gemaakt, zodat er contact blijft
met belanghebbenden.
Dankzij deze gesprekken is het duidelijk wat ze belangrijk vinden; er is getoetst in hoeverre de
inbreng past bij de visie van de ChristenUnie, zodat de programmapunten zijn aangescherpt
en uitgebreid. Prachtig is het om te horen hoe positief er wordt gesproken over Ermelo. En
waardevol is het om te horen wat er anders zou moeten of beter zou kunnen.
Dit programma dient als basis voor een raadsperiode, waarin besluiten worden genomen, die
bijdragen aan het welzijn van onze mooie Ermelose gemeenschap.
De ChristenUnie hoopt dat u als inwoner de gevolgen van die besluiten gaat ervaren als
positieve ontwikkelingen in de jaren 2018-2022 of nog (ver) daarna.

Inleiding

ChristenUnie, partij in de samenleving

Verkiezingen gaan over mensen. Over u en over mij. Over onze ouders, onze kinderen, onze
buren, de leerkracht op de school, onze werkgever en onze werknemers. Ze gaan over ons en
onze manier van samenleven.
Wij geloven dat mensen geschapen zijn door God en dat Hij ons aan elkaar gegeven heeft om
samen te leven. Om een samenleving te vormen. De ChristenUnie gelooft dat het in onze
samenleving om veel meer gaat dan om geld en bezit. Het gaat vooral om zinvol leven,
vrijheid en veiligheid.
Wij willen geen samenleving waarin ons verteld wordt wat we moeten denken en doen, maar
wij willen vrijheid om te geloven en eigen verantwoordelijkheid nemen. Wij willen een
gemeente waar een bescheiden overheid ruimte biedt aan inwoners die maatschappelijk
initiatief tonen. We willen een wereld waarin we omzien naar elkaar. Een wereld die leefbaar
blijft, ook voor onze kinderen.

Een samenleving met toekomst

In de gemeente Ermelo gaat er veel goed. Er wordt inzet getoond door ondernemers,
werkgevers en werknemers. Er wordt omgezien naar mensen met een zorgvraag, door
overheid en instanties, maar vooral door veel vrijwilligers, die dichtbij hen kunnen en willen
staan. Er is een rijk verenigingsleven en kerken hebben hun eigen samenzijn, maar dragen
ook bij aan de lokale samenleving.
Tegelijk zijn er zorgen, zoals de klimaatveranderingen, de achteruitgang van de natuur, de
woningnood en onzekerheid bij de agrarische bedrijfstak.
In Ermelo zijn bepaalde normen en waarden vanzelfsprekend, maar ook in onze gemeente zijn
ze niet voor iedereen dezelfde en dat leidt tot problemen of zelfs confrontaties. De
aanhoudende migratie van vluchtelingen plaatst ons voor de uitdaging om ze zorgvuldig op te
vangen en om statushouders effectief te laten integreren.
De hervormingen van het zorgstelsel zijn ingrijpend geweest, maar mensen die zorg nodig
hebben mogen niet tussen wal en schip vallen. Drugs, zwervende mensen en kleine
criminaliteit leiden tot overlast en hulpvragen.
De manier waarop we met elkaar de samenleving vormgeven, staat meer ter discussie dan
ooit.
De ChristenUnie onderkent dit en vindt het daarom meer dan ooit belangrijk om te geloven in
een gemeente waar het niet meer gaat om ‘ik’ maar steeds meer om ‘wij’. Daarvoor is een
politiek nodig van daadkracht en draagvlak.
Daarom gaan wij met dit programma van hoop de komende verkiezingen in. Een programma
met plannen voor Ermelo dat laat zien dat de ChristenUnie wil bouwen aan een samenleving
waarin iedereen meetelt. Wij investeren in zorg voor elkaar, in de cruciale rol van gezinnen, in
een dienstbare en rechtvaardige overheid, in moreel leiderschap, in godsdienstvrijheid, in een
duurzame economie en in een zorgvuldige omgang met Gods schepping.

Vertrouwen, Samen en Duurzaam

In Ermelo kiezen we als ChristenUnie voor Vertrouwen, Samen en Duurzaam:
We stellen ons vertrouwen op God . Vanuit dat vertrouwen handelen wij en zetten wij
ons in voor Ermelo. En we willen bijdragen aan het vertrouwen in de samenleving,
met name tussen politiek en inwoners
Als mensen zijn wij aan elkaar gegeven, hoe verschillend we ook zijn. In Ermelo zien
we naar elkaar om. Iedereen, van jong tot oud, verdient een waardig leven
Wij dragen zorg voor Gods schepping. Daarom maken we zorgvuldige keuzes als het
gaat om milieu en natuur. De aarde blijft leefbaar voor de generaties na ons

Geef geloof een stem

Bij het zoeken naar antwoorden op de uitdagingen van deze tijd baseren wij ons als
christelijke partij op de Bijbel. In de Bijbel gaat het over God en mensen, over samenleven en
ook over de overheid. De Bijbel heeft een bevrijdende boodschap die hoop geeft voor de
toekomst. Wij geloven daarom dat christelijke uitgangspunten in de politiek relevant zijn voor
Ermelo.
De ChristenUnie-politici maken deel uit van een beweging van maatschappelijk betrokken
christenen die op tal van plekken in de samenleving hun geloof een stem geven. Die hun
geloof niet bewaren voor de kerk of thuis, maar uitdelen in de maatschappij. Die bereid zijn
verantwoordelijkheid te nemen en samen te werken voor een betere samenleving.
Wij beseffen heel goed dat de overheid niet alle vraagstukken gaat oplossen. De samenleving
is niet maakbaar. Maar de overheid is er volgens de ChristenUnie wel om het zwakke te
beschermen en het sterke te reguleren, om zo vrede te stichten.
De Bijbel roept ons op om recht te doen, trouw te zijn, en nederig de weg te gaan die God
van ons vraagt (Micha 6:8).
De ChristenUnie is een landelijke, christelijke netwerkpartij. Dat biedt stabiliteit. Onze lokale
standpunten zijn niet ad hoc opgeschreven maar gebaseerd op onze christelijke
uitgangspunten. Tegelijk biedt het feit dat de ChristenUnie actief is op alle niveaus van het
openbaar bestuur uitstekende mogelijkheden om af te stemmen en om lokale zaken
provinciaal of landelijk aan de orde te stellen (en andersom).

Van christenen voor alle mensen

De ChristenUnie is een partij van christenen voor alle mensen. Wat wij willen uitstralen en
doorgeven is de liefde die God heeft voor deze wereld, voor Nederland, voor Ermelo. Doe met
ons mee. Geef geloof een stem!

Hoofdstuk 1: Betrouwbare overheid

Waar staat de ChristenUnie voor?
Bij de ChristenUnie staat de samenleving centraal. Een samenleving die niet het werk is van
de overheid maar van mensen en maatschappelijke verbanden samen.
De gemeente heeft dus een bescheiden rol en heeft vooral als taak de kracht in de
samenleving te versterken en staat daarom naast mensen. Om te wijzen op de eigen
verantwoordelijkheid maar ook om mee te denken, te stimuleren en te ondersteunen waar dat
nodig is. Dit vraagt om maatwerk: de een heeft die ondersteuning sneller nodig dan de ander.
En voor kwetsbare mensen die het echt niet zelf of samen met anderen kunnen, biedt de
overheid een vangnet.
Inwoners moeten een beroep kunnen doen op de overheid als hun vrijheid, veiligheid of
bestaanszekerheid in het geding is. Om die reden is het goed dat de overheid op een aantal
belangrijke terreinen ook grenzen aangeeft, handhaaft, normeert en kadert.

1.1 Vertrouwen

Het vertrouwen in de politiek en in de overheid staat onder druk. De ChristenUnie ziet dat en
neemt dat serieus. Wij zijn ervan overtuigd dat goed bestuur en sterk moreel en integer
leiderschap de basis vormen voor een bloeiende samenleving. Net zo belangrijk is een
samenleving die zich realiseert dat een overheid niet alles kan oplossen en zelf ook
verantwoordelijkheid neemt.
De ChristenUnie voert haar werk in de gemeenteraad uit door actief te luisteren en
constructief samenwerken. Het wel of niet deelnemen in een coalitie is niet doorslaggevend bij
het innemen van standpunten. Want die worden primair bepaald door de uitgangspunten van
de partij, die o.a. zijn vastgelegd in dit programma.
ChristenUnie Ermelo hanteert als motto ‘Vertrouwen, Samen, Duurzaam’ en dat
bepaalt onze standpunten binnen de gemeente Ermelo.
De ChristenUnie wil bijdragen aan vertrouwen in het beleid van de gemeente door:
 • Open, herkenbaar en betrokken aanwezig te zijn
 • In te zetten op goede relaties tussen openbaar bestuur en burgers
 • Eerlijk te zijn en geen beloftes te doen die niet zijn na te komen
 • Ervoor te zorgen dat politieke processen zoveel mogelijk in de openbaarheid plaatsvinden
 • Te streven naar een coalitieakkoord op hoofdlijnen zodat er voor alle politieke partijen ruimte is voor invloed op beleid
 • De bereikbaarheid en dienstverlening van de gemeente hoge prioriteit te geven. De gemeente heeft veel communicatiekanalen ter beschikking om informatie met inwoners te delen
 • Het onderwerp integriteit continu aandacht te geven:
  • Leden van raad en college volgen allen een training over integriteit zodat dilemma’s regelmatig besproken worden
  • De burgemeester is hoeder van de integriteit en daarmee ook vertrouwenspersoon voor raad en college. Naast de burgemeester is er een tweede vertrouwenspersoon, onafhankelijk van het gemeentebestuur, en wel zodanig, dat er altijd een man en een vrouw vertrouwenspersoon zijn

1.2 De gemeente, dat zijn we samen

De ChristenUnie waardeert het dat inwoners zelf verantwoordelijkheid nemen voor het eigen
handelen en - samen met anderen en de overheid - de zorg voor de samenleving oppakken.
De gemeente moet op haar beurt dan wel open staan voor initiatieven van inwoners, maar
ook voor initiatieven van instellingen, bedrijven en kerken. Vooral als die het algemeen belang
op het oog hebben. Hierbij past een overheid die meedenkt, participeert, drempels verlaagt en
faciliteert. De ChristenUnie stimuleert dat inwoners zichzelf organiseren als zij graag bijdragen
aan duurzaamheid, zorg, lokale economie (in bijv. coöperaties) of wijkbeheer. Meer
verantwoordelijkheid van inwoners vraagt om minder regels van de gemeente, om minder
administratieve lasten en bureaucratie. Kortom, om een college en raad die niet bij voorbaat
problemen zien, maar durven los te laten.
De ChristenUnie wil inzetten op het meedenken van inwoners, platforms en comités
voorafgaande aan beleidsvorming in de raad. Burgerinitiatieven willen we ruimhartig
verwelkomen en participatie stellen we op prijs. Wel letten we erop dat de gemeenteraad
vanaf het begin heel duidelijk is over de ruimte die er is voor burgerparticipatie. Dat steekt
nauw. Aan de ene kant niet pas het gesprek aangaan als keuzes al gemaakt zijn maar ook
geen oneigenlijk burgerinitiatief. Netwerken in de zin van samen creëren en uitvoeren, is wat
ons in Ermelo voor ogen staat.
Kiezers geven de gemeenteraad – als hoeder van het algemeen belang – een mandaat om
knopen door te hakken, juist bij tegengestelde belangen. Het lokaal bestuur kent zijn
verantwoordelijkheid.
Overheid en inwoner
De gemeente heeft een aantal belangrijke kerntaken, zoals veiligheid, (jeugd-)zorg,
maatschappelijke ondersteuning, ruimtelijke ordening en duurzaamheid. Ook bij die taken
waar zij een primaire verantwoordelijkheid heeft, zoekt zij steeds samenwerking met de
samenleving (inwoners, bedrijven, organisaties, kerken en scholen).
De ChristenUnie waardeert het eigene van de (woon)wijken en de buurtschappen. De
gemeente moet alle mogelijkheden benutten om bewoners van buurtschappen en wijken te
betrekken bij zaken die hen raken.
Onze wijkverenigingen nemen daarbij een belangrijke plaats in. Die staan met beide benen in
de buurt of wijk en moeten makkelijk toegang hebben tot ambtenaren, raadsleden en
wethouders.
 • De ChristenUnie wil wijken en buurtschappen een eigen verantwoordelijkheid geven, ondersteund met budgetten. De kracht van de buurt is daarbij uitgangspunt.
  Voorwaarde is, dat er een duidelijk draagvlak voor de vereniging in de wijk moet worden aangetoond. Voor een degelijk beleid is het noodzakelijk beleidsvrijheid te geven om kleine projecten slagvaardig te kunnen aanpakken.
 • Inloopuren bij Burgermeester en Wethouders blijven belangrijk en het leefbaarheidsteam is ervoor om de netwerkgemeente Ermelo mede vorm te geven.
 • Ruimte voor inwoners die verantwoordelijkheden op zich nemen (bijv. in coöperaties) op het gebied van duurzaamheid, energie, zorg, lokale economie of wijkbeheer
 • Indieners van burgerinitiatieven worden niet van het kastje naar de muur gestuurd.
  De gemeentelijke organisatie hanteert hiervoor een eenvoudig systeem via één fysiek en/of digitaal loket. Meer vertrouwen, minder regels
 • Geen raadgevende referenda maar wel vroegtijdig open en eerlijk burgers betrekken bij beleidskeuzes en/of grote ontwikkelingen
 • Heldere procesafspraken bij burgerparticipatie
 • De gemeente gebruikt bij schriftelijke communicatie met inwoners eenvoudig Nederlands (taalniveau B1)
Gemeentelijke samenwerking
De ChristenUnie wil minder bestuurlijke drukte. Bestuurlijke samenwerkingsverbanden vragen
een kritische houding. Belangrijk is dat de raad zicht en controle houdt op besluiten die een
samenwerkingsverband (zoals MeerInzicht, Omgevingsdienst Noord-Veluwe, Sociale Dienst
Veluwerand) neemt.
 • Keuzes voor schaalvergroting (samenwerking met andere gemeenten in allerlei gradaties) worden gemaakt op basis van inhoud, kwaliteit, draagvlak en herkenbaarheid
 • De ChristenUnie steunt (het wettelijk mogelijk maken van) initiatieven die kaderstelling en controle rondom samenwerkingsverbanden versterken
 • De raad maakt afspraken over hoe samenwerkingsverbanden vanuit de raad worden gevoed en gecontroleerd

1.3 Financiën

Van de gemeente verwachten wij dat zij een betrouwbare, goede rentmeester is van de
beschikbare middelen. Structurele uitgaven, zoals voor wegen en onderwijshuisvesting,
moeten kunnen worden betaald uit vaste inkomsten. Alle burgers betalen mee, hetzij via de
afdracht van de rijksoverheid, hetzij via de gemeentelijke belastingen zoals de Onroerende
Zaak Belasting (ozb). Uiteraard is er voor mensen met weinig financiële draagkracht maatwerk
mogelijk.
In de afgelopen periode is het takenpakket van de gemeenten flink uitgebreid. Hierbij zijn de
financiële risico’s toegenomen. De mogelijkheden deze op te vangen zijn gericht op
efficiëntievergroting door integraal de taken die de gemeente heeft op sociaal gebied, in de
openbare ruimte en op het terrein van veiligheid in te vullen. Daarmee is de noodzaak
versterkt om alle risico's beter in beeld te brengen en te beheersen. Toekomstige generaties
mogen niet worden opgezadeld met de gevolgen van slecht (financieel) beleid van hun
voorgangers.
Politiek is kiezen
Het begint allemaal met het inzichtelijk maken in de begroting en jaarrekening wat er met de
beschikbare middelen wordt gedaan. Publieke middelen zijn per definitie schaars, want er zijn
altijd meer wensen dan er geld beschikbaar is. De gemeenteraad moet zorgvuldig de
verschillende wensen, noden en belangen kunnen afwegen. Bezuinigingen mogen niet ten
koste gaan van het budget voor de nood van individuele burgers, zorg en veiligheid.
De nieuwe voorschriften voor begroting en jaarrekening zijn gericht op transparantie en betere
vergelijkbaarheid met andere gemeenten.
De gemeente koopt duurzaam en circulair in. Gemaakte keuzes en de consequenties daarvan
zijn inzichtelijk en meetbaar. De gemeente als ambtelijke organisatie moet blijven werken aan
doelgerichtheid en efficiëntie. Rekenkameronderzoeken kunnen daarbij behulpzaam zijn, mits
ze doelgericht worden ingezet en geen (politiek) doel op zich worden.
 • De ChristenUnie is voor experimenten met budget voor burgerinitiatieven waarbij het budgetrecht van de raad overeind blijft
 • De lokale lastendruk blijft in verhouding met de voorzieningen 
 • De dienstverlening van de gemeente (o.a. leges) zijn zover mogelijk kostendekkend.
  Bij inkoopbeleid zijn in Ermelo duurzame criteria een harde eis. Het gaat in de praktijk om goederen met duurzaamheidskeurmerk, fairtrade en social return. De visie van de gemeente Ermelo moet hierbij helder verwoord zijn in vastgesteld beleid
 • Begraafrechten: in 2017 is de CU-motie rentetoerekening aangenomen. Aansluitend hierop wil de CU een kritische evaluatie van de kosten en toerekening daarvan aan de begraafplaatstarieven, niet alle kosten hoeven voor 100% doorberekend te worden

1.4 Privacy

Voor een goede vervulling van de toegenomen wettelijke taken en verplichtingen heeft de
gemeente de beschikking over veel gevoelige persoonsgegevens. Burgers hebben recht op
bescherming van persoonsgegevens en burgers moeten daarom goed geïnformeerd zijn over
wat er met hun gegevens gebeurt.
In Ermelo kennen we veel kwetsbare inwoners en daarom hoort zorgvuldigheid bij de
verwerking van persoonsgegevens bovengemiddeld veel aandacht bij de gemeente.
 • De ChristenUnie wil daarom dat elke medewerker van de gemeente die gevoelige persoonsgegevens verwerkt privacy training volgt
 • Burgers worden zowel schriftelijk als mondeling gewezen op hun rechten op het gebied van privacy
 • Het vergroten van het privacybewustzijn in de gemeentelijke organisatie moet een belangrijk onderdeel uitmaken van de werkzaamheden van de Privacy Officer en/of de Functionaris voor Gegevensbescherming (bij de gemeente Ermelo of bij MeerInzicht)
 • De gemeente stelt heldere privacystatements op

naar begin programma

Hoofdstuk 2: Veiligheid

Waar staat de ChristenUnie voor?
Als inwoner van Ermelo wilt u veilig kunnen leven. Helaas is veiligheid niet vanzelfsprekend.
De overheid heeft de plicht om inwoners te beschermen en criminaliteit te bestrijden.
Elke buurt of wijk heeft een eigen aanpak nodig en inwoners moeten betrokken zijn bij het
formuleren daarvan. Juist burgers, winkeliers, scholen, politie en woningcorporaties dragen bij
aan goede buurten. Dat zijn buurten waarin jeugd veilig naar school gaan, kinderen ruimte
hebben om te spelen, volwassenen met een gerust hart wonen, werken en winkelen en waarin
ouderen onbezorgd over straat kunnen, actief kunnen zijn en voluit van het leven kunnen
genieten.
Ook bij de aanpak van veiligheidsproblemen toont de ChristenUnie haar hart voor de
samenleving. Hard waar het moet, zacht waar het kan, maar altijd met een hart. De
ChristenUnie heeft aandacht voor slachtoffers en hun omgeving en stimuleert een effectieve,
op herstel gerichte aanpak van daders.
De gemeente stelt een integraal veiligheidsbeleid vast, dat gebaseerd is op onderzoek en
ervaringen in de verschillende buurten. Betrokkenheid van inwoners en organisaties is van
groot belang bij de analyse van veiligheidsproblemen en bij het stellen van prioriteiten bij de
oplossing daarvan.
In een veiligheidsplan staan doelen en verantwoordelijkheden van de organisaties die in
samenwerking een rol spelen bij veiligheid. De ChristenUnie wil dat het integraal
veiligheidsplan zo tijdig door de raad wordt vastgesteld, dat de gemeente invloed kan
uitoefenen op het vaststellen van de prioriteiten voor de politie.
Minstens één keer per jaar moet er overleg zijn tussen gemeenteraad, burgemeester, politie
en openbaar ministerie waarin gesproken wordt over resultaten. Daarbij wordt ook verslag
gedaan van de inzet van mensen en middelen, onderlinge samenwerking, aanrijdtijden e.d.
van politie, brandweer en ambulances. De gemeenteraad moet een stevige vinger aan de pols
houden bij beleid dat naar de veiligheidsregio's is verplaatst.
Burgers worden, als oren en ogen van de politie, actief betrokken bij de veiligheid op straat, in
de wijk en in huis. Dit kan door de inzet van Burgernet, door social media (zoals de Twitter
van de politie en de Facebook-pagina van de gemeente) en door WhatsApp-groepen in de
wijk.
Cameratoezicht is een prima middel, maar de ChristenUnie wil het beperkt (proportioneel)
toepassen en inbedden in goede wetgeving (privacy) en in een goede cyclus van beleid,
uitvoering en evaluatie.
De ChristenUnie stimuleert dat inwoners gemakkelijk melding kunnen maken van overlast en
van crimineel gedrag, waarbij de politie contact legt met de melder over de resultaten. De
mogelijkheid van het anoniem aangifte doen, biedt burgers in sommige gevallen veiligheid,
maar is nog onvoldoende bekend. De ChristenUnie vraagt om voorlichting over deze
mogelijkheid.
De ChristenUnie waardeert de rol van de wijkagent als aanspreekpunt voor burgers in de wijk
(ook via social media) en zijn coördinerende taak is van belang om met andere agenten en de
gemeente problemen in de wijk concreet aan te pakken.
 • Er wordt ingezet op extra beschikbaarheid en zichtbaarheid van de wijkagent
 • Inwoners worden (bij voorkeur per wijk) betrokken bij het opstellen van het veiligheidsplan en de prioriteiten
 • De burgemeester zorgt voor lage drempels voor het doen van aangifte en voor goede terugkoppeling door de politie aan de aangever
 • Er is een plan om inbrekers van buitenaf te weren, in samenwerking met buurgemeenten. Bij jeugdcriminaliteit zijn stevig optreden en tegelijk perspectief bieden uitgangspunten. Ouders en het onderwijs spelen een belangrijke rol
 • Er dient overwogen te worden of de kosten van vandalisme kunnen worden verhaald op daders
 • Betrek burgers bij veiligheid in hun directe omgeving d.m.v. Burgernet en Buurtpreventie Apps
 • De gemeenteraad wordt vroegtijdig betrokken bij het veiligheidsplan van de regio
Drugs en drank
Mensen zijn geschapen door God. Zij zijn te waardevol om in drugs, drank, gokken of
prostitutie zichzelf, hun vrijheid en waardigheid kwijt te raken.
De ChristenUnie is tegen het zelf telen van wiet door gemeenten en is geen voorstander van
experimenten hiermee in Ermelo. Wiet is en blijft een verboden middel. Door het wietgebruik
tegelijkertijd wel te gedogen geeft de overheid een dubbele boodschap af.
Tegen illegale hennepkwekerijen wordt hard opgetreden. Growshops worden verboden.
De gemeente moet meer doen tegen het toenemende gebruik en de groeiende acceptatie van
synthetische drugs. Een onderzoek als in het rioolwater moet leiden tot betere preventie en
voorlichting. Het dumpen van drugsafval levert enorme milieuschade op en gaat gepaard met
illegaliteit en criminaliteit.
Door de Drank- en Horecawet van 2013 is de nodige ervaring opgedaan met gemeentelijke
handhavingstaken. Deze handhaving vraagt om voldoende beschikbare en goed geschoolde
handhavers. Wij vragen extra alertheid op de handhaving van leeftijdsgrenzen.
 • De gemeente Ermelo heeft samen met Putten en Harderwijk een horecaconvenant en ziet toe op naleving van de Drank- en Horecawet
 • Sluitingstijden van horeca worden opgenomen in de integrale aanpak met horeca, politie, hulpverlening en omwonenden.
 • De gemeente Ermelo maakt zich in de regio sterk voor een taskforce drugs om druggerelateerde criminaliteit en overlast te onderzoeken en aan te pakken
 • Sportverenigingen worden betrokken bij de integrale aanpak vanuit het horecaconvenant
 • Op basis van het rioolwateronderzoek en signalen vanuit welzijn, onderwijs en politie wordt passend beleid gemaakt
Prostitutie
Prostitutie is mensonwaardig en gaat in tegen Gods bedoeling met seksualiteit. Criminaliteit,
mensenhandel, uitbuiting, eenzaamheid en andere sociale problemen zijn de schrijnende
werkelijkheid achter de schone schijn.
Gelukkig is prostitutie in Ermelo een weinig voorkomend verschijnsel. Wel zien we het gevaar
van loverboys, soft-drugsgebruik en -handel en problemen die hiermee gepaard gaan. Dit
willen we niet onderschatten en er daarom op aandringen dat betrokken organisaties
(jeugdzorg, welzijn, politie) hier aantoonbaar aandacht aan geven.
Radicalisering en weerbaarheid
Naast het beschermen van de samenleving, heeft de overheid ook een taak bij het
beschermen van de individuele (minderjarige) burger. Aanpak van radicalisering bestaat
daarom tegelijk uit het weerbaar maken van individuen tegen radicaal gedachtengoed. Vooral
jongeren die op zoek zijn naar hun plek in de samenleving zijn kwetsbaar. Het is daarmee niet
alleen een veiligheidsvraagstuk maar ook een maatschappelijk vraagstuk.
 • Scholen, CJG en Welzijn willen allen graag bijdragen aan preventie en weerbaarheid.
  Dat zij elkaar vinden, aanvullen en versterken om voorlichting en training te verzorgen, wordt gestimuleerd
 • In Ermelo zijn regelmatig zwerfjongeren; voor hen moet er aandacht zijn en een mogelijkheid voor tijdelijke opvang

naar begin programma

Hoofdstuk 3: Zorg

Waar staat de ChristenUnie voor

De ChristenUnie gelooft in een samenleving die is gebaseerd op naastenliefde.
Eén van de kenmerken van de samenleving van nu is dat bijna iedereen deel uit maakt van
een of meerdere netwerken van mensen, zoals gezinnen, klassen in scholen, vriendengroepen,
de straat en de buurt, online netwerken en sociale media. Tegelijk is er sprake van
individualisme en van eenzaamheid en zijn er mensen die niet mee kunnen komen.
We hebben een periode van grote bezuinigingen en hervormingen gehad, waardoor inwoners
veel meer dan vroeger zelf verantwoordelijk zijn geworden voor het regelen van
ondersteuning. Dit heeft geleid tot teleurstelling en zorgen. Er zijn ook mensen tussen wal en
schip beland. De ChristenUnie blijft inzetten op een participatiesamenleving; het is belangrijk
dat mensen elkaar als het kan helpen en voor elkaar zorgen. Tegelijk moet de gemeente
zorgen voor passende ondersteuning en hulp aan mensen, die het niet op eigen kracht
redden.
De ChristenUnie wil in de gemeente Ermelo bijdragen aan een samenleving waarin iedereen
ertoe doet en meedoet.
De gemeente Ermelo heeft in de afgelopen periode veel meer taken gekregen en dus een
grote verantwoordelijkheid als het gaat om de zorg voor kinderen, jongeren en kwetsbare
inwoners. Niet alles in dit proces is goed gegaan, maar de ChristenUnie steunt de
veranderingen omdat het goed is om een samenhangend zorg- en preventieaanbod zo dicht
mogelijk bij onze bewoners te organiseren. De bezuinigingen in de zorg hebben geleid tot
minder aanbod door instellingen (o.a. door het wegvallen van dagbesteding). Dit leidt tot druk
op de omgeving van de belanghebbenden en een sterk appèl op de solidariteit in de Ermelose
samenleving.
De ChristenUnie wil de inkoop voor jeugdzorg, Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en
beschermd wonen integraal gaan organiseren.
Bij contracten wordt uitgegaan van de leefwereld van mensen en de lokale situatie; daarbij
wordt de ruimte - binnen wettelijke kaders – gebruikt om vanuit een centrale organisatie aan
de betrokkene de zorg aan te bieden.
Uitgangspunt van de ChristenUnie is dat elk mens waardevol is en dat die waarde niet afhangt
van prestaties, gezondheid, seksuele geaardheid, afkomst, leeftijd, gewenstheid of geluk. Al
het leven, in gaafheid en gebrokenheid, verdient het om tot ontplooiing te komen, te
participeren, om te worden beschermd en om zorg te ontvangen als dat nodig is.

3.1 Volksgezondheid

Gezondheid is van invloed op prestaties op school, op het werk en in de maatschappij. Een
gezonde leefstijl is eerst en vooral een verantwoordelijkheid van mensen zelf, maar gaat ook
de maatschappij aan. Door te investeren in preventie zorgen we ervoor dat mensen (langer)
gezond blijven. Wij willen dat jongeren gezond en vrij van verslaving opgroeien.
De gemeente is verantwoordelijk voor de instandhouding van de (regionale)
gezondheidsdienst (GGD) en daarmee voor het uitvoeren van taken op het gebied van de
publieke gezondheidszorg.
 • In alle wijken en buurtschappen wordt (op maat) voor jong en oud ingezet op preventie in de vorm van leefstijlverbetering
 • De gemeente Ermelo gaat door met het project Jongeren op Gezond Gewicht. (JOGG)
 • De gemeente stelt een integraal gezondheidsbeleid op voor het bepalen van prioriteiten waar scholen, sportverenigingen en huidige (project-)medewerkers bij worden betrokken
 • Initiatieven op het gebied van volksgezondheid vanuit de samenleving worden gestimuleerd en gefaciliteerd

3.2 Zorg voor kwetsbare inwoners

De ChristenUnie is groot voorstander van zorg die dichtbij is georganiseerd. Zorg op een
menselijke schaal en met een menselijk gezicht.
In toenemende mate wordt er een beroep gedaan op hulpverlening door de kerken. Kerken
pakken steeds vaker maatschappelijke taken op. Deze constructieve rol en toegevoegde
waarde vragen, met inachtneming van de scheiding tussen kerk en staat, om wederzijds
respect en om versterking van de contacten tussen overheid en kerken (diaconieën). In
Ermelo wil de ChristenUnie dat de gemeente samenwerkt met het aanwezige diaconaal
platform.
De komende tijd zal de gemeente vol moeten inzetten op het weghalen van de schotten
tussen hulp, zorg en participatie en het voorkomen en verminderen van bureaucratie. De
ChristenUnie wil dat er gedacht wordt vanuit de zorgvraag van burgers. Een
keukentafelgesprek wordt een gesprek waarin de zorgvrager zelf aangeeft wat hij of zij nodig
heeft, welke richting van hulpverlening wordt ingezet, wie kan helpen en ondersteunen bij het
hervinden van de eigen kracht. Medewerkers die namens de gemeente gesprekken voeren
met hulpvragers krijgen mandaat om toezeggingen te doen over schuldhulpverlening,
indicaties voor respijtzorg, Wmo-voorzieningen en jeugdhulp. Alleen dan wordt integraal
indiceren mogelijk.
 • Bij aanvragen van inwoners voor ondersteuning door de gemeente wordt een gesprek gevoerd door iemand uit het sociaal team met de aanvrager, samen met andere gezinsleden, mantelzorgers of een onafhankelijke cliëntondersteuner
 • Integrale afwegingen worden gemaakt in één beschikking voor zowel Wmo, jeugdhulp, participatiewet, minimabeleid enz.
 • Het sociaal team heeft in Ermelo in alle wijken bekendheid. Het sociaal team kent de situatie van inwoners en kan proactief optreden
 • Bij aanvragen wordt uitgegaan van: 1 plan, 1 regisseur, 1 aanpak
 • Het Centrum van Jeugd en Gezin (CJG) is de plek voor het stellen van opvoedingsvragen voor kinderen en jeugdigen vanuit privé- en schoolsituaties
 • De mogelijkheid van Eigen-krachtconferenties blijft bestaan en de verplichting tot het aanbieden van een familiegroepsplan
 • In de zorgsituaties is het van belang dat er op de eerste lijn (huisarts) afstemming is met CJG omtrent doorverwijzingen; dit werkt kostenbeparend en is vooral prettig voor de betrokkenen
 • Een persoonsgebonden budget (pgb) is een van de instrumenten om passende zorg onder regie van de zorgvrager aan te vragen. De ChristenUnie wil dat pgb-gebruik mogelijk blijft en dat inwoners die mogelijkheid kennen. Zo hebben zorgvragers altijd de mogelijkheid om identiteitsgebonden of andere noodzakelijke zorg in te kopen als deze niet gecontracteerd is
 • Er is structureel overleg tussen kerken (diaconieën) en de gemeente om kerken een volwaardige plaats te geven in de sociale structuur van het dorp en de buurtschappen
 • Een eigen bijdrage voor zorg/ondersteuning mag nooit leiden tot zorgmijding
 • De ChristenUnie wil meer hergebruik en delen van (zorg-)middelen
 • De gemeente werkt in overleg met onderwijs, bibliotheek en Welzijn Ermelo aan de vermindering van laaggeletterdheid
 • De gemeente hanteert een onafhankelijke klachtenprocedure, die effectief wordt ingezet om te bemiddelen tussen inwoners en gemeente
Personen met verward gedrag
Het aantal personen met verward gedrag op straat neemt toe. Er zijn veel minder bedden bij
de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ), problemen worden niet tijdig herkend en soms blijft
hulp uit. De ChristenUnie wil bijsturen waar nodig. Daarbij zet de gemeente in op
vernieuwende vormen van zorg. Mensen die verward gedrag vertonen horen in ieder geval
niet thuis in een politiecel, ze verdienen de aandacht van omgeving en hulpverlening. Tegelijk
zal de samenleving meer oor en oog moeten krijgen voor buren die ‘anders’ zijn.
 • Samen met de GGZ worden afspraken gemaakt hoe mensen met verward gedrag in hun eigen situatie kunnen worden ondersteund, hoe netwerken betrokken worden en wordt voorkomen dat mensen afhankelijk blijven van de GGZ
 • De gemeente zet in op het hervinden van de eigen kracht, op zelfhulpgroepen voor mensen met verward gedrag en op de beschikbaarheid van woonruimte; in de woonvisie moet dit aandachtspunt zijn
 • De politie, de GGZ, de Spoedeisende Hulp-afdeling van het ziekenhuis en het sociaal team maken afspraken over wat te doen bij het aantreffen van mensen met verward gedrag. Voorkomen wordt dat deze mensen in een politiecel terecht komen
 • We investeren in beschermd wonen en in de zorg voor mensen met GGZ-problematiek die thuis wonen: 24/7 ambulante psychische zorg in de wijk, inloophuizen en time-out voorzieningen voor kortdurende opname
Mantelzorgers
Dagbesteding en respijtzorg zijn belangrijk om overbelasting van - met name jonge -
mantelzorgers te voorkomen. Daarom zet de ChristenUnie in op respijtzorg, waardering van de
mantelzorger en het proactief benaderen van mensen die mantelzorger zijn geworden.
 • De gemeente ontwikkelt een ruim aanbod in mantelzorgondersteuning, waaronder een respijtvoorziening
 • De gemeente wijst mensen die mantelzorger zijn of worden, actief op ondersteuning
 • De gemeente ontwikkelt een visie op informele zorg en de manier waarop de informele zorg zich verhoudt tot de formele zorg
 • De gemeente faciliteert de coördinatie van informele zorg
Vrijwilligers
De gemeente kent vele vrijwilligers en is trots op al het werk wat vrijwilligers verzetten.
Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde binnen onze samenleving. Daarom wil de gemeente
vrijwilligerswerk faciliteren en niet moeilijker maken door extra regels of beperkingen. Dit geldt
voor het doen van vrijwilligerswerk naast een uitkering, maar ook voor het geven van
mantelzorg naast een baan en het activeren van vluchtelingen door middel van
vrijwilligerswerk.
 • Vrijwilligers die een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig hebben voor hun organisatie, moeten die kosteloos kunnen aanvragen
Iedereen telt mee en doet mee
Sinds 14 juli 2016 geldt in Nederland - mede dankzij inspanningen van de ChristenUnie - het
verdrag van de Verenigde Naties (VN) inzake de rechten van personen met een handicap. Een
inclusieve samenleving is daardoor dichterbij gekomen. Maar de ChristenUnie wil verder.
Mensen met een beperking moeten mee kunnen doen en daarom moet inclusie op de agenda
van de gemeente blijven.
De gemeente zorgt dat haar gebouwen en voorzieningen goed toegankelijk zijn voor alle
inwoners.
De openbare ruimte en het openbaar vervoer worden op zo’n manier ingericht dat mensen
met een beperking zich thuis voelen in Ermelo en zich er zelfstandig kunnen redden.
De gemeente werkt aan het ontwikkelen én uitvoeren van een lokale inclusie-agenda. De
doelgroep wordt hier actief bij betrokken. De gemeente zorgt ervoor dat (gemeentelijke)
evenementen toegankelijk zijn voor bezoekers met een beperking.
Eenzaamheid is onder alle leeftijden aanwezig. We moeten samen optrekken (politieke
partijen, welzijn, sociaal team, zorgorganisaties) om dit probleem onder de aandacht te
brengen.
 • De ChristenUnie wil eenzaamheid over de volle breedte van de Ermelose samenleving terugdringen door signalen – van welke kant dan ook – op te pakken bij het sociaal team
 • De gemeente Ermelo zoekt actief naar mogelijkheden om kinderen met een beperking te laten sporten
Meer zelfstandig
Steeds meer mensen met een zorgvraag moeten langer thuis blijven wonen. Woningen
moeten dus geschikt zijn voor ouderen of voor mensen met een beperking. De ChristenUnie
vindt dat de gemeente Ermelo daarin, samen met woningeigenaren en de woningcoöperatie
een grote verantwoordelijkheid heeft.
Ook de openbare ruimte moet toegankelijk en veilig zijn en uitnodigen tot ontmoeting en
activiteiten. Het sluiten of centreren van voorzieningen is voor de ChristenUnie dan ook een
punt van zorg en aandacht.
 • Woningeigenaren krijgen voorlichting over het levensloopbestendig maken van hun woning
 • De gemeente biedt de Blijverslening aan zodat particulieren hun woning makkelijker kunnen aanpassen
 • Er komen afspraken met woningcorporatie UWOON om woningen geschikt te maken voor bewoners die zorg nodig hebben
 • Doorstroming vanuit zorginstellingen moet gefaciliteerd worden in een samenwerking met UWOON
 • Bij woningbouwprogramma’s wordt aandacht gegeven aan integratie van ‘woningen met zorg’ in de woonwijk
 • De openbare ruimte moet veilig en toegankelijk zijn en ruimte bieden voor ontmoeting
Ouderen
De ChristenUnie vindt elk leven waardevol, ook dat van ouderen. Ze dragen bij aan het
functioneren van de samenleving zoals die nu is. Daarom verdienen ouderen aandacht en
steun. Veel ouderen functioneren prima en weten lang hun weg zelfstandig of met zelf
georganiseerde hulp of netwerken te vinden. Maar vaak ontstaat door lichamelijke of
geestelijke klachten een verminderde mobiliteit. Eenzaamheid wordt zo een steeds groter
risico. De ChristenUnie heeft hier oog voor en zet zich in om eenzaamheid te bestrijden.
 • In overleg met de wijk, diaconieën of verenigingen wordt gekeken hoe voorzieningen met een sociale functie open kunnen blijven. Bijvoorbeeld door het organiseren van de burgerparticipatie, zodat de wijk zelf ontmoetingsplekken en optimale beweegruimte kan voorstellen
 • Sport en bewegen voor ouderen wordt een speerpunt in het gemeentelijke sportbeleid (via leefbaarheidsteam en buurtsportcoaches)
 • De ChristenUnie wil de mogelijkheid behouden dat ouderen ouder dan 70 jaar standaard een bezoek krijgen vanuit het sociaal team; verborgen problematiek kan dan worden aangepakt
 • Inzet op maatjesprojecten is van belang
 • Zingeving wordt bij gesprekken met ouderen met een zorgvraag (keukentafelgesprek) een bespreekbaar onderwerp, zo nodig maakt de gemeente hiervoor gebruik van deskundigheid van het diaconale platform
 • Ermelo wordt een dementievriendelijke gemeente
 • De website van de gemeente is toegankelijk en ‘ouderenproof’. Belangrijke informatie (zoals de sociale kaart) is daarom ook in gedrukte vorm beschikbaar
 • Samen met de bibliotheek of Welzijn Ermelo wordt een cursus aangeboden om ouderen meer digitaal vaardig te maken
Verslaving
Mensen zijn te waardevol om zich te verliezen in verslavingen aan alcohol, roken, drugs, seks
en/of gokken. De ChristenUnie wil dat preventie in het lokale gezondheidsbeleid een
belangrijke plek krijgt. Niet alleen gericht op alcohol en softdrugs maar ook gameverslaving en
het gebruik van synthetische drugs. De opkomst en acceptatie van het gebruik hiervan is
zorgelijk. De risico’s van het gebruik van pillen als XTC en MDMA zijn groot. Voorlichting op
scholen, het jongerencentrum en bij maatschappelijke organisatie als verenigingen moet
vooral gericht zijn op preventie en pas dan op het veilig gebruik en controle ervan.
 • In Ermelo wordt drugsgebruik onderzocht, ondermeer door rioolwateronderzoek, zodat op basis van feiten een passende vorm van preventie kan worden gekozen (zie voor meer over dit onderwerp, hoofdstuk 2 Veiligheid)
Opvangvoorzieningen
De gemeente heeft de verplichting mensen die - door wat voor oorzaak dan - ook geen dak
boven het hoofd hebben, opvang te bieden. Opvang heeft als doel te voorzien in
basisbehoeften, mensen tot rust te laten komen en vervolgens te begeleiden naar
noodzakelijke hulp en uiteindelijk weer naar zelfstandigheid.
 • Er is voldoende en adequate opvang voor dak- en thuislozen. Niemand in Ermelo slaapt buiten zijn/haar wil op straat
 • De gemeente zorgt voor (eventueel tijdelijke) woonvormen voor mensen met een acute woonbehoefte, bijvoorbeeld door scheiding of schulden
Prostitutie
Onder jongeren speelt sexting en grooming een steeds grotere rol. De ChristenUnie vindt het
belangrijk dat ouders en scholen samen optrekken als het gaat om voorlichting en
hulpverlening.
 • Sociaal wijkteam, Welzijn Ermelo, politie, scholen zijn zich voldoende bewust van het gevaar van loverboys, cyberpesten om zo adequaat jongeren te kunnen begeleiden en in te zetten op preventie en melding van incidenten
 • Op scholen wordt, zowel aan de ouders als aan jongeren, voorlichting gegeven over sexting, grooming, cyberpesten en loverboys.

3.3 Zorg voor vluchtelingen

De gemeente Ermelo is verantwoordelijk voor goede opvang van vluchtelingen. Mensen die
huis en haard hebben verlaten moeten een veilig onderkomen krijgen. We zijn ons er van
bewust dat het draagvlak hiervoor soms kwetsbaar is. Daarom willen we dat nieuwkomers zo
snel mogelijk opgenomen worden in onze samenleving. Dat begint met de taal leren, maar
ook dat gaat sneller en beter als nieuwkomers actief deelnemen aan de maatschappij.
De ChristenUnie vindt dat iedereen recht heeft op onderdak. Dat geldt ook voor
uitgeprocedeerde asielzoekers en staatlozen. Gemeenten moeten tenminste minimale opvang
(bed, bad en brood) bieden, ook wanneer de landelijke regeling hiervoor is stopgezet.
 • De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid voor het huisvesten van statushouders. Indien nodig worden er extra (tijdelijke) woningen of alternatieve woonvormen gerealiseerd
 • ChristenUnie pleit voor kleinschalige opvang zoals eerder plaats heeft gevonden in gebouw de Hooge Riet. Wanneer eenzelfde vraag voor opvang binnenkomt moeten wij als gemeente Ermelo open staan voor opvang
 • Activiteiten vanuit de samenleving die taal en participatie van nieuwkomers bevorderen worden omarmd. Leeftijdsgenoten als maatjes van nieuwkomers zijn daarbij waardevol
 • Voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV’ers) wordt er in overleg met het Centraal Opvang Asielzoekers (COA) en het lokale onderwijs een voorschoolprogramma op de opvanglocatie gestart. De gemeente steunt (financieel) maatjesprojecten, omdat die bijdragen aan de kennismaking met onze waarden, cultuur en taal
 • De gemeente schakelt het bedrijfsleven in en daagt hen uit statushouders in dienst te nemen
 • De gemeente zorgt voor tenminste bed, bad en brood (en begeleiding!) voor uitgeprocedeerde asielzoekers zolang ze (nog) in Nederland zijn 
 • Het gemeentebestuur maakt, in samenspraak met alle betrokkenen (naast COA zijn dat de Immigratie – en Naturalisatie Dienst, Vluchtelingenwerk, maatschappelijke organisaties, scholen, kerken en bedrijfsleven), een lokaal beleidsplan voor snelle en efficiënte integratie van nieuwkomers.

naar begin programma

Hoofdstuk 4: Gezin, jeugd en onderwijs

Hoofdstuk 4: Gezin, jeugd en onderwijs

Waar staat de ChristenUnie voor?
Kinderen en jongeren hebben de toekomst. De gemeente Ermelo moet daarom inzetten op
veilige gezinnen, veilige scholen en veilige buurten. De ChristenUnie wil dat kinderen die extra
ondersteuning nodig hebben die zoveel mogelijk dicht bij huis en school kunnen krijgen en dat
de zorg past bij de identiteit van het gezin.

4.1 Zorg voor kinderen en jongeren

Investeren in gezinnen
Het is hoog tijd om meer aandacht te besteden aan sterke en liefdevolle gezinnen. De
ChristenUnie wil graag investeren in relaties van gehuwden en samenwonenden en dat stellen
met kinderen tools aangereikt krijgen om te kunnen bouwen aan hun relatie en aan het
ouderschap. Zo moet de geboortezorg niet alleen gericht zijn op de lichamelijke voorbereiding
op de komst van een kindje, maar ook op de mentale voorbereiding. Onderzoek laat zien dat
voorlichting en begeleiding positief werken tegen stress in de relatie. Een kind is het beste af
als de ouders het samen goed hebben, daarom willen we ouders ondersteunen door
ouderschapscursussen via consultatiebureaus aan te bieden.
In de huidige cultuur zijn de verwachtingen van relaties hoog en tegelijkertijd is trouw in
relaties niet vanzelfsprekend. De afgelopen decennia is het aantal echtscheidingen en
verbroken relaties fors toegenomen. Voor kinderen is de echtscheiding van hun ouders vaak
bijzonder ingrijpend. Steeds meer raken we hiervan doordrongen, zeker als we de verhalen
horen over pijnlijke vechtscheidingen. Inzet op ondersteuning en preventie bij
relatieproblemen is nodig omdat daarmee kinderen in hun kwetsbare positie worden
beschermd en veel relatieleed voor ouders wordt voorkomen. Meer aandacht in de prenatale
voorlichting voor psychosociale aspecten en veranderingen in de relatie als gevolg van het
vader- en moederschap.
 • Met professionals uit het veld ontwikkelt de gemeente preventief (v)echtscheidingsbeleid, allereerst gericht op het laagdrempelig en vrijwillig versterken van relaties van alle ouders in Ermelo, maar daarnaast ook op tijdige hulp als een scheiding onvermijdelijk is
 • Ouderschapscursussen en informatie over relatieondersteuning moeten laagdrempelig beschikbaar zijn
 • Extra inzet op initiatieven waarin ouders andere ouders ondersteunen, sprekende voorbeelden zijn Home-Start en de Family Factory
Effectieve ondersteuning
Door de jeugdzorg te decentraliseren heeft het Rijk het vertrouwen uitgesproken in de
gemeenten dat zij samen met de jeugdzorgaanbieders de jeugdhulp kunnen organiseren. Om
de transformatie te laten slagen zal er verder ingezet gaan worden op preventie en
vroegsignalering, zodat kinderen eerder worden ondersteund en geholpen. Want ouders en
kinderen zijn erbij gebaat als op het juiste moment de juiste zorg beschikbaar is. Zo licht of zo
zwaar als nodig is. Hiervoor is nodig dat de zorgvrager, het gezin, samen met de omgeving en
professionals een plan maakt.
In het hulpverleningstraject willen we namelijk de eigen kracht en de netwerken van gezinnen
inzetten en versterken.
 • Multi-probleemgezinnen zijn gebaat bij een integrale aanpak waarin betrokken hulpverleningsinstanties nauw samenwerken en daarbij is de aanpak van één gezin, één plan, één coördinator belangrijk
 • Inkoop van jeugdhulp gebeurt niet alleen op prijs, maar vooral op kwaliteit en aansluiting bij identiteit
 • Ouders/gezinnen worden actief gewezen op de mogelijkheid om via een PGB identiteitsgebonden of specialistische zorg in te kunnen kopen als de gemeente deze zorg niet heeft ingekocht
 • Kinderen, jongeren, ouders en scholen worden betrokken bij een integrale visie op jeugdhulp; het CJG (Centrum Jeugd en Gezin) speelt hierin een centrale rol
 • Jongeren die mantelzorger zijn worden optimaal ondersteund vanuit de Wmo, zodat zij gewoon naar school kunnen gaan en vrije tijd hebben
 • Extra zorg voor kinderen die met hun moeder in de vrouwenopvang verblijven
 • De gemeente faciliteert voor tienermoeders ondersteuning, zorg en begeleiding
 • De gemeente ondersteunt de werving van pleegouders, zodat kinderen, als dat wenselijk is opgevangen kunnen worden in hun eigen omgeving
 • Om gezondheidsproblemen tegen te gaan en het (sociaal) welzijn te bevorderen, zorgt de gemeente via het jeugdsportfonds ervoor dat ieder kind de mogelijkheid krijgt om te sporten
 • De krachten te bundelen van zorgprofessionals en gemeente om de eerste 1001 kritieke dagen van een kind zo goed mogelijk te laten verlopen
 • Voorlichting over digiveiligheid op scholen en aan ouders. Kinderen bewust en veilig leren omgaan met internet en sociale media
 • Het stimuleren en bevorderen van psychische gezondheid bij kinderen en ouders, door extra inzet op het voorkomen van depressies en suïcide onder jongeren
 • De gemeente zorgt samen met zorgprofessionals van o.a. Groot Emaus, voor continuïteit van zorg en ondersteuning als jongeren in de jeugdzorg 18 jaar worden.
 • Het consultatiebureau bij het CJG biedt begeleiding in het omgaan met baby’s die extra aandacht vragen
Veilig Thuis
Kinderen hebben het recht om veilig te zijn, om beschermd te worden tegen
kindermishandeling. De gevolgen van mishandeling zijn groot. Daarom is het belangrijk dat er
extra wordt ingezet op het voorkomen, signaleren en stoppen van kindermishandeling.
Veilig Thuis (het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling) moet
laagdrempelig bereikbaar zijn en bekend bij alle inwoners van Ermelo.
 • De ChristenUnie wil dat er aandacht wordt gegeven aan huiselijk geweld en (kinder)mishandeling in de preventieve taken van school, sociaal wijkteam en CJG. De mogelijkheid van melding van incidenten bij Veilig Thuis moet meer bekend worden

4.2 Onderwijs

Voor kinderen en jongeren is het onderwijs een belangrijke plek. Het is een plek waar ze zich
cognitief en sociaal ontwikkelen en waar ze andere kinderen en jongeren ontmoeten. De
ChristenUnie is voor de vrijheid van onderwijs. Ouders moeten, vanuit hun
verantwoordelijkheid voor de opvoeding van hun kinderen, kunnen kiezen voor een school die
aansluit bij de eigen waarden, identiteit en idealen. De gemeente moet de diversiteit van
scholen op levensbeschouwelijke en pedagogische gronden respecteren.
Al het onderwijs is bijzonder. De scholen in Ermelo zijn niet van de gemeente, maar van de
samenleving. De gemeente en het onderwijs delen wel de maatschappelijke opdracht om
kinderen en jongeren zich optimaal te laten ontwikkelen. In Ermelo biedt het onderwijs gelijke
kansen voor alle leerlingen, onafhankelijk van de wijk waarin een school staat of van de
financiële situatie van ouders.
De onderwijsbesturen zijn verantwoordelijk voor Passend Onderwijs. Het is heel belangrijk dat
Passend Onderwijs, preventie en jeugdhulp goed op elkaar afgestemd worden en dat
gezamenlijk datgene georganiseerd wordt wat voor die bepaalde school nodig is. Zo wordt de
professionaliteit van scholen en samenwerkingsverbanden benut.
Voor het versterken van preventie en vroegsignalering werkt de gemeente zoveel mogelijk
faciliterend samen met professionals in het onderwijs en in de vroeg- en voorschoolse
voorzieningen.
Kleine scholen als de school in Speuld zijn vaak scholen die sterk geworteld zijn in hun
omgeving. De ChristenUnie heeft zich zowel op landelijk niveau als op het niveau van de
gemeenten altijd ingezet voor kleine scholen. Dat blijft de ChristenUnie in de komende tijd
doen. Er is een sterke tendens in de samenleving om kinderen eerder te laten beginnen met
leren. De ChristenUnie vindt dat dit een keuze is van ouders zelf. In het geval er sprake is van
(taal)achterstanden wijzen consultatiebureaus ouders actief op de mogelijkheden van vroegen
voorschoolse voorzieningen.
De toenemende trend om onderwijsinstellingen en kinderopvang samen te voegen tot
Integrale Kindcentra (IKC’s) biedt aan de ene kant kansen om kinderen vanaf heel jong een
doorlopende leerlijn aan te bieden. Tegelijk mag lokale of regionale samenwerking geen
inbreuk vormen op de autonomie van besturen en de identiteit van scholen. Vrijheid van
onderwijs vraagt een terughoudende overheid. Samenwerking is goed, samenwerking
afdwingen niet.
Helaas ontstaan er regelmatig problemen bij de overgang van kinderen en jongeren van de
ene naar de andere vorm van onderwijs. Om die reden stimuleert de gemeente, met oog en
waardering voor de eigenheid en identiteit van scholen, samenwerking tussen voor- en
vroegschoolse voorzieningen en het onderwijs, maar ook de samenwerking tussen het primair
onderwijs en het voortgezet onderwijs en het onderwijs dat daarop volgt. Zeker als het gaat
om kwetsbare jongeren. Dit kan door bijvoorbeeld de inzet van vrijwillige mentoren.
De ChristenUnie wil dat onderwijs, overheid en arbeidsmarkt meer gaan samenwerken. Dat
kan door actief de samenwerking te zoeken, maar bijvoorbeeld ook door dat de gemeente in
haar aanbesteding aan plaatselijke aannemers de eis stelt dat stageplekken worden mogelijk
gemaakt.
Kinderen en jongeren moeten naar school. De gemeente zet daarom maximaal in op het
voorkomen van schooluitval. Zoveel mogelijk jongeren halen hun startkwalificatie.
 • De ChristenUnie wil dat de gemeente binnen de arbeidsmarktregio inzet op een goede aansluiting van het onderwijs, overheid en het bedrijfsleven in de regio. Hierbij vooral aandacht voor arbeidsmarktrelevante vmbo- en mbo-opleidingen door samenwerking met Groevenbeek en ROC Landstede
 • In Ermelo krijgen kwetsbare jongeren uit het speciaal onderwijs de juiste begeleiding naar een waardevolle plek in onze samenleving
 • Er wordt extra begeleiding vanuit het sociale wijkteam in samenwerking met het onderwijs voor overbelaste jongeren die door een complexe thuissituatie niet of weinig naar school gaan
 • De ChristenUnie wil dat er bij huisvesting van onderwijs aandacht is voor duurzaamheid en een goed binnenklimaat (door zogenaamde Frisse scholen in te richten)
 • Passende reserveringen in het gemeentelijk budget horen bij deze maatregelen, zodat vanwege toekomstige uitbreiding of vernieuwing er een financiële basis is

naar begin programma

Hoofdstuk 5: Werk en Inkomen

Waar staat de ChristenUnie voor?
Het hebben van werk is belangrijk. Ons werk is een plek waar talent en verantwoordelijkheid
tot hun recht komen. In Ermelo neemt het aantal werklozen niet af en voor veel uitvallers is
het moeilijk om aan een baan te komen. Er zijn daarnaast te veel mensen die ondanks een
baan dichtbij of onder de armoedegrens leven. Gelukkig vinden veel mensen werk vanuit de
bijstand, maar er stromen helaas net zo hard mensen in, vaak jonge mensen.
We leven in een van de rijkste landen ter wereld, maar ook in Nederland is armoede en lukt
het niet iedereen het hoofd boven water te houden. De ChristenUnie vindt dat niemand in
Ermelo aan zijn of haar lot mag worden overgelaten.
Dit vraagt niet alleen om het naleven van de regels voor de sociale zekerheid maar vooral om
het scheppen van randvoorwaarden waarbinnen mensen zelf aan perspectief kunnen werken.
De ChristenUnie zet zich in voor positief bijstandsbeleid door bijvoorbeeld experimenten met
sociale coöperaties, regelluwe zones en vormen van regelarme bijstand.
Aan het werk
De gemeente stimuleert het bedrijfsleven en het (beroeps)onderwijs om zich actief in te zetten
voor een goede aansluiting op zowel de korte en middellange termijn.
Voor mensen met een beperking moet het vanzelfsprekend zijn dat ook zij de mogelijkheid
krijgen om hun talenten in te zetten, of via betaald werk, of via vrijwilligerswerk. De gemeente
geeft hier zelf het goede voorbeeld in en stimuleert bedrijven actief. Misbruik van ‘gratis werk’
(zoals werkervaringsplaatsen) dat ten koste gaat van reguliere arbeidsplaatsen moet worden
aangepakt. Re-integratietrajecten die de kansen op betaald werk aantoonbaar verhogen
moeten juist worden gestimuleerd.
De ChristenUnie vindt het belangrijk te benadrukken dat mensen meer zijn dan alleen hun
verdienvermogen. Vrijwilligerswerk of op een andere manier participeren in de samenleving
kan, zeker voor het welbevinden van iemand, heel waardevol zijn. Ook voor de maatschappij.
Met de Participatiewet is de rol van de Sociale Werkvoorziening (SW) veranderd. Dit vraagt
een zorgvuldig proces waarbij de expertise niet verloren mag gaan. Tegelijk zijn gemeenten
verplicht beschut werk te bieden. De ChristenUnie is voor een coöperatieve samenwerking
tussen Sociale werkbedrijven en werkgevers.
Voor nieuwkomers is het voor een goede integratie van belang dat zij snel aan de slag
kunnen. Ook hier geldt: hoe eerder, hoe beter. Aan vluchtelingen wordt maatwerk geboden
om een opleiding te volgen, een leerwerktraject te doen of stage te lopen.
 • De gemeente neemt (in samenwerking met bedrijfsleven) verantwoordelijkheid voor de banenafspraak en houdt in de eigen organisatie ruimte voor participatiebanen
 • De gemeente zoekt in samenwerking met het bedrijfsleven, de Sociale Dienst Veluwerand (SDV) en de Inclusief Groep naar kwalitatief goede en voldoende beschutte werkplekken
 • Als de gemeente helpt, mag een tegenprestatie worden verwacht. Daarbij is het belangrijk dat zoveel mogelijk wordt ingezet op de eigen kennis en talenten van mensen
 • Steeds meer ondernemers en bedrijven sluiten zich aan bij Samenwerkend Ermelo en het aantoonbare succes bij (re)integratie-trajecten (of leerwerktrajecten) dient lonend te zijn
 • Omdat het belangrijk is dat mensen gaan bewegen en eventueel een taak op zich nemen, krijgen sportverenigingen en buursportcoaches een rol bij integratie
 • De gemeente moet stoppen met de focus op alleen het verdienvermogen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
 • De gemeente zet zich extra in om mensen met psychische klachten aan het (vrijwilligers-)werk te krijgen
 • In Ermelo komt een lokaal experiment met regelarme bijstand binnen de grenzen van de wet
 • In Ermelo komt er maximale ruimte voor alternatieve re-integratietrajecten, bijvoorbeeld door het instellen van regelluwe zones en door het mogelijk te maken een eigen bedrijfje of onderneming te starten met behoud van uitkering
 • Jongeren met een arbeidsbeperking verdienen extra aandacht om te kunnen participeren in het arbeidsproces
Armoede en preventie
Ook in Nederland is er sprake van armoede. In Nederland leven ruim 400.000 kinderen in
armoede. Veelzeggend is, dat 60 procent van deze arme kinderen werkende ouders heeft.
 • Er moet doelgerichte en laagdrempelige voorlichting over geld en budgetbeheer aangeboden worden via de media en het sociaal team
 • Ermelo kent organisaties als de Sociale Dienst Veluwerand, Welzijn Ermelo en ook maatschappelijke organisaties als Schuldhulpmaatje, het diaconaal platform en Stichting Present om financiële problemen te signaleren en aan te pakken en dat waardevolle netwerk verdient erkenning en faciliteiten
 • Samenwerking met UWOON (waar huurachterstand kan oplopen) is essentieel
 • De gemeente spreekt met woningeigenaren en energieleveranciers af dat betalingsachterstanden tijdig worden gemeld en er pas tot (dreigen met) afsluiting of huisuitzetting wordt overgegaan nadat eerst actief hulp is aangeboden, zeker bij gezinnen met kinderen. De gemeente kijkt ook kritisch naar het eigen gedrag als schuldeiser
 • Voor mensen met een laag inkomen wordt een collectieve zorgverzekering bedongen, met een aantrekkelijk tarief en scherpe randvoorwaarden, zoals o.a. een compensatie van of meeverzekerd eigen risico
 • De toegang tot preventief budgetbeheer voor kwetsbare groepen wordt zo laagdrempelig mogelijk gemaakt
 • O.a. scholen en sportverenigingen wordt gevraagd alert te zijn op signalen van armoede bij kinderen en deze te melden bij het (sociaal) wijkteam. Compensatie voor sport zoals zwemles en culturele activiteiten moet mogelijk zijn
 • Compensatieregeling voor chronisch zieken en mensen met een beperking
 • Bij regelingen voor minima moet de gemeente rekening houden met de groep die qua inkomen net boven de bijstandsnorm zit
Schulden
Om te voorkomen dat voor zowel mensen zelf, als ook schuldeisers en samenleving de
gevolgen van schulden zich in rap tempo opstapelen moet de gemeente snelle en
toegankelijke schuldhulpverlening bieden. Ingewikkelde bureaucratie moet zoveel mogelijk
worden vermeden. Het hebben van schulden levert veel stress op en leidt vaak tot geestelijke
en lichamelijke klachten. De aanpak van schulden heeft dus haast.
Wachttijden moeten zoveel mogelijk worden beperkt en als een schuldhulptraject start moeten
schuldeisers zo snel mogelijk worden geïnformeerd. Om een eventuele wachttijd te benutten
moet bij het bij de eerste melding gebruikelijk zijn ook andere beschikbare partners in te
schakelen. Vrijwilligersorganisaties moeten hierbij ook op steun van de gemeente kunnen
rekenen. Dat kan zijn financieel, maar ook in praktische zin, in de aansturing of in
kennisoverdracht. En hoewel wij het liefst een samenleving zouden zien waarin voedselbanken
niet nodig zijn, zijn wij dankbaar voor het kostbare werk dat zij doen. Ook zij mogen op onze
steun rekenen, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van een locatie of vervoersmiddel.
 • Na aanmelding moet iemand binnen twee weken bij de schuldhulpverlening terecht kunnen
 • Wachttijden worden zoveel mogelijk benut. Bijvoorbeeld door mensen ‘huiswerk’ te geven, maar ook actief samen te werken met partners als Schuldhulpmaatje, maatschappelijk werk, de Voedselbank of de diaconie
 • De gemeente maakt als regisseur snelle en effectieve afspraken met deze partners om de hulp te stroomlijnen en biedt daarin ondersteuning aan, Eén schuldenaar, één regisseur! Daarom toetst de gemeente ook of de aanpak effectief is
 • Bij dakloosheid door huurschuld wordt gewerkt aan een gezamenlijke oplossing met woningcorporaties. In Ermelo mag UWOON zich niet als preferente schuldeiser opstellen. Gezinnen met kinderen die te maken hebben met (dreigende) dakloosheid komen in aanmerking voor urgentie 
 • Waar mogelijk worden schulden aan de gemeente afgelost door maatschappelijke inzet

naar begin programma

Hoofdstuk 6: Kunst, cultuur en sport

Waar staat de ChristenUnie voor?
In cultuur vinden mensen ontspanning en betekenis. De ChristenUnie ziet meerwaarde van
groepen mensen die gezamenlijk hun vrije tijd besteden en zet daarom in op het
ondersteunen van verenigingen rondom cultuur. Daarbij vindt de ChristenUnie het belangrijk
dat kinderen zich leren uitdrukken in muziek, dans en creativiteit. Dat draagt bij aan de
individuele ontwikkeling van kinderen en jongeren en daarmee aan een krachtige en creatieve
samenleving. De inzet van de gemeente dient gericht te zijn op het stimuleren van deelname,
kennismaking en aansluiting van cultuur op het onderwijs aan kinderen en jongeren.
Ermelo kent een rijke cultuurhistorie die de ChristenUnie een warm hart toedraagt. Het zijn
bouwstenen waarop onze samenleving is gebouwd. Erfgoed moet daarom beschermd worden
en waar nodig versterkt. Maar ook willen wij ruimte geven aan de vele kunstuitingen en
evenementen.
De ChristenUnie pleit voor cultuur en sport in de breedte; bereikbaar en betaalbaar voor
iedereen. Investeren in gebouwen voor cultuur is soms nodig maar moet kritisch beoordeeld
worden op nut, noodzaak en de financiële haalbaarheid en houdbaarheid op lange termijn.
 • De gemeente ontwikkelt passend beleid voor kinderen in arme gezinnen. Zo kan worden onderzocht of de bijdrage van jeugdcultuurfonds/jeugdsportfonds niet kan worden omgevormd tot een strippenkaart of cultuurpasje waardoor een aantal sportlessen worden vergoed of deelname aan enkele culturele activiteiten mogelijk is
 • Evenementen in Ermelo moeten veilig en gezond zijn. Niet alleen zijn ze goed toegankelijk maar ook komen er heldere (subsidie-) afspraken over afval/duurzaamheid, geluid en volksgezondheid (drank/drugs)
 • De gemeente stimuleert samenwerking tussen scholen en culturele voorzieningen
 • Het gemeentebestuur dient rekening te houden met de wensen van inwoners bij het plan voor een huis van bestuur en cultuur
Monumentenbeleid en musea
Cultuur legt de verbinding tussen verleden, heden en toekomst. Het bewaren en beschermen
van objecten, gebouwen, monumenten, documenten en gegevens uit de al dan niet lange
lokale en regionale geschiedenis vindt zorgvuldig plaats. Musea hebben een cultuurhistorisch
belang. Enerzijds om te bewaren en te beheren, anderzijds om door te geven en te leren. Het
biedt ook kansen om mensen te (re)activeren. Wellicht kan de regio een rol spelen bij de
bekostiging of is (mede-)financiering door derde (particuliere) partijen mogelijk.
 • De gemeente benadrukt in de visie op culturele voorzieningen het belang van de activiteiten bij de Molen, ErmeloBuitenleven (voorheen o.a. VVV) en het Pakhuis
 • Ruimte geven aan initiatieven op het gebied van kunst en cultuur door eenvoudige regelgeving voor subsidies
Bibliotheek
De bibliotheek is van belang voor het leesonderwijs aan onze kinderen en het bestrijden van
laaggeletterdheid, en biedt alle inwoners leesplezier en toegang tot informatie (ook digitaal).
Multifunctioneel gebruik van voorzieningen en innovatief denken kan de oplossing zijn en de
exploitatiekosten naar beneden brengen. Samenwerking met scholen verdient aandacht.
 • De bibliotheek krijgt een belangrijke plek in de visie op culturele ontmoetingsplaatsen; een plaats in een eventueel nieuw huis van bestuur en cultuur is dan ook gewenst
 • Laaggeletterdheid krijgt aandacht in Ermelo en in de regio. De bibliotheek Noord-West-Veluwe heeft hier een rol in, wellicht kan met de inzet van vrijwilligers een betekenisvolle taak effectief worden uitgevoerd
Gebouwen en sportvelden
Beleid op de gebieden sport, cultuur en recreatie richt zich vooral op stimulering van
deelname, ondersteuning en faciliteren van verenigingen en initiatieven. Er moet sprake zijn
van een gedegen voorzieningen. Daarbij zet de ChristenUnie in op toegankelijkheid en
bereikbaarheid. Zowel financieel als praktisch.
De focus van de gemeente dient te liggen op de breedtesport en amateurverenigingen, en niet
op de topsport en geprofessionaliseerde instellingen. De gemeente moet goed in beeld hebben
wat de behoeften zijn aan voorzieningen op het gebied van sport en daar een (financiële)
meerjarenplanning voor maken. Accommodaties zijn vergen flinke investeringen en het is van
belang dat verenigingen in redelijkheid bijdragen aan exploitatie en onderhoud.
In het accommodatiebeleid van de gemeente wordt getracht alle verenigingen op een
passende en eerlijke maar ook financieel gedegen wijze te bedienen.
Gebouwen en accomodaties worden zo veel mogelijk multifunctioneel benut, enerzijds om het
gebruik te optimaliseren, anderzijds om dwarsverbanden tussen (brede) scholen,
sportverenigingen, kinderopvang, peuterspeelzalen, bibliotheken, muziekscholen,
zorginstellingen, etc. te benutten en samenwerking te versterken. Soms is er een goede
samenwerking met recreatieondernemers mogelijk.
De gemeente Ermelo moet het accommodatiebeleid afstemmen met omliggende gemeenten
om na te gaan waar ze elkaar kunnen versterken en elkaar minder beconcurreren.
 • De ChristenUnie wil dat de exploitatielasten van accommodaties naar beneden gaan door in te zetten op lagere energielasten door het verduurzamen van gebouwen en lichtinstallaties. Bij nieuwe aanbestedingen willen wij dit nadrukkelijk betrekken in de bouwplannen en bij groot onderhoud hiervoor advies inwinnen. Dit stimuleert tevens de werkgelegenheid
 • In een plan voor een nieuw te bouwen sporthal en zwembad wil de ChristenUnie uitgaan van energie- en klimaatneutraliteit
Sportstimulering
Sporten is niet alleen gezond en leuk maar sport bindt ook samen. Sportstimulering en
specifiek het betrekken van minima, ouderen, mensen met een beperking en mogelijk andere
doelgroepen is daarom een speerpunt. De ChristenUnie pleit voor open clubs met een sterke
verbinding tussen het sociale en het gezondheidsdomein.
Het creëren of uitbreiden van fiets-, vaar-, wandel-, nordic walking en/of hardlooproutes is
een doeltreffende en kostenvriendelijke manier om zowel bebouwde als natuurlijke omgeving
voor recreatie en beweging toegankelijk te maken. Zeker als dit in regionaal verband
uitgewerkt wordt.
 • Bij de aanleg van woonwijken wordt uitgegaan van de mogelijkheid tot ‘ommetjes’. Hierbij kunnen natuurorganisaties uit de eigen gemeente behulpzaam zijn
 • In het beleid van de gemeenten wordt ruim aandacht geschonken aan voorlichting aan minima zodat regelingen optimaal benut worden om sport- en cultuurdeelname mogelijk te maken (bijvoorbeeld jeugdsportfonds/jeugdcultuurfonds)
 • In regioverband wordt onderzocht hoe met kleine inspanningen knelpunten in de recreatieve structuren kunnen worden weggenomen en nieuwe routes kunnen worden ontgonnen
 • Wijken krijgen de mogelijkheid om naast kinderspeeltoestellen te kiezen voor publieke fitnessapparaten en om op bestaande speelplaatsen sportactiviteiten uit te voeren (en de gemeente kan dit stimuleren door communicatie)
 • De trimbaan wordt hersteld
 • Alcohol, roken en sport gaan niet samen. Het alcoholgebruik in sportkantines tijdens en aansluitend aan sportactiviteiten wordt ontmoedigd, door bijvoorbeeld de regel om vóór 17.00 uur geen alcohol te schenken. In het horecaconvenant legt gemeentebestuur een rol voor de sportverenigingen vast
 • De buurtsportcoaches hebben een belangrijke rol in de verbinding tussen sport, onderwijs en sociale omgeving. Deze coaches hebben belang bij heldere doelstellingen; meer zichtbaarheid en het aantonen van maatschappelijke effectiviteit dienen hierin te worden opgenomen
 • Kinderen in Ermelo moeten een zwemdiploma kunnen halen. Onder het armoedebeleid en in de voorzieningen voor statushouders moet dit mogelijk worden gemaakt

naar begin programma

Hoofdstuk 7: Economie

Waar staat de ChristenUnie voor?
De lokale overheid speelt, samen met kennisinstellingen, het bedrijfsleven en andere
overheden, een belangrijke rol in de versterking van de regionale arbeidsmarkt en de circulaire
economie. Een sterke economie is een randvoorwaarde en een middel om andere doelen te
realiseren. De economie draait niet alleen om groei en consumeren, maar ook om de kwaliteit
van leven. Een economie is volgens de ChristenUnie pas gezond als iedereen een kans krijgt
en verantwoordelijkheid neemt, er coöperatieve relaties ontstaan, als werken en vrije tijd in
balans zijn, als groei groen is en grenzen kent.
Het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) is onmisbaar voor werkgelegenheid, de lokale economie,
voor ontwikkelingen van producten en voor de leefbaarheid. De ChristenUnie komt op voor
ondernemers.
De ChristenUnie in Ermelo wil blijven investeren in goede infrastructuur en betere
bereikbaarheid. Ook digitaal. De gemeente moet goede voorwaarden scheppen om lokaal en
regionaal en (maatschappelijk) verantwoord ondernemerschap te stimuleren. Zij stelt zich op
als een partner voor ondernemers.
 • Inzet van gemeentelijk beleid is gericht op binnenhalen en behoud van duurzame werkgelegenheid
 • De gemeente gaat in samenwerking met andere gemeenten in de regio Noordwest Veluwe de economische kansen achterhalen en benutten
 • Ondernemers met MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) -beleid krijgen een grotere kans bij aanbestedingen en overheidsinkoop; bij alle aanbestedingen is social return een voorwaarde
 • Voor ondernemers wordt één (digitaal) loket geopend waar men met alle (aan)vragen terecht kan. Daarbij toont de gemeente inspanning en zet expertise in om samen met de ondernemer tot invulling van plannen te komen
 • Het MKB moet eerlijk toegang krijgen tot gemeentelijke aanbestedingen
 • Bij de herinrichting of renovatie van de openbare ruimte zorgt de gemeente ervoor dat ondernemers nauw worden betrokken bij de werkzaamheden om draagvlak te creëren en om gezamenlijk de overlast te beperken
 • De ChristenUnie wil dat de gemeente ondernemers niet frustreert, maar motiveert door alle ondernemers binnen 30 dagen te betalen
 • De inkoop van de gemeente dient zoveel mogelijk lokaal en/of regionaal te gebeuren en duurzaamheid is een factor die meeweegt
 • De gemeente faciliteert initiatieven om breedband in het buitengebied aan te leggen
 • Innovatief ondernemerschap wordt erkend en gestimuleerd
ZZP-ers
Veel mensen werken tegenwoordig zonder in loondienst te zijn, bijvoorbeeld als zelfstandige
zonder personeel (ZZP-er). Soms verdienen zij minder dan wat er nodig is voor hun
levensonderhoud. De gemeente moet wat de ChristenUnie betreft actief gebruik te maken van
de wettelijke mogelijkheden om hen – indien nodig - te ondersteunen.
Het voeren van een bedrijf aan huis moet voor een kleine zelfstandige niet onnodig moeilijk
worden gemaakt. Gemeenten kunnen randvoorwaarden (zoals een goede infrastructuur)
bevorderen.
 • ZZP-ers worden begeleid en praktisch ondersteund, bijvoorbeeld door de beschikbaarheid van goed en snel internet voor de hele gemeente te bevorderen, één gemeentelijk aanspreekpunt voor ondernemers en de mogelijkheid van flexplekken in de gebouwen voor cultuur te onderzoeken op laagdrempelige benutting door flexwerkers
Duurzame Bedrijventerreinen
De ChristenUnie zet zich in voor de samenwerking tussen ondernemers op de
bedrijventerreinen, bijvoorbeeld door het instellen van een zgn.
ondernemersfonds/parkmanagement om het gebied up-to-date te houden en verduurzaming
te stimuleren.
 • Onze bedrijventerreinen dienen volgens lange termijn visie ingericht te worden middels een kwalitatief goede infrastructuur (wegen, parkeren, internet). Daarbij ligt de nadruk op Veldzicht en blijft er voor Kerkdennen een minimaal voorzieningenniveau (vanwege veiligheid en leefbaarheid).
 • Voor langdurig verblijf (buiten eigen terrein) zijn industrieterreinen niet bedoeld; vrachtverkeer kan dan ook niet langer parkeren dan noodzakelijk vanwege laad- en lostijden
 • In 2050 is de functie van Kerkdennen herzien naar een woonbestemming. De bedrijven van Kerkdennen zijn dan verplaatst naar Veldzicht of andere regionale bedrijventerreinen
 • Bedrijfsterreinen worden duurzaam ingericht. Bij voorkeur functioneren zij klimaatneutraal. Het gemeentebestuur kan stimuleren dat het bedrijfsleven hierin samenwerkt en doelen stelt
 • Bedrijventerreinen zijn optimaal ontsloten voor openbaar vervoer en fietsverkeer (voor ondernemers en hun werknemers)
Bloeiend centrum, leefbare wijken en kernen
De detailhandel verandert van aard en structuur. Hierop moet worden ingespeeld, waarbij
aandacht geldt voor de leefbaarheid van de kernen en voor sociale veiligheid van
winkelstraten (wonen boven winkels).
 • Er komen geen winkelcentra in het buitengebied (grootschalige winkels/ outletcentra), ten gunste van een levendig centrum
 • Door een (gezamenlijke) aanpak van winkelcriminaliteit en een goed winkellocatiebeleid in samenwerking met de ondernemersvereniging wordt de positie van (kleine) winkeliers verbeterd
 • In Horst – Telgt, Speuld en de andere kernen toont men graag initiatief voor een leefbare gemeenschap en succesvol ondernemen. Bij visievorming, besluitvorming en uitvoering van beleid wordt hier optimaal gebruik van gemaakt. Dit geldt als voorbeeld voor burgerinitiatief en participatie voor de gemeente Ermelo
 • Bouwen in het buitengebied wordt beperkt tot de kernen en/of geclusterd
 • De gemeente overlegt met iedere kern over het aanstellen van een gebiedscoordinator en een ambtelijk contactpersoon
 • Voor iedere kern beleid op maat
Recreatie en toerisme
Samen met recreatie- en toeristische ondernemers lopen er twee projecten waarin de
verblijfsrecreatie wordt gestimuleerd.
 • De projecten ‘Visit Veluwe’ en ‘Vitale vakantieparken’ in een regionale samenwerking kunnen leiden tot versterking van Ermelo als toeristische trekpleister;
 • Er dient aandacht te blijven voor een optimale ontsluiting van fietsverbindingen, voor zowel de recreatie als het woon-werk verkeer.
 • Het gebied rond strand Horst is momenteel in ontwikkeling en hierin is een evenwicht tussen economie, recreatie en natuurbehoud van belang
Koopzondag
Elke gemeente mag volgens de wet zelf bepalen hoeveel koopzondagen er zijn. Wij zien dat
als een ongewenste stap richting een 24-uurs economie. Zo'n economie heeft tot gevolg dat er
te weinig sprake is van een gezamenlijk rustmoment. Een collectieve rustdag komt de
samenleving ten goede. Vanuit onze christelijke levensovertuiging is de zondag de daarvoor
aangewezen dag. God geeft ons niet voor niets zes dagen om te werken en een zevende dag
om te rusten.
We zien daarnaast dat door de toename van koopzondagen veel kleine zelfstandigen het extra
moeilijk hebben gekregen en soms zelfs door eigenaren van winkelcentra worden gedwongen
hun winkel op zondag open te stellen. Ook is er vaak sprake van dwang om op zondag te
werken via de macht van grote winkelketens.
De ChristenUnie blijft zich verzetten tegen de invoering van koopzondagen.
 • Geen zondagsopenstelling in Ermelo
Gezonde agrarische sector
Voedsel is een geschenk van God aan mensen. Boeren en tuinders werken aan goed en
gezond voedsel en hebben een nauwe verbondenheid met de schepping. De ChristenUnie
heeft hart voor boeren en tuinders. Een toekomstbestendige agrarische sector heeft een
gezonde economische basis, is innovatief, gaat zorgvuldig om met bodem, grondstoffen en
energie en produceert in balans met dier en leefomgeving. Jonge boeren en tuinders
verdienen een goede toekomst.
 • Bij het opstellen van de visie op het buitengebied wordt ingezet op een toekomstbestendige agrarische sector; agrariërs kunnen daarbij gebruik maken van een onafhankelijke coach
 • De ChristenUnie waardeert de verantwoordelijkheid die landbouwbedrijven nemen op het in stand houden van het agrarisch gebied. Landbouwbedrijven krijgen daarnaast ruimhartig de mogelijkheid nevenactiviteiten uit te voeren zoals landschapsonderhoud, toerisme etc.
 • Landbouwondernemingen krijgen de ruimte voor een moderne bedrijfsvoering door investeringen mogelijk te maken, voor zover deze een bijdrage levert aan duurzaamheid, dierenwelzijn, energiebesparing, milieu en landschap
 • Boeren krijgen een adequate vergoeding voor natuur- en landschapsbeheer en weidevogelbeheer
 • De gemeente Ermelo heeft beleid op het gebied van dierenwelzijn

naar begin programma

Hoofdstuk 8: Energie, klimaat en milieu

Waar staat de ChristenUnie voor?
Wij hebben de taak om zorgvuldig om te gaan met de schepping. Vervuiling van de lucht,
verspilling van materialen en uitputting van hulpbronnen vormen een grote bedreiging voor de
leefbaarheid, veiligheid en gezondheid. De ChristenUnie zet daarom in op een snelle en
volledige energietransitie binnen één generatie. Er is geen tijd te verliezen. Een schone en
circulaire economie levert veel op voor ons en voor volgende generaties: een gezondere lucht,
een beter klimaat en een sterkere economie. De gemeente heeft hierin een belangrijke rol.
Wij willen zo snel mogelijk af van olie, gas en kolen en ruim baan maken voor schone energie.
Energiebesparing in de industrie, gebouwde omgeving en mobiliteit wordt topprioriteit. Auto’s
zonder uitstoot en energieneutrale huizen worden de norm. Materialen die de Schepper ons
geeft willen wij niet verspillen, maar terugwinnen en hergebruiken. Wij kiezen voor de
bescherming van waardevolle natuur en een verantwoorde omgang met ruimte en landschap
in Nederland.

8.1 Energieke gemeente

Ambitie
De gemeente Ermelo moet in 2030 energieneutraal zijn en in 2035 klimaatneutraal. Dat is de
ambitie van de ChristenUnie. In het huidige tempo wordt deze ambitie niet gehaald. De
ChristenUnie zal zich daarom nog meer gaan richten op het thema ‘duurzaamheid’.
Verbinding lokaal-regionaal
Afstemming in de regio is essentieel, zodat je van elkaar kunt leren en slimme coalities kunt
smeden (denk aan bijv. warmtevraag vs. warmteaanbod). De gekozen technieken voor
energieproductie moet passend zijn bij gemeente Ermelo.
Participatie
Belangrijk is dat omwonenden nauw betrokken worden als het gaat om plannen voor
energieopwekking, zoals windmolens, en kunnen meeprofiteren van de voordelen. Participatie
zorgt ervoor dat lusten en lasten eerlijker worden verdeeld. Participatie kan op allerlei
manieren: van een gebied-gebonden bijdrage die terugvloeit naar de lokale samenleving tot
een aandeelhouderschap van inwoners/coöperatie. Belangrijk is wel dat het participeren voor
iedereen bereikbaar is (dus ook voor de kleinere portemonnee). Participatie zou hand in hand
kunnen gaan met de levering van groene stroom aan inwoners/bedrijven.
Afscheid nemen van gas
De aansluitplicht voor gas op woningen gaat verdwijnen. De doelstelling is dat Nederland in
2050 geen aardgas meer gebruikt. Dit betekent nogal wat voor een huiseigenaar. Gemeenten
kunnen hier lokaal of regionaal op inspelen door stimulerende maatregelen. Een inwoner moet
op 1 plek terecht kunnen voor zowel technische als financiële arrangementen om zijn eigen
woning aan te passen aan de toekomst. Bij de aangeboden oplossingen zou het lokale
bedrijfsleven een grote rol moeten spelen. Bij het financiële arrangement kan de gemeente
een rol spelen (zo mogelijk samen met de provincie) door een revolverend fonds op te richten
en daardoor andere investeerders aan te trekken.
Nieuwbouw aansluiten op gas is niet toekomstbestendig. Voor nieuwbouw zijn verschillende
alternatieven beschikbaar: onder meer zijn dat warmte koudeopslag (WKO) en de lucht/waterwarmtepomp.
Deze alternatieven zijn duurzamer, en in veel gevallen op de lange termijn
kosteneffectief. Daarom geldt voor nieuwbouw: geen gasaansluiting tenzij er écht geen reëel
alternatief mogelijk is.
Wind
Windenergie is op dit moment een van de meest effectieve manieren om groene stroom op te
wekken. Een moderne windturbine levert evenveel energie op als meer dan 20.000
zonnepanelen. Echter, windturbines kunnen ook geluidshinder en zichtvervuiling geven. Voor
Ermelo is er een opgave om zo’n 20 windmolens te plaatsen; daarbij is inpassen in het
landschap een voorwaarde. Coöperatieve vormen van ondernemerschap passen bij uitstek bij
dit thema.
Zon
Het wordt tijd dat de grote lege daken van gebouwcomplexen en woningen gevuld gaan
worden met zonnepanelen. De gemeente zet zich in om energiecoöperaties te starten, zodat
bewoners, bedrijven en instellingen samen met private partijen kunnen investeren in zonneenergie.
De gemeente heeft hierin een voortrekkersrol.
Energiebesparing industrie
De lokale industrie wordt uitgedaagd om met elkaar een energiebesparingsconvenant te
sluiten. Door samen te werken, brengen bedrijven elkaar tot ideeën, en zetten ze extra
stappen om energie-efficiënt te worden.
Energieopslag
Zodra de Salderingsregeling wordt stopgezet, wordt het voor bezitters van zonnepanelen
interessant om energie op te slaan in batterijen. Momenteel worden de eerste experimenten
gedaan met zogenaamde Buurtbatterijen. Dit zijn gedeelde batterijen waar je als wijk gebruik
van kunt maken. De gemeente zal (al dan niet via regionale initiatieven) met de netbeheerder
in gesprek gaan om te onderzoeken of en waar buurtbatterijen een waardevolle inpassing
kunnen krijgen.
 • Duurzaamheid pakt de gemeente Ermelo integraal aan: het onderwerp wordt in ieder beleidsstuk waarin het relevant is, meegenomen
 • In de verkeers- en vervoersplannen wordt CO2-emissiereductie integraal opgenomen.
  Daarbij wordt aandacht besteed aan alternatieven voor de auto, het stimuleren van gebruik van openbaar vervoer en fietsverkeer. (Voor routes waarop er weinig alternatieven voor de auto zijn, zetten we in op het stimuleren en faciliteren van carpoolen.)
 • De gemeente ontwikkelt samen met de provincie een strategie om de energietransitie vorm te geven
 • De ChristenUnie stimuleert particuliere initiatieven (zoals energiecoöperaties) die bijdragen aan de klimaatopgave
 • Bij grootschalige energieprojecten is het gewenst dat de directe omgeving kan participeren; zeker bij de plaatsing van grote windturbines
 • Coöperaties rondom duurzaamheid/milieu van inwoners en/of bedrijven worden aangemoedigd, zoals nu al Veluwe Duurzaam
 • Een inwoner moet op 1 plek terecht kunnen voor zowel technische als financiële arrangementen om zijn eigen woning aan te passen aan de toekomst. Bij het financiële arrangement kan de gemeente een rol spelen door te zorgen voor een fonds waaruit geleend kan worden
 • De gemeente zorgt ervoor dat de eigen behoefte aan energie duurzaam, binnen de gemeentegrenzen opgewekt wordt
 • In de komende raadsperiode wordt het gemeentelijke inkoopbeleid volledig duurzaam en eerlijk: 100% schone energie uit Nederland en producten die voldoen aan de regels van eerlijke handel
 • LED-verlichting is de norm bij openbare straatverlichting; de ChristenUnie heeft dan ook het project om de lantaarns in Ermelo te vervangen door LED-verlichting (mede) mogelijk gemaakt
 • De ChristenUnie gaat voor een zuiniger en schoner eigen wagenpark van de gemeente
 • De ChristenUnie wil versneld onafhankelijk zijn van aardgas en ten minste voor 2040
 • Met UWOON wordt afgesproken dat alle sociale huurwoningen in 2030 energieneutraal (nul-op-de-meter) zijn

8.2 Afvalinzameling

De normen voor afvalscheiding worden steeds strenger. In afval zitten waardevolle
grondstoffen die niet verloren mogen gaan. Beter kunnen we afval daarom zien als grondstof.
Als afval goed gescheiden wordt ingezameld bij de bron, kunnen de grondstoffen worden
aangeboden voor hergebruik. In Ermelo is bij restafval sprake van ‘nascheiding’ en daarom
gaat er veel restafval in de containers. De doelstelling is om het restafval per bewoner flink
omlaag te brengen.
 • Het centraal inleveren van restafval is een goede manier om afval te scheiden. Hierbij wel aandacht voor gezinnen (luiers), ouderen en mensen met een beperking en mensen die wonen in hoogbouw. Logische inleverpunten komen er bij de kinderopvang, op bepaalde plaatsen bij instellingen, scholen en bedrijven en onder de appartementencomplexen
 • Het tegengaan van zwerfafval krijgt aandacht
 • Er wordt meegedaan aan landelijke bewustwordingsacties rond afval, zwerfvuil en compost en de gemeente communiceert helder en frequent instructies voor de plaatselijke werkwijze
 • Hergebruik via kringloopwinkels en afvalbrengstations wordt gepromoot
 • Het thuis scheiden van GFT wordt eenvoudiger gemaakt door voorzieningen aan te bieden en snoeiafval inleveren blijft gratis
Groene gemeente
Het is belangrijk om te weten waar ons eten vandaan komt. In en rond Ermelo zijn er diverse
initiatieven om de productie meer zichtbaar te maken en om de consument te laten profiteren
van de veelzijdige productie in onze regio. De gemeente kan faciliteren en stimuleren waar dat
gewenst is. Juist op dit gebied is burgerinitiatief te waarderen.

8.3 Toekomstbestendig waterbeheer

‘Leven met water’ is een thema dat ook de gemeente raakt. Door de toename van versteende
gebieden (woonwijken, parkeer- en bedrijventerreinen) en de toename van extreme buien
ontstaat toenemende maatschappelijke en financiële schade. De extremen manifesteren zich
ook in lange droge, hete periodes. Vanwege de zandgronden zal gemeente Ermelo zich met
name moeten voorbereiden op perioden van droogte en waterschaarste. Het is noodzakelijk
dat de gemeente een strategie ontwikkelt hoe zij hier mee omgaat en hoe de verwachte
schade beperkt kan worden. Een goede samenwerking met de waterschappen is hierin
onontbeerlijk. Er moet een plan komen waarin de gemeente en het waterschap het
watersysteem als 1 systeem beschouwt, los van de verschillende verantwoordelijkheden. In dit
plan komen de benodigde maatregelen te staan en wie die uitvoert. Vervolgens kan met dit
plan de samenwerking worden gezocht met de provincie en het deltaprogramma, om de
noodzakelijke financiering van de projecten rond te krijgen.
 • Er komt de komende raadsperiode een klimaatadaptatieplan dat samen met het waterschap en de corporaties is ontwikkeld
 • Inwoners hebben een belangrijke rol als het gaat om waterberging. De gemeente werkt aan bewustwording op dit punt, bijvoorbeeld door een publiekscampagne in samenwerkingen met de tuincentra etc.
 • Er wordt zoveel mogelijk ingezet op een aparte afvoer van regenwater
 • De komende raadsperiode zetten we in op de aanpak van achterstallig rioolonderhoud
 • De gemeente stimuleert de aanleg van groene daken en geeft zelf het goede voorbeeld. Daarmee werken we in Ermelo aan meerdere doelstellingen tegelijk: waterberging, verkoeling, biodiversiteit en zonnepanelen leveren meer rendement

naar begin programma

Hoofdstuk 9: Wonen en ruimte

Waar staat de ChristenUnie voor?
Een goed en betaalbaar huis in een prettige wijk, dat is voor ons allemaal belangrijk. De
beschikbaarheid van de juiste woningen is helaas niet vanzelfsprekend. Er zijn lange
wachtlijsten voor sociale huurwoningen, duurbetaalde woningen staan onder water en de
behoefte aan betaalbare huurwoningen in de vrije sector is groot. De ChristenUnie wil dat de
lokale overheid met toekomstgericht woningbeleid de woningmarkt stimuleert, zodat starters
een steuntje in de rug krijgen, er voldoende passende huurwoningen zijn en er ruimte is voor
particuliere (nieuw)bouw.
De openbare ruimte is van ons allemaal. Dus juist bij dit thema moeten inwoners betrokken
worden bij beslissingen over inrichting en onderhoud van de ruimte. De nieuwe omgevingswet
en de energietransistie hebben ongetwijfeld invloed op de mogelijkheid, maar geven ook
mogelijkheden voor lokale initiatieven.

9.1 Wonen

Het woonbeleid van de gemeente Ermelo moet gebaseerd zijn op de actuele vraag én op
toekomstige ontwikkelingen. In de gemeentelijke woonvisie wordt daarom integraal naar de
lokale woningmarkt gekeken en worden de noodzakelijke maatregelen beschreven.
 • Naast woningcorporaties, krijgen ook wijken en huurdersvereniging wat de ChristenUnie betreft een prominente rol bij het opstellen van deze visie.
 • De gemeente Ermelo ontwikkelt een visie op particuliere huur. Er is sprake van bewoning op bungalowparken, veelal uit nood, waardoor de recreatieve functie wegvalt. Dit vraagt om erkenning van de gemeente, zodat plannen gaan passen bij de realiteit.
 • Door middel van een woonvisie met ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen voert de gemeente een integraal en duurzaam woonbeleid. Levensloopbestendige woningen zijn de norm
 • Ermelo bouwt levensloopbestendige woningen, die omgeven zijn door een goede infrastructuur (sociaal-culturele activiteiten en zorgondersteuning). UWOON en gemeente maken - als partners – plannen en afspraken om de woningen binnen een straal van 600 meter te kunnen aan passen 
 • Ouderen in een koopwoning kunnen gebruik maken van een Blijverslening om de woning aan te passen zodat ze er, ondanks toenemende lichamelijke beperkingen, kunnen blijven wonen
 • Woningen worden duurzaam gebouwd en de gemeente zet in op verduurzaming van bestaande woningen. Evaluatie van het project Groevenbeek-Noord is van belang voor nieuwe projecten
 • Ermelo biedt starters de mogelijkheid gebruik te maken van de starterslening en het starterscontract. Dit zijn goede instrumenten om (door)starters op de woningmarkt net dat zetje te geven om wel een woning te kunnen kopen en zo de doorstroming te bevorderen op de huizenmarkt 
 • De duurzaamheidslening is in Ermelo beschikbaar
 • Er wordt lokaal samengewerkt met partners om de slagingskans voor huisvesting te vergroten. UWOON, gemeente en instellingen dragen hier actief aan bij. De gemeente schrijft 18-jarigen aan dat inschrijven voor een woning verstandig is gezien de lange wachttijd
 • Kansrijke locatie voor woningbouwprojecten voor de bestuursperiode 2018-2022 zijn de volgende: Groevenbeek Noord 2e fase, en het vrijkomende terrein van Calluna. Aan deze locaties wordt voorrang gegeven
 • Voor elke nieuwe woning wordt er in Ermelo een extra boom geplant, zo blijft Ermelo de groene gemeente die het wil zijn
Toekomstige generaties
Keuzes die we nu maken, hebben gevolgen voor de leefomgeving van toekomstige generaties.
De gemeente heeft hierin een belangrijke regierol. Ecologische, economische en
demografische ontwikkelingen (krimp en/of groei) maken het mogelijk en noodzakelijk dat er
een omslag komt: van sloop en nieuwbouw naar hergebruik, van bebouwen van de open
ruimte naar hergebruik en herstructurering van al bebouwd gebied. De gemeente Ermelo zal
duidelijke keuzes moeten maken. Ruimtelijke ordening is bij uitstek het onderwerp waar
burgers bij betrokken moeten worden, want het gaat tenslotte over de kwaliteit van de eigen
leefomgeving.
Structurele versterking van de (wijk)economie en bereikbare voorzieningen houden
krimpregio’s leefbaar. Ook is het belangrijk dat de infrastructuur op orde is, zoals publiek
vervoer en snel internet.
 • De ChristenUnie wil de transformatie van kantoorgebouwen naar woningen krachtig bevorderen. Daarbij wordt voorkomen dat gemeenten de verliesposten krijgen van de projectontwikkelaars. De gemeente heeft vooral een rol in wijziging van bestemmingsplannen
 • Bij nieuwe of tijdelijke huisvesting is er aandacht voor integratie, jongeren en crisissituaties; een diversiteit aan achtergronden en vormen van huishoudens heeft de voorkeur in de woonwijken
 • Leegstaand gemeentevastgoed wordt in samenspraak met de gemeente beschikbaar gesteld als startup co-working spaces die met behulp van collectieve huurovereenkomsten aantrekkelijk zijn voor startups om te gebruiken
 • De gemeente ontwikkelt een plan van aanpak ‘asbestsanering’ zodat alle daken in Ermelo voor 2024 asbestvrij zijn. Hiervoor wordt samenwerking met de Provincie gezocht. Efficiënt en effectief is het als de betreffende daken meteen worden voorzien van zonnepanelen, vooral bij de agrarische ondernemers, die vaak al grote investeringen hebben gestaan in de afgelopen tien jaar.
 • In Ermelo wordt onderzocht of de bouw van zgn. Tiny Houses een oplossing biedt voor het tekort aan woonruimte voor met name jongeren
Woningcorporaties
De ChristenUnie wil dat de gemeente Ermelo aan UWOON vraagt om innovatief, vraaggericht
en toekomstbestendig te kunnen bouwen, maar dat vergt ook duidelijke kaders via een
gemeentelijke woonvisie. In deze woonvisie moet aandacht zijn voor ambitieuze
duurzaamheidsdoelstellingen. De komende raadsperiode moet er een plan zijn hoe de
bestaande woningvoorraad volledig verduurzaamd wordt. Tegelijkertijd is het van belang dat
zichtbaar wordt dat er sprake is van een gezamenlijke verantwoordelijkheid en inspanning
Juist op gebied van wonen en ruimte kan co-creatie leiden tot de situatie, die het meest
passend en gewenst is.
Woningcorporaties dragen zorg voor voldoende sociale huurwoningen. De ChristenUnie zet in
op toename van ‘sociale koop’. Dit helpt de kloof tussen huren en kopen dichten.
Woningcorporaties hebben een blijvende taak ten aanzien van de leefbaarheid, op het niveau
van de buurt en de wijk. Daarbij organiseren corporaties het leefbaarheidsbeleid niet alleen
voor maar vooral mét de bewoners in Ermelo.
 • De gemeente besteedt in de prestatiecontracten met UWOON aandacht aan de beschikbaarheid van goede sociale huurwoningen, de leefbaarheid in wijken
 • De gemeente Ermelo stelt met UWOON doelen op gericht op het verbeteren van de energiehuishouding van woningen
 • In de woonvisie komen duidelijke afspraken met UWOON te staan over de volledige verduurzaming van de woningvoorraad
 • Een Energiebox aanbieden aan nieuwe huurders via woonconsulent is een goed gebaar richting bewoner om op eenvoudige wijze bij te dragen aan ons energieprobleem

9.2 Ruimte

Vanouds beheert de gemeente de ruimte, maar dat kan ook heel goed door bewoners gedaan
worden. Als de bewoners het zelf doen, wordt de kwaliteit van het groen hoger en de wijk
leuker: de wijk wordt beter onderhouden en het versterkt de sociale samenhang.
Iedereen wenst een leefomgeving waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Maar
daarvoor moet je wel goede afspraken met elkaar maken. Inwoners, ondernemers en
overheden worstelen met het huidige omgevingsrecht: het is te complex en versnipperd.
Daarom komt er een nieuwe wet: de Omgevingswet. Doel van deze wet is het eenvoudiger
maken van regels en meer ruimte bieden voor participatie. De nieuwe wet moet 26 bestaande
wetten vervangen en zorgen voor een integrale én gebiedsgerichte benadering. De overgang
naar de Omgevingswet is een enorme operatie die niet alleen het ruimtelijke domein aangaat
maar ook het sociale en gezondheidsdomein.
De energietransitie gaat een grote impact hebben op onze ruimtelijke inrichting. In het
duurzame tijdperk gaan we allemaal wat merken van energieopwekking. De ChristenUnie wil
kortom meer ruimte voor ruimte op de politieke agenda. Inrichting van de ruimte moet
aansluiten bij het eigen karakter van landschappen, dorpen en steden. Daarom is het
belangrijk dat ruimtelijke beslissingen zo lokaal mogelijk worden genomen, met veel aandacht
voor participatie van burgers, bedrijven en belangenorganisaties.
 • Optimaal voorbereiden op nieuwe Omgevingswet. De gemeente anticipeert op de invoering van de nieuwe Omgevingswet door het bestuurlijk ambitieniveau te bepalen en te investeren in scholing van ambtenaren en raadsleden
 • De gemeente wijst deelgebieden aan waar ervaring opgedaan wordt met het werken onder de nieuwe Omgevingswet
 • Bij de voorbereidingen op de Omgevingswet werkt de gemeente nauw samen met de Provincie en de Waterschappen
 • Door middel van een (beeld)kwaliteitsplan kan een gemeente samen met haar inwoners afspraken maken over de openbare ruimte
 • De gemeente geeft ruimte aan inwoners om hun wijk of hun omgeving in het buitengebied te onderhouden
 • De gemeente-App kan nog veel meer worden ingezet om contact van inwoners met gemeente eenvoudig te maken en actief burgerschap te stimuleren
 • Open landschappen mogen niet steeds kleiner worden. Verrommeling, versnippering en opdringerige zichtlocaties langs wegen tegengaan 
 • Ruimte voor energie. Onderdeel van het nationale plan energietransitie is ook een samenhangende visie op de ruimte voor duurzame energieopwekking. Geen wildgroei, maar zorgvuldige planning met participatie van onderop. De gemeente formuleert daarom in de komende periode haar eigen visie op het energielandschap in Ermelo.
  Daarbij dient te worden beoordeeld wat er mogelijk is na de beperkingen die de provincie stelt aan de gemeenten op de Veluwe
 • De ChristenUnie vindt goed beheer en onderhoud belangrijk, zowel van wegen en fietspaden als van groene gebieden
 • Leefbaarheid is voor het buitengebied in de gemeente Ermelo een belangrijk thema; voorzieningen als scholen en buurthuizen hebben een belangrijke rol en dienen in stand te worden gehouden. Daarnaast kan bij bestemmingswijzigingen welwillend om worden gegaan met plannen van actieve burgers voor zorgboerderijen, landschapswinkels e.d. De sociale functie van dergelijke locaties is waardevol
Natuur
De ChristenUnie zet zich in voor het behoud van het landschap, de plattelandscultuur en voor
de bescherming van het milieu en de biodiversiteit. Natuur is kwetsbaar en kan niet voor
zichzelf spreken. Er zijn dus regels nodig om de natuur te beschermen. De gemeente moet
bijdragen aan behoud, verbetering en een harmonieuze ontwikkeling van de leefomgeving.
 • Bij de inrichting van de openbare ruimte wordt rekening gehouden met (historische) landschappelijke elementen
 • Geen bezuiniging op natuur- en milieueducatie
 • De ChristenUnie pleit voor een revolverend landschapsfonds: Een landschapsfondsen waaruit geleend kan worden om de ontwikkeling van landschapsplannen financieel te ondersteunen
 • De ChristenUnie wil dat natuur zo ‘beleefbaar’ en toegankelijk mogelijk wordt door aanleg en onderhoud van goede wandel- fiets- en beleefpaden 
 • Samenwerking tussen provincie, gemeente, waterschappen, agrarische sector, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en land- en tuinbouworganisaties wordt gestimuleerd
 • Bebouwing van grond schept ook een verplichting om iets terug te doen voor de natuur. Zo dienen kale opstallen te worden voorkomen door beplanting te stimuleren 
 • Blije bermen worden geïntroduceerd omdat de bijenstand wordt bedreigd; dit betekent dat de gemeente zaaigoed verstrekt voor bermen en wel aan burgers, die het onderhoud op zich willen nemen

naar begin programma

Hoofdstuk 10: Mobiliteit

Waar staat de ChristenUnie voor?
Mobiliteit brengt mensen bij elkaar en is nodig voor een sterke economie. Mobiliteit is in
ontwikkeling vanwege digitale innovatie in het verkeer, de financiële houdbaarheid van het
huidige openbaar vervoer, de opkomst van elektrische vervoersmiddelen (fiets en auto) en het
nog steeds groeiende aantal auto’s op de weg. De mobiliteit mag steeds minder negatieve
impact hebben op de kwaliteit van onze leefomgeving en de leefbaarheid.
We kiezen voor verduurzaming van de mobiliteit, vermijden van overbodig verkeer, een betere
benutting van de bestaande infrastructuur en het beter met elkaar verbinden van de
verschillende vervoerssoorten: auto, publiek vervoer en fiets bij het personenvervoer en
scheep- en binnenvaart, spoor en weg bij het goederenvervoer. De lokale overheid heeft de
verantwoordelijkheid (samen met de provincie en het Rijk) om te zorgen voor infrastructuur
van een kwalitatief hoog niveau.
Bij de spoorwegovergangen zijn de laatste jaren verbeteringen aangebracht ten behoeve van
fietsers en voetgangers, maar bij elk nieuw plan voor het spoor of de spoorwegovergangen
moet veiligheid voorop staan.
Fiets
De ChristenUnie wil een ambitieuze fietsagenda voor Ermelo en
onderstreept daarbij de doelstellingen van TourdeForce2020. Belangrijke thema’s in deze
agenda zijn: veiligheid, parkeren, fiets delen en elektrisch fietsen.
 • Ermelo is in 2022 een toonaangevende fietsgemeente
 • Een duurzaam fietsnetwerk leidt tot versterking van het toerisme
 • Mogelijkheden voor snelle fietsroutes zoals voorgesteld in de regionale mobiliteitsvisie dienen te worden onderzocht
 • Knelpunten in het fietsnetwerk worden aangepakt
 • Ermelo staat bekend om de kwaliteit van goed onderhouden fietsverbindingen
 • Fietsgebruik wordt gestimuleerd
 • Er komen kwaliteitsfietsroutes vanuit wijken naar het centrum en door het buitengebied, met name voor scholieren
 • Er komt een optimale overstapmogelijkheid middels fiets-OV door voldoende voorzieningen op station
 • Er wordt een plan gemaakt om te komen tot minder fietsslachtoffers
 • Er wordt een plan gemaakt om te komen tot minder gestolen fietsen
 • Er komt een onderzoek naar de mogelijkheid van een fietspad aan de Jonkheer Doctor C.J. Sandbergweg
 • Er komt een onderzoek naar de fietsmogelijkheden binnen het centrum. Knelpunten worden binnen deze bestuurlijke periode van 4 jaar opgelost
 • De mogelijkheden voor de aanleg van een fietssnelweg langs het spoor en/of de A28 worden onderzocht
 • Slimme verkeerslichten geven voorrang aan fietsers
 • De gemeente Ermelo denkt actief mee over de uitvoering van Fietsvisie Regio Noord-Veluwe
Voetgangers
 • Er wordt onderzocht of in het centrum de oversteekplaatsen toereikend zijn; knelpunten worden voor 2022 opgelost
 • Voor ouderen en andere mensen die minder mobiel zijn worden de looproutes naar het centrum, belangrijke ontmoetingsplekken en (zorg)voorzieningen zoveel mogelijk aangepast naar hun behoeften (comfortzones)
 • Extra aandacht gaat uit naar veilig oversteken op de routes van/naar zorginstellingen, zoals bij de Smutslaan en bij de Fokko Kortlanglaan
Openbaar vervoer
 • Bij de transformatie van het openbaar vervoer (OV) naar publiek vervoer vindt de ChristenUnie de bereikbaarheid van de (kleine) kernen een belangrijk punt. De provincie is verantwoordelijk voor het openbaar vervoer, de gemeente voor andere vormen van publiek vervoer, zoals het leerlingenvervoer. De ChristenUnie vindt dat de gemeente en haar inwoners betrokken moeten worden bij de te maken keuzes
 • OV-bereikbaarheid van alle kernen. Samen met de Provincie en gebruik makend van nieuwe mobiliteitsvormen willen we werken aan een dekkende bereikbaarheid;
 • Haltes zijn toegankelijk voor ouderen en gehandicapten
 • Waar mogelijk worden combinaties met het doelgroepenvervoer gezocht (regiotaxi’s, scholierenvervoer, Wmo-vervoer)
 • OV fietsverhuur op alle OV-knooppunten
 • Sociale veiligheid in de omgeving van haltes, stations en parkeerplaatsen wordt bevorderd
 • Betrokkenheid van grote organisaties zoals ’s Heeren Loo, Groot Emaus, GGZCentraal, Bartiméus en Groevenbeek is gewenst, zodat zij voor hun cliënten en leerlingen voldoende bereikbaar zijn
 • Er wordt zo mogelijk aangesloten bij digitale platforms die privaat- en publiek vervoer verbinden
Parkeren
 • Fietsstallingen in het centrum worden geoptimaliseerd; middels onderzoek kan worden bepaald waar extra capaciteit gewenst is
 • Betaald parkeren wordt in Ermelo niet ingevoerd. Bij het eventueel toekomstig bouwen en onderhouden van parkeergarages is (sociale) veiligheid een belangrijk item
 • Optimale aansluiting op het reguliere openbaar vervoer, vervoer per auto en fietsgebruik in stand houden bij nieuwe OV-voorzieningen
 • Er komen voldoende/meer laadpunten voor elektrische vervoersmiddelen
Verkeersveiligheid
 • Er vindt een goede registratie van ongevallen plaats, zodat de zogenaamde ‘black spots’ in beeld komen
 • Er zijn in Ermelo al veel paaltjes verwijderd om ongelukken op fietspaden te voorkomen. Waar de verkeersveiligheid niet in geding is, worden ook in de toekomst paaltjes verwijderd
 • Snel en langzaam verkeer wordt zoveel mogelijk gescheiden
 • Landbouwverkeer wordt zoveel mogelijk gescheiden van fietsverkeer
 • Grotere vrachtwagens worden bij voorkeur geweerd uit het centrum
 • De gemeente Ermelo geeft in haar verkeersbeleid voorrang aan kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals voetgangers en fietsen; hoge kwaliteit van fietspaden en van verbindingen moet kenmerkend worden voor Ermelo
 • De gemeente Ermelo werkt actief mee aan het realiseren van verkeerslessen, bijvoorbeeld op de scholen en bij instellingen. De gemeente stimuleert dat scholen zich inzetten voor het verkeersveiligheidslabel. Lessen voor kwetsbare deelnemers op elektrische fietsen dienen te worden overwogen en eventueel gestimuleerd
 • Bij verkeersmaatregelen vindt overleg plaats tussen gemeente en betrokkenen (zoals scholen, wijkcentra, winkeliers, wijkvereniging); zo komen de beste ideeën op tafel, op basis van enerzijds ervaring en daaruit voorkomende wensen, anderzijds professionaliteit
 • De ChristenUnie blijft aandacht vragen voor een veilige spoorkruising bij het station.
  Gezien de toekomstige bouwplannen op Landgoed Veldwijk en de toekomstige ontwikkelingen van het Randstadspoor blijft dit belangrijk. De ChristenUnie vindt daartoe een veilige tunnelverbinding voor voetgangers en fietsers bij het station noodzakelijk. Daarmee worden ook de lange wachttijden opgelost. Het autoverkeer op Landgoed Veldwijk kan wat ons betreft via de rotonde aan de Horsterweg – en op termijn een 2e ontsluiting aan de Nijkerkerweg – worden afgewikkeld
 • Optimaliseren van de infrastructuur kasteelgebied / Horsterengweg, waarbij m.n. de fietser de ruimte krijgt. Onderzocht wordt of een fietsdoorsteek richting Goede Herderschool tot de mogelijkheden behoort
Auto
De ChristenUnie geeft qua mobiliteit de voorkeur aan duurzaam vervoer zoals te voet, per fiets
en per openbaar vervoer. Het is zaak vervoer in te perken in de spits te beperken door meer
mogelijkheden voor thuiswerk en een alternatieve werktijdverdeling. Het gebruik van fossiele
brandstoffen door de auto wil de ChristenUnie zoveel mogelijk beperken en het gebruik van
alternatieve vormen (elektrisch, waterstof) stimuleren.
In het eind 2017 gepresenteerde regeerakkoord staat dat de regering financiële middelen in
gaat zetten om de A28 aan te pakken. Of dit leidt tot verbreding van de A28 is nog niet
bekend. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat de schade voor het buitengebied Horst en
Telgt zoveel mogelijk wordt beperkt.
 • Op de grote parkeerplaatsen in het centrum komen 5 laadpalen voor auto’s die elektrisch rijden
 • De gemeente zorgt voor actieve betrokkenheid bij een eventuele verbreding van de A28 en betrekt de inwoners van het buitengebied bij de plannen
Vliegveld Lelystad
Vliegveld Lelystad mag de komende jaren in fasen uitbreiden. De eerste uitbreiding moet in
2019 klaar zijn. Voor de vliegroute is gekozen voor de zogenaamde B+ variant, waarbij de
naderingsroute langs Zwolle plaatsvindt en de vertrekroute langs Noord-Veluwe en over de
Noordoostpolder. De ChristenUnie is blij dat de Veluwe grotendeels is ontzien bij de inrichting
van de vliegroutes. Toch hebben we ambivalente gevoelens over de uitbreiding van vliegveld
Lelystad. De uitbreiding van het aantal vliegbewegingen betekent meer uitstoot van CO2,
meer autoverkeer en toenemend spoorverkeer. Er is dan ook (regionaal) onderzoek nodig naar
de effecten van de uitbreiding van vliegveld Lelystad. Voor Ermelo gaat het dan om de impact
die de toenemende (vakantie)vluchten de komende jaren hebben op de verkeersafwikkeling,
met name op Harderwijkerweg/Putterweg en de Flevoweg. Anderzijds biedt de uitbreiding
wellicht kansen voor de economie in de regio en daarover willen we in regionaal verband
actief meedenken.
 • De gemeente doet in de regio mee c.q. neemt initiatief tot het inventariseren van kansen en bedreigingen voor Ermelo als gevolg van de uitbreiding van vliegveld Lelystad

Naar begin programma