Een gezonde, toekomstbestendige programmabegroting?

bankbiljetten.jpg
Folkje GR verk 2018
Door Folkje Spoelstra op 12 november 2018 14:08

Een gezonde, toekomstbestendige programmabegroting?

Op donderdag 8 november werd de Programmabegroting 2019-2022 voor de gemeente Ermelo vastgesteld. Een proces van besluitvorming dat niet zonder slag of stoot ging en waar de ChristenUnie ook een eigen inbreng in had die niet op alle punten gedeeld werd door de gemeenteraad. Hieronder doe ik u graag verslag.

Voor onze benadering van de Programmabegroting hebben we aansluiting gezocht bij het programma van ChristenUnie Ermelo met als titel: Vertrouwen, Samen, Duurzaam. Daarin staat: ‘Wij stellen ons vertrouwen op God. Vanuit dat vertrouwen handelen wij en zetten wij ons in voor Ermelo. Wij willen bijdragen aan het vertrouwen in de samenleving, met name tussen politiek en inwoners.‘

Dat vertrouwen willen we ook versterken als we nadenken over de onderwerpen, die we terug willen zien in de programmabegroting. Dus kijken we naar onze speerpunten: burgerparticipatie, woningbouw voor jongeren en mensen met een laag inkomen, Ermelo fietsgemeente, grootschalige energie opwekking, duurzaam en gasloos bouwen, een beleefbare natuur en aandacht voor zorg, mantelzorgers en vrijwilligers.

Dat zijn nogal wat ambities. Wij beseffen dat die ambities tijd en geld vragen en dus niet meteen allemaal uitgevoerd kunnen worden. Wij citeren uit ons verkiezingsprogramma: ‘Politiek is kiezen. Publieke middelen zijn per definitie schaars, want er zijn altijd meer wensen dan er geld beschikbaar is. De gemeenteraad moet zorgvuldig de verschillende wensen, noden en belangen kunnen afwegen.’ Bij deze willen we inzichtelijk maken wat de (financiële) consequenties zijn van keuzes die we bij de bespreking van de programmabegroting maken.

Tijdens deze bespreking hebben wij benoemd dat de ChristenUnie een verbindende partij te willen zijn. We hebben het heel goed in Ermelo. Dat is ook wat we terug horen in de gesprekken met de inwoners. Aan ons als politiek en inwoners de taak om het ook mooi te houden. Want er zijn terechte zorgen. Het spaargeld raakt op door eerdere besluiten en de precariobelasting (de belasting op leidingen) valt weg. Er is nu inzicht gegeven in de onderwerpen die nog open stonden en waar nog geen prijskaartje aan hing. Kortom: alle financiële consequenties zijn nu inzichtelijk. En dit geeft een somber beeld.

Er werd vorige week aan de gemeenteraad voorgesteld om dit op te lossen door een verhoging van de OZB (onroerend zaak belasting) van 22%. Daarvan hebben we als ChristenUnie meteen gezegd dat dat te fors zou zijn omdat dat niet in verhouding zou staan met andere vergelijkbare gemeentes. Tegelijk hebben we beseft dat enige belastingverhoging niet te vermijden is nadat we jarenlang enkel de inflatiecorrectie hebben toegepast en omdat de precariobelasting wegvalt in 2022.

De verdeeldheid in de raad over het beperken van deze belastingverhoging (de oppositie tegenover de coalitie) maakte dat de stemmen staakten bij de eerste behandeling van de programmabegroting. 

Dit heeft het college doen besluiten om in een tweede vergadering met een nieuw voorstel te komen, dat uitkwam op een gematigde 11,9% verhoging van de OZB.

Dat is enkel voor 2019. Maar de ChristenUnie wilde verder kijken, want aan de horizon doemt in 2022 een tekort van bijna 2,5 miljoen euro. Als we nu geen keuzes maken dan krijgen dat de volgende jaren dubbel en dwars terug. Om die reden hebben we samen met het CDA twee amendementen ingediend. Het eerste amendement is om maar ten dele mee te gaan in de voorgestelde uitbreiding van de formatie met 5 fte en voortzetting van de  mogelijkheden voor trainees. Een besparing van 229.000 euro per jaar. Het tweede amendement gaat om het wegenbeheersplan. De gemeente heeft de ambitie geuit om de wegen op een beter niveau te brengen, zowel in het centrum als daarbuiten. De ChristenUnie is het eens met deze ontwikkeling, maar pleit voor temporiseren. Dus wel doen, maar daar meer tijd voor nemen, zodat de uitgaven beter gespreid worden. Het spreekt daarbij voor zich dat gevaarlijke situaties meteen verholpen moeten worden.

De raad heeft unaniem de Programmabegroting 2019-2022 vastgesteld. De door onze ingediende amendementen zijn uiteindelijk niet aangenomen. Maar onze inbreng en inzet heeft gemaakt dat het oorspronkelijke voorstel van 22% belastingverhoging is gewijzigd in 11,9% en daarmee zijn we. tevreden.

Overigens is het voorstel van Burgerbelangen, Progressief Ermelo en ChristenUnie om reserves voor grondexploitatie beschikbaar te houden voor sociale woningbouw, wél aangenomen. Een mooie stap in het zoeken van verbinding, waar het gaat om thema’s die wij belangrijk vinden.

 

We gaan als gemeenteraad de komende maanden aan de slag met een kerntakendiscussie om ons nog eens goed te beraden op de taken van de gemeente. Om het goede te doen voor Ermelo!

Deel dit bericht