ANBI

Gegevens ANBI en giften

Statutaire naam: ChristenUnie Ermelo

RSIN: 814862974
KvK-nummer: 08121126

Post- en bezoekadres:
Secretariaat ChristenUnie Ermelo
Hamburgerweg 17
3853 EG Ermelo

Tel. 0341 - 564693


Doelstelling

De doelstelling is verwoord in de Unieverklaring:

Wij, leden van de ChristenUnie, hebben ons verenigd om vanuit ons christelijk geloof invloed uit te oefenen op het bestuur van ons land en in de samenleving. Gelovig luisterend naar het Woord van God en met een open oog voor de werkelijkheid zoeken wij naar zijn wil. We laten ons daarbij aansporen door Gods opdracht om Hem lief te hebben en ook onze medemensen. We willen dat de overheid de geestelijke en politieke vrijheden waarborgt, opdat God naar zijn Woord gediend kan worden.

Van die vrijheden willen we gebruikmaken om onze christelijke overtuiging in de politiek en in de maatschappij uit te dragen. Wij zijn ervan overtuigd dat de God die wij belijden en willen dienen, ook door de overheid en in de samenleving gehoorzaamd en geëerd behoort te worden. Een overheid die Gods geboden in praktijk brengt, dient het welzijn van de samenleving. God heeft alles volmaakt geschapen. De wereld is echter aangetast door de ongehoorzaamheid van de mens. Daarom heeft de samenleving gezag nodig, dat het kwaad indamt en tegengaat.

Vanuit onze overtuiging komen wij op voor het recht van allen die deel uitmaken van onze samenleving en ook streven wij naar gerechtigheid in internationale betrekkingen. Deze overtuiging plaatst de actuele politiek in het perspectief van Jezus Christus, wie alle macht is gegeven in hemel en op aarde. Door Hem is er uitzicht op een leven over de grenzen van de huidige wereld heen. Vanuit dit vertrouwen zoeken wij gedreven naar de steun van allen die met ons deze politiek willen steunen en bevorderen. We doen dit alles in het besef dat we afhankelijk zijn van God en bidden om de leiding van de Heilige Geest.

De lokale afdeling heeft tot doel om deze doelstelling te bevorderen en (mede) te realiseren op lokaal en provinciaal niveau.


Hoofdlijnen beleidsplan

De ChristenUnie wil op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd zijn en neemt daartoe ook actief deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. De ChristenUnie probeert ook buiten verkiezingstijd om de publieke opinie en kiezers te winnen voor haar politieke overtuiging.

De lokale afdeling heeft twee belangrijke inkomstenbronnen:

  1. afdrachten van de contributies van de landelijke ChristenUnie en
  2. giften

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de lokale afdeling, in het bijzonder door de penningmeester.

De besteding van het vermogen is voor veruit het grootste gedeelte gericht op het sparen voor de 4-jaarlijkse verkiezingscampagne voor de Gemeenteraadsverkiezingen. Jaarlijks wordt door de ledenvergadering een (meerjaren) begroting vastgesteld. 

De jongste begroting vindt u hier:

Meerjarenbegroting ChristenUnie Ermelo 2017-2019

2019

2018

2017

Ledenbestand per 31 december

 

 

 

Hoofdleden

158

158

160

Gezinsleden/Reductiel./Combil.

17

17

17

175

175

177

 

 

 

  Begroot   

  Begroot   

  Begroot   

 

 

 

Inkomsten

 

 

 

Contributies

1.633

1.633

1.653

Giften

100

 1000

 100

Rente

7

7

10

1.740

2.640

1.763

 

 

 

 

 

 

Uitgaven

 

 

 

Kosten verkiezingen

100

5.000

600

Bestuurskosten

250

250

250

Kosten ledenvergaderingen e.d

350

350

350

Fractieondersteuning/ Cursussen

200

200

200

Diversen / Kraam etc.

 200

 200

 200

1.100

6.000

1.600

Resultaat (+ / -)

640

-3.360

163

 

 

 

Eigen vermogen einde boekjaar

4.366

3.726

7.086


Bestuur, functies en bemensing

Het bestuur is als volgt samengesteld:

Voorzitter/Secretaris: Liesbeth Urbach-Bakker
Penningmeester: Bob Roukema
Lid: Adriaan Versluis
Lid: Dick Tillema

Beloning

Leden van het bestuur van een lokale afdeling krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen vacatiegeld of andersoortige vergoedingen.

Onder aan de pagina kunt het jaarverslag en de jaarrekening downloaden


Financieel verslag op basis van Wet Financiering Politieke Partijen.

ChristenUnie Ermelo verantwoordt de door haar ontvangen giften op basis van het Giftenreglement van de landelijke ChristenUnie.

Verantwoording van ontvangen giften.

In 2016 zijn de volgende bedragen aan giften ontvangen:

 Giften tot € 1.000    
     
 Boven op de vastgestelde contributie  € 225,00   van 5 leden
 Incidentele giften  € 50,00  van 1 lid
 Totaal  € 275,00  van 6 leden
     
Giften boven € 4.500  geen  
Anonieme giften   geen           

Jaarverslagen