Visie

Visie en standpunten

Overheid en inwoners

Bij de ChristenUnie staat de samenleving centraal. Een samenleving die niet het werk is van de overheid maar van mensen en maatschappelijke verbanden samen. De gemeente heeft dus een bescheiden rol en heeft vooral als taak de kracht in de samenleving te versterken en staat daarom naast mensen. Inwoners moeten een beroep kunnen doen op de overheid als hun vrijheid, veiligheid of bestaanszekerheid in het geding is. Om die reden is het goed dat de overheid op een aantal belangrijke terreinen ook grenzen aangeeft: handhaaft, normeert en kadert.

 • De bereikbaarheid en dienstverlening van de gemeente hoge prioriteit te geven. De gemeente heeft veel communicatiekanalen ter beschikking om informatie met inwoners te delen

 • Initiatief van burgers faciliteren, vooral als ze vanuit wijken en buurtschappen komen; participatie bij groenbeheer in de wijk of het buitengebied, maar ook bij de energietransitie is effectief en waardevol

 • Bij het gemeentehuis regelen dat er waar mogelijk 1 loket is: niet van het kastje naar de muur, maar intern regelen dat particulier of ondernemer een aanspreekpunt heeft

 • Gemeenteraad moet passende mogelijkheden voor toezicht houden, zowel op het collega als op de samenwerkingsverbanden (uitvoering wordt overgedragen, niet de regie)

Veiligheid

Als inwoner van Ermelo wilt u veilig kunnen leven. Helaas is veiligheid niet vanzelfsprekend. De overheid heeft de plicht om inwoners te beschermen en criminaliteit te bestrijden.

Elke buurt of wijk heeft een eigen aanpak nodig en inwoners moeten betrokken zijn bij het formuleren daarvan. Juist burgers, winkeliers, scholen, politie en woningcorporaties dragen bij aan goede buurten. Dat zijn buurten waarin jeugd veilig naar school gaan, kinderen ruimte hebben om te spelen, volwassenen met een gerust hart wonen, werken en winkelen en waarin ouderen onbezorgd over straat kunnen, actief kunnen zijn en voluit van het leven kunnen genieten.

Ook bij de aanpak van veiligheidsproblemen toont de ChristenUnie haar hart voor de samenleving. Hard waar het moet, zacht waar het kan, maar altijd met een hart. De ChristenUnie heeft aandacht voor slachtoffers en hun omgeving en stimuleert een effectieve, op herstel gerichte aanpak van daders.

Aan een veilige leefomgeving wordt ook bijgedragen door aandacht voor de gevolgen van drank- en drugsgebruik. De ChristenUnie is tegen het zelf telen van wiet door gemeenten en is geen voorstander van experimenten hiermee in Ermelo. Wiet is en blijft een verboden middel. Door het wietgebruik tegelijkertijd wel te gedogen geeft de overheid een dubbele boodschap af. 

 

 • Er wordt ingezet op extra beschikbaarheid en zichtbaarheid van de wijkagent

 • De burgemeester zorgt voor lage drempels voor het doen van aangifte en voor goede terugkoppeling door de politie aan de aangever

 • Er is een plan om inbrekers van buitenaf te weren, in samenwerking met buurgemeenten

 • Bij jeugdcriminaliteit zijn stevig optreden en tegelijk perspectief bieden uitgangspunten. Ouders en het onderwijs spelen een belangrijke rol

 • Burgers dragen ook bij! Zij kunnen problemen signaleren in hun directe omgeving d.m.v. Burgernet en Buurtpreventie Apps

 • De gemeenteraad wordt vroegtijdig betrokken bij het veiligheidsplan van onze regio

 • Sportverenigingen worden betrokken bij de integrale aanpak vanuit het horecaconvenant

 • De gemeente moet meer doen tegen het toenemende gebruik en de groeiende acceptatie van synthetische drugs. Een onderzoek als in het rioolwater moet leiden tot betere preventie en voorlichting

 Zie ook Video van Dick over Veiligheid (klik op de afbeelding)

Zorg  

De ChristenUnie wil in de gemeente Ermelo bijdragen aan een samenleving waarin iedereen ertoe doet en meedoet. Elk mens is waardevol. Al het leven in gaafheid en gebrokenheid, verdient het om tot ontplooiing te komen, te participeren, om te worden beschermd en om zorg te ontvangen als dat nodig is.

 • Gezond leven is belangrijk daarom zetten we in op preventie om mensen langer gezond te houden.

 • Het project jongeren op gezond gewicht JOGG ondersteunen wij en het moet breed ingezet worden in alle wijken.

De ChristenUnie is groot voorstander dat de zorg dichtbij is georganiseerd. Wij moeten zorg dragen voor onze kwetsbare inwoners. Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde, wij zijn hier trots op!

 • Faciliteer de vrijwilligers en maak het niet moeilijker door extra regels of beperkingen.

 • Mantelzorgers verdienen meer aandacht en begeleiding om overbelasting te voorkomen. Zeker als het jongeren zijn, zodat zij een optimale situatie krijgen om naar school te kunnen gaan.

Tevens is het van belang dat er voor mensen met zorg voldoende dagbesteding beschikbaar is. Steeds meer mensen met een zorgvraag moeten langer thuis blijven wonen. Woningen moeten dus geschikt zijn voor ouderen of voor mensen met een beperking.

Ouderen dragen bij aan het van een samenleving zoals die nu is. Daarom verdienen ze aandacht

en steun.

 • Wij vinden dat iedereen recht heeft op onderdak. Als gemeente nemen wij verantwoordelijkheid voor het huisvesten van statushouders

 

Wij geloven in een samenleving die gebaseerd is op naastenliefde. We zien in Ermelo naar elkaar om.

 Zie ook Video van Folkje Spoelstra over Zorg (klik op de afbeelding)

 Zie ook Video van Jos van der Deure over Mantelzorg (klik op de afbeelding)

Gezin, jeugd en onderwijs

In de visie van de ChristenUnie is het gezin een onmisbaar in de basis van de samenleving. Het is de vertrouwde plek waarin kinderen opgroeien. In Ermelo is er voor kinderen ook kwalitatief goed onderwijs met een flinke dosis persoonlijke aandacht. Naast onderwijs verzorgen, bieden scholen ook een platform om voorlichting te geven over sexualiteit, pesten, en ook digiveiligheid. Kinderen leren bewust en veilig omgaan met internet en social media.

Waar het niet loopt zoals je zou willen, is het onderwijs er ook om wat extra zorg te bieden waar het kind dat voor het leren nodig heeft. Daarnaast is er het Centrum voor Jeugd en Gezin, als de plek waar vragen over opvoeding gesteld kunnen worden. De nodige expertise wordt daar ingezet.

De ChristenUnie wil dat er aandacht wordt gegeven aan huiselijk geweld en (kinder-)mishandeling. Scholen, sociale wijkteam en CJG kunnen daar preventief een rol in hebben.

Ook opvang van tienermoeders, begeleiding van kwetsbare jongeren en ondersteuning van pleeggezinnen, dient mogelijk gemaakt te worden.

 • Samen met zorgprofessionals zorgen voor continuïteit als jongeren in de jeugdzorg 18 jaar worden

 • Integreren van hulp aan Multi probleemgezinnen, zodat het overzichtelijk wordt voor ze

 • De gemeente wijst actief op de mogelijkheid van een PGB, zodat identiteitsgebonden – of specialistische zorg kan worden ingekocht waar de gemeente dat niet heeft gedaan

 Zie ook Vidoe van Folkje Spoelstra over Onderwijs (klik op de afbeelding)

Werk en Inkomen

Naast regulier werk (volledig betaald door werkgevers) is er in Ermelo veel beschut werk bij Inclusief Groep en zijn ondernemers betrokken bij Samenwerkend Ermelo. Zoveel mogelijk moet worden ingezet op de talenten van ieder, die wil werken. Ook als het gaat om een tegenprestatie voor de gemeente. Belangrijk is dat de focus niet ligt op verdienvermogen, maar op de mogelijkheden van elk individueel persoon. Voor mensen met psychische klachten of met een fysieke beperking is extra inzet nodig, ook als het vrijwilligerswerk betreft.

Binnen de grenzen van de wet komt Ermelo terecht met een experiment voor een regelarme bijstand.

Financiële problemen hebben vaak grote gevolgen. Situaties met schuldproblemen moeten dan ook voortvarend worden aangepakt. Ermelo kent naast Welzijn Ermelo ook veel maatschappelijke organisaties als Schuldhulpmaatje, Stichting Present en het diaconaal platform. Zij verdienen erkenning en faciliteiten, als onderdeel van een betere samenwerking met de professionals, zoals de medewerkers van UWoon.

 • Waar schuldproblematiek wordt gemeld, moet er binnen 2 weken ondersteuning worden geboden

 • Eén schuldenaar, één regisseur; de gemeente toetst of toegepaste aanpak effectief is

 • Wachttijden kunnen effectief worden benut, door samenwerking met maatschappelijke organisaties

Zie ook Video van Jet Wiegand over financiële problemen (klik op de afbeelding)

Kunst, cultuur en sport

De ChristenUnie ziet meerwaarde van groepen mensen die gezamenlijk hun vrije tijd besteden en zet daarom in op het ondersteunen van verenigingen rondom cultuur. Van jong tot oud moet deelname aan cultuur mogelijk zijn. Ermelo kent een rijke cultuurhistorie die de ChristenUnie een warm hart toedraagt. Het zijn de bouwstenen waarop onze samenleving is gebouwd. Erfgoed moet daarom beschermd worden en waar nodig versterkt. Maar ook willen wij ruimte geven aan de vele kunstuitingen en evenementen. De ChristenUnie pleit voor cultuur en sport in de breedte; bereikbaar en betaalbaar voor iedereen. Veel inwoners in Ermelo maken gebruik van de bibliotheek en dat moet zo blijven. Het is van belang voor het leesonderwijs aan onze kinderen en het bestrijden van laaggeletterdheid. Samenwerking met scholen verdient aandacht. Ermelo kent veel sportverenigingen, met veel sporters en vrijwilligers. Sporten is niet alleen gezond en leuk maar het bindt ook samen.

 • Sport moet voor iedereen toegankelijk zijn ook voor hen die het niet kunnen betalen. Het Jeugdsportfonds maakt dit voor kinderen en jongeren mogelijk.

 • Sportstimulering en het specifiek betrekken van minima, ouderen, mensen met een beperking en mogelijk andere doelgroepen is daarom een speerpunt.

Als ChristenUnie pleiten wij voor open clubs met een sterke verbinding tussen het sociale en gezondheidsdomein. Het creëren of uitbreiden van fiets-,wandel-,hardlooproutes is een doeltreffende en kostenvriendelijke manier om zowel bebouwde als natuurlijke omgeving voor recreatie en beweging mogelijk te maken. Verder willen wij graag de trimbaan in ere herstellen.

 Zie ook Videovan Folkje Spoelstra over Cultuur (klik op de afbeelding)

 Zie ook Video van Stefan Fiddelaar over Sport (klik op de afbeelding)

Economie

Het Midden en Klein Bedrijf (MKB) is onmisbaar voor werkgelegenheid, de lokale economie, voor ontwikkelingen van producten en voor de leefbaarheid. De ChristenUnie komt op voor ondernemers. De ChristenUnie zet zich in voor de samenwerking tussen ondernemers op bedrijventerreinen, bijvoorbeeld door het instellen van een zogenaamd ondernemersfonds om het gebied up to date te houden en verduurzaming te stimuleren. Onze bedrijventerreinen dienen volgens lange termijn visie ingericht te worden met een goede infrastructuur (wegen, parkeren, internet). Daarbij ligt de nadruk op Veldzicht en blijft er voor Kerkdennen een minimaal voorzieningen niveau bestaan. In 2050 is Kerkdennen een woonwijk. De economie volgens de ChristenUnie gezond als iedereen een kans krijgt en verantwoordelijkheid neemt, er coöperatieve relaties ontstaan en als werken en vrije tijd in balans zijn, groei groen is en er grenzen zijn.

 • Inzet van gemeentelijk beleid moet gericht zijn op het binnenhalen en behouden van duurzame werkgelegenheid in Ermelo.

 • Het voeren van een bedrijf aan huis moet voor een ZZP-er niet onnodig moeilijk worden gemaakt.

 • In 2050 is Kerkdennen een woonwijk en zijn de bedrijven verplaatst naar Veldzicht of andere regionale bedrijventerreinen.  

 Zie ook Video van Dick over Economie (klik op de afbeelding)

 Zie ook Video van Dick over Economie (klik op de afbeelding)

Energie, klimaat en milieu

De gemeente Ermelo moet in 2030 energieneutraal zijn en in 2035 klimaatneutraal. De ChristenUnie is voor grootschalige energieopwekking, zodat ons dorp in 2035 klimaatneutraal wordt. Het plaatsen van windmolens zien we als een onvermijdelijke stap om die doelstelling te halen. Windenergie is op dit moment een van de meest effectieve manieren om groene stroom op te wekken en past prima bij coöperatieve vormen van ondernemerschap waarbij de bewoners nauw betrokken worden. Met alleen zonnepanelen halen we de doelstelling niet. Goede inpassing in het landschap is uiteraard wel een voorwaarde.

 • De gemeente moet er voor zorgen dat de eigen energiebehoefte duurzaam en binnen de gemeentegrenzen opgewekt wordt.

 • De ChristenUnie stimuleert particuliere initiatieven (zoals energie coöperaties) die bijdragen aan de klimaatopgave.

 • De ChristenUnie is niet tegen het plaatsen van windturbines. Bij grootschalige energieprojecten is het gewenst dat de directe omgeving kan participeren; zeker bij de plaatsing van grote windturbines.

 Zie ook Video van Dick Tillema over Energie (klik op de afbeelding)

 Zie ook Video van Ronald over Duurzaamheid (klik op de afbeelding)

Wonen

Een goed en betaalbaar huis in een prettige wijk, dat is voor ons allemaal belangrijk. De ChristenUnie vindt het daarom belangrijk om te investeren in goede kwalitatieve woonruimte voor al onze inwoners. Speciale aandacht gaat er uit naar de beschikbaarheid van goede sociale koop- en huurwoningen.

 • Door in te zetten op toename van ‘sociale koop’ zal de de kloof tussen huren en kopen beter te dichten zijn.

 • Verder willen wij inzetten op de leefbaarheid in wijken en buurtschappen en nieuwbouw aan laten sluiten bij de bestaande kernen

 • Het verduurzamen van het woningenbestand in Ermelo moet wat de ChristenUnie betreft meer aandacht krijgen.

 • Bij nieuwbouw projecten zullen wij inzetten op gasloos en energieneutraal bouwen.

Concreet willen wij de volgende maatregelen introduceren: het vergroten van de slagingskans voor huisvesting, het creëren van bewustwording dat inschrijven voor een woning verstandig is gezien de lange wachttijd.

 • kansrijke woningbouwlocaties met voorrang in de bestuursperiode 2018-2022 realiseren (Groevenbeek Noord 2e fase, en het vrijkomende terrein van Calluna)

 • voor elke nieuwe woning wordt er in Ermelo een extra boom geplant, zo blijft Ermelo de groene gemeente die het wil zijn.

 Zie ook Video van Dick over Wonen (klik op de afbeelding)

Zie ook Video van Folkje over Wonen (klik op de afbeelding)

Ruimte

Inrichting van de ruimte moet aansluiten bij het eigen karakter van landschappen, dorpen en steden. Daarom is het belangrijk dat ruimtelijke beslissingen zo lokaal mogelijk worden genomen, met veel aandacht voor participatie van burgers, bedrijven en belangenorganisaties. De energietransitie gaat een grote impact hebben op onze ruimtelijke inrichting. In het duurzame tijdperk gaan we allemaal wat merken van energieopwekking. De ChristenUnie zet zich in voor het behoud van het landschap, de plattelandscultuur en voor de bescherming van het milieu en de biodiversiteit. Natuur is kwetsbaar en kan niet voor zichzelf spreken. Er zijn dus regels nodig om de natuur te beschermen. De gemeente moet bijdragen aan behoud, verbetering en een harmonieuze ontwikkeling van de leefomgeving

 Zie ook Video van Ronald over Groen en Natuur (klik op de afbeelding)

Natuur

Ermelo kent een rijke cultuur- en natuurhistorie. Met de oudste bossen op Veluwe hebben wij een unieke situatie in ons dorp en de buurtschappen. In Ermelo zorgen we daarom goed voor de Natuur die de Veluwe rijk is. Het initiatief van de ChristenUnie om de Natuurwerkdag in Ermelo te organiseren draagt daaraan bij. Als ChristenUnie hebben wij vanuit onze Bijbelse opdracht het rentmeesterschap over de Schepping. Daarom maken we zorgvuldige keuzes als het gaat om milieu en natuur. Waar bomen moeten wijken omdat vanuit veiligheid de infrastructuur moet worden aangepast, denk aan het fietspad aan de Westflank, of dat er woningen worden gerealiseerd, dient compensatie altijd plaats te vinden.

 • Om onze groene gemeente groen te houden wil de ChristenUnie voor elk nieuw te bouwen huis een extra boom in de gemeente aanplanten.

Bomen vertegenwoordigen namelijk een belangrijke waarde in Ermelo inzake de CO2 reductie, maar horen ook bij ons Ermelose DNA. In feite zijn bomen het goud in onze gemeente, waar we zuinig op moeten zijn. In Ermelo is en blijft er ruimte voor het agrarische bedrijf. Boeren werken aan goed en gezond voedsel en hebben een nauwe verbondenheid met de Schepping.

 • Waar geïnvesteerd wordt in natuur-, landschapsbeheer en weidevogelbeheer wordt gezocht naar een adequate vergoeding. De ChristenUnie introduceert het begrip blije bermen, met zijn veelkleurigheid draagt dat bij aan de biodiversiteit.

De ChristenUnie zet in op een verantwoord gebruik van het groen en is daarmee een van de groenste en duurzaamste gemeenten in ons land. Ermelo, een groen dorp om trots op te zijn.

 Zie ook Video van Dick over Natuur (klik op de afbeelding)

Zie ook Video van Ronald over Natuur (klik op de afbeelding)

Mobiliteit

Mobiliteit brengt mensen bij elkaar. We kiezen voor verduurzaming van de mobiliteit, vermijden van overbodig verkeer, een betere benutting van de bestaande infrastructuur en het beter met elkaar verbinden van de verschillende vervoerssoorten. De ChristenUnie wil vooral een ambitieuze fietsagenda voor Ermelo. Belangrijke thema’s in deze agenda zijn: veiligheid, parkeren, fiets delen, elektrisch fietsen en het onderhouden van een goede infrastructuur in Ermelo. Ermelo wordt het fietsdorp van de toekomst.

 • Wij willen investeren in duurzaam veilige fietsroutes voor scholieren, woon-werk verkeer en toeristen. Bewegen is immers gezond. Het fietsgebruik stimuleren is wat de ChristenUnie Ermelo dan ook nastreeft.

Daarnaast vermindert fietsen de uitstoot van CO2. Om die reden is het van belang om goede fietsvoorzieningen te hebben en een passend onderhoudsniveau voor de fietspaden. Ook wil de ChristenUnie investeren in betere stallingsmogelijkheden voor fietsen en meer aandacht vragen voor veilige fietsroutes van en naar het centrum.

 • Knelpunten in het fietsnetwerk worden aangepakt en er een onderzoek naar de mogelijkheid van een fietspad aan de Jonkheer Doctor C.J. Sandbergweg.

 • Slimme verkeerslichten geven voorrang aan fietsers.

 • Er wordt onderzocht of in het centrum de oversteekplaatsen toereikend zijn; knelpunten worden voor 2022 opgelost.

Voor voetgangers gaan we ook extra maatregelen treffen. Voor ouderen en andere mensen die minder mobiel zijn worden de looproutes naar het centrum, belangrijke ontmoetingsplekken en (zorg)voorzieningen zoveel mogelijk aangepast naar hun behoeften (comfortzones).

 • Er gaat extra aandacht uit naar veilig oversteken op de routes van/naar zorginstellingen, zoals bij de Smutslaan en bij de Fokko Kortlanglaan.

 • De ChristenUnie streeft het investeren in een goed en bereikbaar openbaar vervoersnetwerk na

Grootschalig verkeer zoals het autoverkeer en het vliegverkeer zijn onvermijdelijk. Onze visie daarop is de volgende: De gemeente zorgt voor

 • actieve betrokkenheid bij een eventuele verbreding van de A28 en betrekt de inwoners van het buitengebied bij de plannen

 • de gemeente doet in de regio mee c.q. neemt initiatief tot het inventariseren van kansen en bedreigingen voor Ermelo als gevolg van de uitbreiding van vliegveld Lelystad

 

Ermelo wordt het fietsdorp van de toekomst. Wij willen investeren in duurzaam veilige fietsroutes voor scholieren, woon-werk verkeer en toeristen. Bewegen is immers gezond. Het fietsgebruik stimuleren is wat de ChristenUnie Ermelo dan ook nastreeft. Daarnaast vermindert fietsen de uitstoot van CO2.

 • Om die reden is het van belang om goede fietsvoorzieningen te hebben en een passend onderhoudsniveau voor de fietspaden.

 • Ook wil de ChristenUnie investeren in betere stallingsmogelijkheden voor fietsen en

 • Meer aandacht vragen voor veilige fietsroutes van en naar het centrum

 Zie ook Video van Ronald over Fietsgemeente Ermelo (klik op de afbeelding)

 Zie ook Video van Ronald over Fietsen (klik op de afbeelding)